• Project Title: Change of flow velocity in the lower part of the Hrusov reservoir - Preliminary design and project preparation
  • Beneficiary Vodohospodárska výstavba, štátny podnik
  • Project location Trnava Region
  • Amount of granted NFA 166 500,- Eur
  • Operational Programme Operational Programme Integrated Infrastructure
  • Priority axis Water transport infrastructure (TEN-T CORE)
  • Specific objective To improve the quality of services provided on the Danube waterway
  • Project implementation period 12/2019 - 06/2021

Predmetom projektu bol návrh technického riešenia zabezpečujúceho zvýšenie rýchlosti prúdenia v dolnej časti zdrže Hrušov s cieľom zamedziť jej zanášaniu a zvýšiť tak bezpečnosť vodnej dopravy a vytvárať predpoklady pre odstránenie úzkych miest na infraštruktúre vodnej dopravy TEN-T. Vytvoriť predpoklady pre zatraktívnenie tohto spôsobu prepravy pre prepravcov a operátorov v oblasti vodnej dopravy. Technické riešenie bolo vypracované v 3 variantoch, na ktoré bola vypracovaná Cost-benefit analýza (CBA). Na základe výsledkov štúdie uskutočniteľnosti a CBA bol vybraný najvhodnejší variant. Pre tento variant bola vypracovaná dokumentácia stavebného zámeru, ktorá bola podkladom pre posúdenie vplyvov na životné prostredie podľa zákona 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie. Bola vykonaná štátna expertíza a vypracovaná dokumentácia pre územné rozhodnutie zmysle zákona č. 50/1976 Z. z. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku . Táto dokumentácia bola predmetom posúdenia podľa §16, §16a zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách (podľa článku 4.7 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2000/60/ES). Projekt bol ukončený v 12/2020 dokumentáciou pre územné rozhodnutie a zapracovaním pripomienok z posúdení.

"Information on the Operational Programme Integrated Infrastructure 2014-2020 can be found at www.opii.gov.sk“.