Informácia pre dotknuté osoby o spracúvaní osobných údajov

podľa článku 13 a článku 14 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679  z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe
takýchto údajov, ktorým sa zrušuje Smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) (ďalej len „Nariadenie“)

A. Prevádzkovateľ:

VODOHOSPODÁRSKA VÝSTAVBA, ŠTÁTNY PODNIK, so sídlom Karloveská 2, P.O.BOX 45, 842 04 Bratislava, IČO: 00 156 752, email: info@vvb.sk

B. Zodpovedná osoba:

SOUKENÍK – ŠTRPKA, s.r.o., so sídlom Šoltésovej 14, 811 08 Bratislava, IČO: 36 862 711, 

JUDr. Mojmír Širila, email: zodpovedna.osoba-VV@akss.sk

Prevádzkovateľ si týmto dovoľuje v súlade s Nariadením oboznámiť fyzické osoby, ktorých osobné údaje spracúva (ďalej len „dotknuté osoby“) o podmienkach spracúvania osobných údajov, ako aj o právach dotknutých osôb. Osobné údaje dotknutých osôb sú uchovávané bezpečne, v súlade s vypracovanou dokumentáciou k ochrane osobných údajov a to len po dobu nevyhnutnú na splnenie účelu spracúvania. Prístup k osobným údajom majú výlučne oprávnené osoby poverené prevádzkovateľom, ktoré ich spracúvajú na základe pokynov prevádzkovateľa.

Účely spracúvania osobných údajov, právne základy ich spracúvania, kategórie spracúvaných osobných údajov, kategórie príjemcov osobných údajov, ako aj informácia o tom či prevádzkovateľ zamýšľa osobné údaje prenášať do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácie obsahuje Prehľad operácií s osobnými údajmi dotknutých osôb, ktorý je prílohou tohto dokumentu (ďalej len „Príloha“). Doba uchovávania osobných údajov je stanovená s odkazom na platný Registratúrny poriadok prevádzkovateľa, prípadne je uvedená priamo v Prílohe.

C. Právny základ spracúvania osobných údajov

V prípade, ak je právnym základom súhlas: Dotknutá osoba má právo kedykoľvek odvolať svoj súhlas, najmä zaslaním žiadosti na e-mailovú adresu prevádzkovateľa: GDPR@vvb.sk alebo zaslaním písomnej žiadosti na adresu sídla Prevádzkovateľa: Karloveská 2, P.O.BOX 45, 842 04 Bratislava, alebo iným preukázateľným spôsobom. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania založeného na súhlase udelenom pred jeho odvolaním.

V prípade, ak je právnym základom zmluva: Poskytnutie osobných údajov je v tomto prípade zmluvnou požiadavkou. V prípade neposkytnutia osobných údajov môže byť uzatvorenie a plnenie zmluvného vzťahu nemožné. 

V prípade, ak je právnym základom zákon: Poskytovanie osobných údajov je v tomto prípade zákonnou požiadavkou. Dotknutá osoba je povinná poskytnúť osobné údaje, pričom v prípade neposkytnutia takýchto údajov, nie je možné riadne plnenie povinností prevádzkovateľa vyplývajúcich z príslušných všeobecne záväzných právnych predpisov.

V prípade, ak je právnym základom plnenie úlohy realizovanej vo verejnom záujme alebo pri výkone verejnej moci zverenej prevádzkovateľovi: Poskytovanie osobných údajov je v tomto prípade nevyhnutné na plnenie úloh verejného záujmu, ktorý je všeobecne prospešný. Právny základ je v tomto prípade stanovený v zákonnej úprave alebo v práve EÚ. V prípade neposkytnutia takýchto údajov nemôže prevádzkovateľ realizovať úlohy, ktoré mu boli vo verejnom záujme zverené.

V prípade, ak je právnym základom oprávnený záujem: V tomto prípade je poskytnutie osobných údajov nevyhnutné na dosiahnutie účelu, ktorý prevádzkovateľ sleduje.

D. Prenos osobných údajov 

Cezhraničný prenos osobných údajov dotknutých osôb do tretích krajín mimo Európskeho hospodárskeho priestoru (EÚ, Island, Nórsko a Lichtenštajnsko) Prevádzkovateľ nezamýšľa vykonávať. 

V prípade prenosu osobných údajov dotknutých osôb do tretej krajiny (mimo EHP) alebo medzinárodnej organizácie sa Prevádzkovateľ zaväzuje dotknuté osoby vopred informovať o existencii alebo neexistencii rozhodnutia Európskej komisie o primeranosti. V prípade neexistencie rozhodnutia Európskej komisie o primeranosti Prevádzkovateľ uskutoční prenos osobných do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácie len v prípade existencie primeraných záruk podľa článku 46 a 47 GDPR, alebo v prípade existencie výnimiek pre osobitné situácie podľa článku 49 GDPR. 

E. Práva dotknutých osôb

Dotknuté osoby majú pri spracúvaní osobných údajov podľa Nariadenia nasledujúce práva:

Právo na prístup: Dotknutá osoba má právo získať od prevádzkovateľa potvrdenie o tom, či sa spracúvajú jej osobné údaje a ak tomu tak je, má právo získať prístup k týmto osobným údajom. Dotknutá osoba má zároveň právo získať kópiu spracúvaných osobných údajov a dodatočné informácie vyplývajúce z článku 15 Nariadenia, ako napríklad: účely spracúvania, kategórie dotknutých osobných údajov, dobu uchovávania osobných údajov atď.

Právo na opravu: Je v záujme prevádzkovateľa spracúvať o dotknutej osobe len aktuálne osobné údaje a preto žiadame dotknuté osoby, aby aktívne využívali svoje právo na doplnenie neúplných osobných údajov a na opravu nesprávnych osobných údajov.

Právo na vymazanie: Dotknutá osoba má právo dosiahnuť, aby prevádzkovateľ bez zbytočného odkladu vymazal osobné údaje, ktoré sa jej týkajú, ak je splnený niektorý z dôvodov článku 17 Nariadenia a zároveň nie je daný dôvod odmietnutia žiadosti. Dôvodom výmazu môže byť napríklad, ak dotknutá osoba odvolá súhlas so spracúvaním, ak osobné údaje už nie sú potrebné na účely, na ktoré sa získavali alebo inak spracúvali, alebo ak dotknutá osoba namieta voči spracúvaniu a podobne.

Právo na obmedzenie spracúvania: Dotknutá osoba má právo dosiahnuť, aby prevádzkovateľ obmedzil spracúvanie osobných údajov, ak nastane niektorý z prípadov uvedených v článku 18 Nariadenia. K obmedzeniu dôjde napríklad, ak dotknutá osoba napadne správnosť osobných údajov (a to počas obdobia umožňujúceho prevádzkovateľovi overiť správnosť osobných údajov) alebo ak spracúvanie je protizákonné a dotknutá osoba namieta proti vymazaniu osobných údajov a žiada namiesto toho obmedzenie ich použitia.

Právo na prenosnosť údajov: Ak sa spracúvanie osobných údajov vykonáva automatizovanými prostriedkami a právnym základom spracúvania osobných údajov je súhlas dotknutej osoby alebo plnenie zmluvy, má dotknutá osoba právo získať osobné údaje, ktoré sa jej týkajú a ktoré poskytla prevádzkovateľovi, v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte a má právo preniesť tieto údaje ďalšiemu prevádzkovateľovi. V prípade záujmu dotknutej osoby a pokiaľ to je technicky možné, prevádzkovateľ prenesie príslušné osobné údaje priamo k inému prevádzkovateľovi.

Právo namietať a automatizované individuálne rozhodovanie: Dotknutá osoba má právo kedykoľvek namietať z dôvodov týkajúcich sa jej konkrétnej situácie proti spracúvaniu osobných údajov, ktoré sa jej týka, ktoré je vykonávané na účely oprávnených záujmov, ktoré sleduje prevádzkovateľ, vrátane namietania proti na to nadväzujúcemu prípadnému profilovaniu. Prevádzkovateľ nesmie ďalej spracúvať osobné údaje, pokiaľ nepreukáže nevyhnutné oprávnené dôvody na spracúvanie, ktoré prevažujú nad záujmami, právami a slobodami dotknutej osoby, alebo dôvody na preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov. Dotknutá osoba má právo na to, aby sa na ňu nevzťahovalo rozhodnutie prevádzkovateľa, ktoré je založené výlučne na automatizovanom spracúvaní, vrátane profilovania a ktoré má právne účinky, ktoré sa jej týkajú alebo ju podobne významne ovplyvňujú. 

Právo podať sťažnosť: Dotknutá osoba je oprávnená podať sťažnosť dozornému orgánu. Pre územie Slovenskej republiky je dozorným orgánom Úrad na ochranu osobných údajov SR, sídlo: Hraničná 12, 820 07 Bratislava, Slovenská republika, web: www.dataprotection.gov.sk, e-mail: statny.dozor@pdp.gov.sk.

Vyššie uvedené práva môže Dotknutá osoba uplatniť môže zaslaním žiadosti na e-mailovú adresu prevádzkovateľa: GDPR@vvb.sk, zaslaním písomnej žiadosti na adresu sídla Prevádzkovateľa: Karloveská 2, P.O.BOX 45, 842 04 Bratislava, alebo osobne na adrese sídla Prevádzkovateľa.

V prípade pochybností Prevádzkovateľa o totožnosti Dotknutej osoby, je Prevádzkovateľ oprávnený požadovať poskytnutie dodatočných informácií na overenie totožnosti Dotknutej osoby a to aj formou osobného overenia totožnosti.

Prevádzkovateľ bez zbytočného odkladu poskytne dotknutej osobe informácie o opatreniach, ktoré sa prijali na základe žiadosti dotknutej osoby podľa tohto článku, najneskôr do jedného mesiaca od doručenia žiadosti. Uvedená lehota sa môže v prípade potreby predĺžiť o ďalšie dva mesiace. Prevádzkovateľ informuje o každom takomto predĺžení lehoty dotknutú osobu do jedného mesiaca od doručenia žiadosti spolu s dôvodmi zmeškania lehoty. Ak dotknutá osoba podala žiadosť elektronickými prostriedkami, informácie sa podľa možnosti poskytnú elektronickými prostriedkami, pokiaľ dotknutá osoba nepožiadala o iný spôsob.

Ak Prevádzkovateľ neprijme opatrenia na základe žiadosti dotknutej osoby, bezodkladne a najneskôr do jedného mesiaca od doručenia žiadosti informuje dotknutú osobu o dôvodoch nekonania a o možnosti podať sťažnosť dozornému orgánu a uplatniť súdny prostriedok nápravy.

Všetky opatrenia prijaté podľa článkov 15 až 22 a článku 34 GDPR sa v zásade poskytujú bezplatne.