Informačná povinnosť

v súlade s čl. 13 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady EÚ 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov), (ďalej ako „Nariadenie GDPR“) a v súlade s § 19  zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej  ako „zákon o ochrane osobných údajov“):

Používatelia a návštevníci tejto webstránky si musia tieto informácie prečítať predtým, ako poskytnú svoje osobné údaje a/alebo vyplnia elektronický formulár uvedený na tejto webovej stránke. Prevádzkovateľ sa stará o ochranu osobných údajov a chce, aby dotknuté osoby vedeli, akým spôsobom spracúvajú a chránia ich osobné údaje. Prevádzkovateľ sa zaväzuje, pri spracúvaní osobných údajov, prijať primerané technické, personálne a organizačné opatrenia na zabezpečenie ochrany osobných údajov, ktoré spracúva. Takéto opatrenia zahŕňajú používanie brán firewall, zabezpečených všetkých priestorov, vhodné systémy a procesy riadenia prístupových práv, dôkladný výber Sprostredkovateľov a ďalšie technické opatrenia na poskytovanie primeranej ochrany osobných údajov pred ich neoprávneným používaním, zmenou alebo stratou. Podľa vhodnosti je tiež možné zhotoviť záložné kópie a využiť iné podobné prostriedky, aby sme predišli náhodnému poškodeniu, strate alebo zničeniu osobných údajov. Tieto opatrenia zabezpečujú primeranú úroveň zabezpečenia v súvislosti s rizikami prirodzene súvisiacimi s procesom spracovanie a povahou osobných údajov, ktoré sú predmetom ochrany.

Prevádzkovateľ:

Obchodné meno: VODOHOSPODÁRSKA VÝSTAVBA, ŠTÁTNY PODNIK

Sídlo: Karloveská 2, 842 04 Bratislava

Štatutárny orgán: Ing. Vladimír Kollár, generálny riaditeľ štátneho podniku

IČO: 00 156 752

DIČ: 2020480198

IČ DPH: SK2020480198

(ďalej len ako „Prevádzkovateľ“)

Kontakt na prevádzkovateľa:

VODOHOSPODÁRSKA VÝSTAVBA, ŠTÁTNY PODNIK

P. O. Box 45

Karloveská 2

842 04 Bratislava

Kontakt na osobu zodpovednú prevádzkovateľa :

email: dpo@vvb.sk

ZBER OSOBNÝCH ÚDAJOV

Zber osobných údajov dotknutých osôb sa vykonáva priamo od dotknutej osoby alebo jej zákonného zástupcu prostredníctvom:

 • riadne poučených osôb konajúcich na základe poverenia Prevádzkovateľa;
 • Sprostredkovateľa, s ktorým Prevádzkovateľ uzatvoriť sprostredkovateľskú zmluvu a ktorý je povinný dodržiavať ním definovaný štandard ochrany osobných údajov;
 • webovej stránky Prevádzkovateľa;
 • osobného alebo poštového doručenia na adresu Prevádzkovateľa.

ÚČEL A PRÁVNY ZÁKLAD SPRACÚVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV FYZICKÝCH OSÔB PREVÁDZKOVATEĽOM:

 1. plnenie povinností zamestnávateľa súvisiacich s pracovným pomerom alebo obdobným vzťahom (napr. na základe dohôd o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru vrátane predzmluvných vzťahov) a povinností v súvislosti s hospodárskou mobilizáciou na základe čl. 6 ods. 1 písm. c) Nariadenia GDPR a iných relevantných právnych predpisov SR;
 2. spracovanie účtovných dokladov na základe čl. 6 ods. 1 písm. c) Nariadenia GDPR a iných relevantných právnych predpisov SR;
 3. správa archívu a registratúry na základe čl. 6 ods. 1 písm. c) Nariadenia GDPR a iných relevantných právnych predpisov SR;
 4. vypracovávanie zmlúv, podkladov a dokumentov k verejnému obstarávaniu a obstarávaniu na základe čl. 6 ods. 1 písm. c) Nariadenia GDPR a/alebo na základe čl. 6 ods. 1 písm. b) Nariadenia GDPR a iných relevantných právnych predpisov SR;
 5. evidencia a vybavovanie oznámení skutočností, o ktorých sa fyzická osoba dozvedela v súvislosti s výkonom svojho zamestnania, povolania, postavenia alebo funkcie a ktoré môžu prispieť k objasneniu závažnej protispoločenskej činnosti alebo k zisteniu alebo usvedčeniu jej páchateľa na základe čl. 6 ods. 1 písm. c) Nariadenia GDPR a iných relevantných právnych predpisov SR;
 6. zabezpečenie realizácie skúšok a školení uchádzačov o získanie odbornej spôsobilosti na výkon odborného technicko-bezpečnostného dohľadu a vedenie evidencie udelených osvedčení, vedenie zoznamu kategorizovaných vodných stavieb, ktorého súčasťou sú aj vlastníci týchto stavieb a označenie odborne spôsobilej osoby pre výkon technicko-bezpečnostného dohľadu na základe čl. 6 ods. 1 písm. c) Nariadenia GDPR a iných relevantných právnych predpisov SR;
 7. evidencia osôb s prístupom k utajovaným skutočnostiam v súlade na základe čl. 6 ods. 1 písm. c) Nariadenia GDPR a iných relevantných právnych predpisov SR;
 8. vedenie právnej agendy – zmluvy, súdne spory, vymáhanie pohľadávok, majetkovo-právne vysporiadanie nehnuteľností na základe čl. 6 ods. 1 písm. c) Nariadenia GDPR a iných relevantných právnych predpisov SR;
 9. vybavovanie žiadostí o sprístupnenie informácií na základe čl. 6 ods. 1 písm. c) Nariadenia GDPR a iných relevantných právnych predpisov SR;
 10. evidencia a vybavovanie sťažností a podnetov, evidencia petícií a  na základe čl. 6 ods. 1 písm. c) Nariadenia GDPR a iných relevantných právnych predpisov SR;
 11. evidencia ubytovaných osôb  v súlade na základe čl. 6 ods. 1 písm. c) Nariadenia GDPR a iných relevantných právnych predpisov SR;
 12. zabezpečenie realizácie projektov financovaných formou poskytnutia nenávratných finančných prostriedkov z fondov Európskej únie, ktorých riešiteľom/spoluriešiteľom je prevádzkovateľ, vrátane monitorovania a kontroly čerpania týchto fondov na základe čl. 6 ods. 1 písm. c) Nariadenia GDPR a iných relevantných právnych predpisov SR;
 13. evidencia oboznámených osôb s citlivými údajmi na základe čl. 6 ods. 1 písm. c) Nariadenia GDPR a iných relevantných právnych predpisov SR;
 14. evidencia osôb, ktoré prevzali čip na prednostný vjazd motorovým vozidlom na využitie vodnej dopravy po Dunaji motorovou kompou, osobné údaje sú poskytované na základe súhlasu dotknutých osôb;
 15. ochrana aktív prevádzkovateľa – evidencia vstupov, kamerový systém monitorujúci priestory prístupné verejnosti, kamerový systém monitorujúci zamestnancov, monitorovanie objektu kritickej infraštruktúry, nahrávanie telefonických hovorov na základe čl. 6 ods. 1 písm. f) Nariadenia GDPR a iných relevantných právnych predpisov SR;

PRÍJEMCOVIA OSOBNÝCH ÚDAJOV, PRÍJEMCOVIA V TRETÍCH KRAJINÁCH:

Osobné údaje sú poskytované výlučne v rámci plnenia povinností prevádzkovateľa, vyplývajúcich z osobitných predpisov (orgánom verejnej moci) alebo na základe medzinárodnej zmluvy, ktorou je Slovenská republika viazaná alebo sprostredkovateľom v rámci zmluvných vzťahov v súlade s Nariadením GDPR a zákonom o ochrane osobných údajov. Prenos osobných údajov príjemcom do tretích krajín alebo medzinárodným organizáciám prevádzkovateľ  neuskutočňuje a ani takýto prenos nezamýšľa vykonávať.

DOBA UCHOVÁVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV:

Prevádzkovateľ  uchováva osobné údaje po dobu:

 • vyžadovanú príslušným všeobecne záväzným právnym predpisom, ak spracúva osobné údaje z dôvodu plnenia svojich zákonných povinností;
 • trvania zmluvného vzťahu založeného zmluvou, či trvania predzmluvných vzťahov, ak spracúva osobné údaje z dôvodu plnenia zmluvy;
 • trvania oprávneného záujmu, ktorý sleduje Prevádzkovateľ, ak je spracúvanie osobných údajov na tento účel nevyhnutné;
 • výslovne uvedenú v súhlase alebo do jeho odvolania, ak spracúva osobné údaje na základe súhlasu.

S cieľom zabezpečiť, aby sa osobné údaje neuchovávali dlhšie, než je nevyhnutné, Prevádzkovateľ stanoví lehoty na vymazanie. Osobné údaje bude spracúvať iba po dobu, pokiaľ pretrváva účel ich spracúvania. Po tejto dobe sa osobné údaje bezodkladne zlikvidujú v súlade s príslušnými internými predpismi. Konkrétne doby uchovávania jednotlivých údajov sú uvedené v príslušných interných predpisoch (napr. registratúrny poriadok). Po uplynutí príslušnej vyššie uvedenej doby je Prevádzkovateľ oprávnený spracúvať osobné údaje dotknutej osoby len na zlučiteľné účely alebo na špeciálne účely, akými sú napríklad archivácia alebo štatistika.

POVINNOSŤ POSKYTNUTIA OSOBNÝCH ÚDAJOV:

Dotknutá osoba je povinná poskytnúť svoje osobné údaje, ak ide o spracúvanie osobných údajov, ktoré vyplývajú  z osobitných predpisov (plnenie zákonných povinností), spracúvanie je potrebné na plnenie úloh prevádzkovateľa realizovaných vo verejnom záujme alebo ak sa spracúvanie vykonáva v súvislosti s výkonom verejnej moci podľa osobitných predpisov. Obdobne sa postupuje aj v prípade uzatvárania zmluvného vzťahu s dotknutou osobou. V prípade neposkytnutia osobných údajov by nemohlo dôjsť k splneniu zákonným povinnostiam alebo uzatvoreniu zmluvného vzťahu.

ZÁSADY POSKYTNUTIA OSOBNÝCH ÚDAJOV:

Prevádzkovateľ má  zákonnú povinnosť poskytnúť  osobné údaje dotknutej osoby pri kontrole, dozornej činnosti alebo na žiadosť oprávnených orgánov štátu alebo inštitúcií, ak to vyplýva z osobitných predpisov.  Osobné údaje budú uchovávané bezpečne, v súlade s bezpečnostnou politikou prevádzkovateľa a len po dobu nevyhnutnú na splnenie účelu spracúvania. Prístup k osobným údajom budú mať výlučne osoby poverené prevádzkovateľom na spracúvanie osobných údajov, ktoré ich spracúvajú na základe pokynov prevádzkovateľa, v súlade s bezpečnostnou politikou prevádzkovateľa. Osobné údaje budú zálohované, v súlade s pravidlami prevádzkovateľa. Zo zálohových úložísk budú Vaše osobné údaje úplne vymazané v súlade s pravidlami zálohovania uvedené bude možné. Osobné údaje  uchovávané na záložných úložiskách slúžia na predchádzanie bezpečnostným incidentom, najmä narušenia dostupnosti údajov v dôsledku bezpečnostného incidentu. Prevádzkovateľ je povinný zabezpečovať zálohovanie údajov v súlade s bezpečnostnými požiadavkami Nariadenia GDPR a zákona o ochrane osobných údajov.

PRÁVA DOTKNUTEJ OSOBY:

 • právo požadovať od Prevádzkovateľa prístup k osobným údajom jej sa týkajúcich v rozsahu stanovenom Nariadením v zmysle čl. 15;
 • právo na opravu, vymazanie, obmedzenie spracúvania osobných údajov v prípadoch definovaných Nariadením v zmysle čl. 16, čl. 17 a čl. 18;
 • právo namietať voči spracúvaní jej osobných údajov v prípadoch definovaných Nariadením v zmysle čl. 21 a čl. 22;
 • právo na prenosnosť jej osobných údajov v prípadoch definovaných Nariadením v zmysle čl. 20;
 • právo kedykoľvek odvolať svoj súhlas udelený v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. a) alebo čl. 9 ods. 2 písm. a) Nariadenia; Právo kedykoľvek odvolať súhlas, a to aj pred uplynutím doby, na ktorú bol tento súhlas udelený, môže dotknutá osoba uplatniť nasledujúcimi spôsobmi:
 1. e-mailovou správou zaslanou na adresu dpo@vvb.sk ;
 2. zaslaním písomnej žiadosti na adresu sídla prevádzkovateľa (na obálke uviesť: „odvolanie súhlasu“).
 • právo byť informovaný, v prípade porušenia ochrany osobných údajov, ktoré by viedlo k vysokému riziku pre práva a slobody dotknutej osoby;
 • právo na ľudský zásah zo strany Prevádzkovateľa, v prípade automatizovaného individuálneho rozhodovania vrátane profilovania (ďalej len „AIR“);
 • práva vyjadriť svoje stanovisko k AIR;
 • právo napadnúť rozhodnutie AIR;
 • právo podať návrh na začatie konania dozornému orgánu, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov SR, Hraničná 12, 821 07  Bratislava 27, statny.dozordp.gov.sk.

UPLATNENIE PRÁV DOTKNUTÝCH OSÔB

Uplatnenie práv je možné osobne v sídle Prevádzkovateľa, písomne na horeuvedenú adresu Prevádzkovateľa alebo zaslaním podania na e-mailovú adresu: dpo@vvb.sk.

Prevádzkovateľ bude spravidla odpovedať na podania v takej podobe akej boli podané. Pre potreby jednoznačnej identifikácia môže Prevádzkovateľ žiadateľa spätne kontaktovať v rozsahu kontaktných údajov, ktoré o ňom eviduje vo svojich systémoch. Prevádzkovateľ vybaví žiadosť do 1 mesiaca od jej doručenia.

Ak dotknutá osoba nemá spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu, jej práva v zmysle zákona môže uplatniť zákonný zástupca. Práva dotknutej osoby v zmysle zákona, ktorý nežije, môže uplatniť blízka osoba.

Prevádzkovateľ môže požadovať primeraný poplatok zohľadňujúci administratívne náklady alebo odmietnuť konať na základe žiadosti, ak sú žiadosti zjavne neopodstatnené alebo neprimerané, najmä pre ich opakujúcu sa povahu.

Prevádzkovateľ taktiež môže odmietnuť uplatnenie práv dotknutej osoby, ak nevie jednoznačne fyzickú osobu identifikovať.

Zákon č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov