VODOHOSPODÁRSKA VÝSTAVBA, ŠTÁTNY PODNIK, vyhlásila medzinárodný tender na projekt „Inovácia a modernizácia plavebných komôr Vodného diela Gabčíkovo“

                         

Zvýšenie intenzity a bezpečnosti vodnej dopravy – to sú hlavné prínosy projektu „Inovácia a modernizácia plavebných komôr Vodného diela Gabčíkovo“. Výzva na predkladanie ponúk bola včera zverejnená v Európskom vestníku verejného obstarávania a dnes aj v slovenskom vestníku. Potenciálnym zhotoviteľom začala plynúť 60 dňová lehota na predkladanie ponúk. Projekt vo výške celkovo 144 665 000 EUR je spolufinancovaný z prostriedkov Európskej únie – z Nástroja na prepájanie Európy CEF Transport.

Projekt „Inovácia a modernizácia plavebných komôr Vodného diela Gabčíkovo“ zahŕňa 4 základné aktivity – výmenu horných a dolných vrát, modernizáciu súčasného hydraulického systému plnenia a prázdnenia plavebných komôr, opatrenia na stabilizáciu podložia a vývoj expertného kontrolného systému. Správnosť technologických postupov a garanciu za vykonané práce bude zabezpečovať vysúťažený stavebný dozor.

Dnes bola v slovenskom Vestníku verejného obstarávania zverejnená výzva na predkladanie ponúk na zabezpečenie hlavnej časti celého projektu, a teda zabezpečenie stavebných a montážnych prác. Predpokladaná hodnota zákazky predstavuje sumu takmer 139 miliónov EUR. Podľa generálneho riaditeľa štátneho podniku Vodohospodárska výstavba Ing. Daniela Kvoceru sa vďaka európskemu grantu značne predĺži životnosť zariadení a zabezpečí sa plynulosť plavby v slovensko-maďarskom úseku Dunaja:

„Ide o rozsiahlu inováciu a modernizáciu. Keď si predstavíme, že len jedno krídlo dolných vrát má váhu približne 450 ton. Obe sa na mieste demontujú a nahradia novými. Osádzať sa budú priamo v danom profile. Stabilitu prepravy však chceme zabezpečiť najmä použitím vhodnejších a  modernejších materiálov  oproti súčasnému stavu. Očakávame viac ako  štandardné prevádzkové parametre plavebných komôr so zaručenou bezpečnosťou a trvalú spoľahlivosť pri paralelnom využívaní oboch plavebných komôr. Projekt vytvorí dielo spoločného záujmu krajín využívajúcich Dunajskú vodnú cestu a ja sa už teraz teším na to, ako nám bude stavba rásť pred očami.“

V priebehu leta budú vyhlásené verejné súťaže aj na zabezpečenie expertného kontrolného systému a stavebného dozoru.

 

„Výhradnú zodpovednosť za túto publikáciu nesie autor. Európska únia nenesie žiadnu zodpovednosť za akékoľvek použitie informácií, ktoré sa v nej nachádzajú.“

 

VODOHOSPODÁRSKA VÝSTAVBA, STATE ENTERPRISE, announced the international tender about the project „ Innovation and modernization of the lock chambers at the water structure Gabčíkovo“

 

Increased intensity and safety of waterway transport – these are the main benefits of the project „Innovation and modernization of the lock chambers at the water structure Gabčíkovo“. The call for tenders was published yesterday in the European Procurement Bulletin and today also in the Slovak Bulletin. For the potential contractor started to run a 60-day bidding deadline. A total project of EUR 144,665,000 is co-funded by the European Union – from the Connecting Europe Facility CEF.

The project „Innovation and modernization of the lock chambers at the water structure Gabčíkovo“ includes four basic activities – replacement of the upper and lower gates, modernization of the current hydraulic system of filling and emptying of the chambers, measures to stabilize the dam bedrock and development of an expert control system. The correctness of the technological procedures and the guarantee for the work carried out will be ensured by the winning construction supervision.

Today, a call for tender was published in the Slovak Public Procurement Bulletin to secure the main part of the project and thus provide construction and assembly work. The estimated value of the contract amounts to almost EUR 139 million. According to Ing. Daniel Kvocera, the general director of the state enterprise Vodohospodárska výstavba, the European grant will considerably extend the life of the facilities and ensure the smoothness of the voyage across the Slovak-Hungarian border at the river Danube: „It is a massive innovation and modernization. When we imagine that only one wing of the lower gate weighs about 450 tons. Both will dismantled and replaced by new ones. They will be replant directly into that profile. However, we want to ensure the stability of transport, in particular by using more appropriate and modern materials than the current ones. We expect more than the standard operating parameters of the lock chambers with guaranteed safety and lasting reliability while using both locks. The project will create a work of common interest for the countries using the Danube waterway, and I am already looking forward to see how it will be built in front of our eyes.“

During the summer will be announced public tenders to provide expert control and construction supervision.

 

„The sole responsibility of this publication lies with the author. The European Union is not responsible for any use that may be made of the information contained therein.“