Zlepšenie stavu vybraných mokradí v ľavostrannej ramennej sústave rieky Dunaj In progress

Improvement of selected wetlands in the left-bank branch system of the Danube River

Find Out More
Ochrana populácií ohrozených druhov vtáctva v prirodzených biotopoch vnútrozemskej delty Dunaja Completed

Conservation of populations of endangered bird species in natural habitats of the inland Danube Delta

Find Out More
Zmena rýchlosti prúdenia v dolnej časti zhrže Hrušov – Predprojektová a projektová príprava Completed

Change of flow velocity in the lower part of the Hrušov reservoir - Pre-project...

Find Out More
Opatrenia na rehabilitáciu Dunaja Completed

Measures for the rehabilitation of the Danube River

Find Out More
MVE Dobrohošť Completed

Small-scale Hydroelectric Power Plant Dobrohošť

Find Out More