• Project Title: Construction of the Dobrohošť - Dunakiliti Pedestrian and Cyclist Bridge
 • Akronym projektu Bridge Dobrohošť - Dunakiliti
 • Operational Programme Cooperation Programme Interreg V-A Slovakia - Hungary
 • Call code SKHU/1601
 • Priority axis Strengthening cross-border mobility
 • Specific objective 2.1 Increase the traffic density of border crossing points along the Hungarian-Slovak border
 • Project code SKHU/1601/2.1/361
 • Main project partner VODOHOSPODÁRSKA VÝSTAVBA, š.p.
 • Cross-border project partner Építési és Közlekedési Minisztérium
 • Total project budget 10,429,093.22 EUR
 • ERDF contribution 8,864,729.23 EUR
 • Project duration 60 mesiacov (január 2019 – december 2023)

Project Objectives and Results:

The primary objective of the project is to increase the density of border crossings along the Slovak-Hungarian border through the construction of cross-border infrastructure for eco-tourists between the sections of the EuroVelo 6 cycle route in Slovakia and Hungary and with a connection to the TEN-T network.

The trans-European EuroVelo network is the most important zero-emission network and fully complements the TEN-T network.

"EuroVelo incorporates existing and planned national and regional cycling routes into a single European network. It currently consists of more than 45,000 km of cycling routes, with thousands more kilometres planned - over 70,000 km when completed. EuroVelo markings can currently be found in Austria, France, Germany, Hungary, Serbia, Slovakia, Switzerland and the UK." (Source: ECF)

The proposed new cycling route and bridge will provide for a safer and shorter direct connection between Dobrohošť (SK) and Dunakiliti (HU) and facilitate sustainable accessibility to the Szigetköz and Trnava regions. At the same time, the accessibility of Dobrohošť from the TEN-T network (Mosonmagyaróvár) will also be increased.

In addition, by using the GYSEV green railway infrastructure, the planned infrastructure will provide a faster connection to Rajka railway station via Dunakiliti, as this new connection will improve accessibility from Bratislava (SK) and Győr (HU Hegyeshalom).

The new cross-border link will increase the potential for "multimodality" - encouraging and facilitating the shift from cars as the predominant mode of transport to zero-emission modes (including cycling) in cross-border transport.

In addition, the planned link will offer multimodal accessibility of the M15 via the Rajka interchange. The M15 is part of the TEN-T core network. The current distance between Dobrohošť and the only accessible D2 node (continuation of the M15 in Slovakia) for the TEN-T network would be halved thanks to the new multimodal option between Dobrohošť and the M15.

Main construction objects:

Behind the scenes of the project:

The feasibility study and project documentation for the construction permit were prepared with EU support under the Hungary-Slovakia Cross-border Cooperation Programme.

Within the feasibility study, 3 variants of the construction alignment and 2 alternative solutions of the bridge construction were developed. From the selected designs, documentation for the building permit was prepared.

According to the documentation for the building permit, the access roads to the bridge will be connected to the existing special purpose roads on both the Slovak and the Hungarian side.

In the direction to Hungary, the cycle path will start at the Dobrohošť hydroelectric power station on a new ground structure, part of which will be constructed with a slope and part of which will be supported by a retaining wall for territorial reasons. A new steel bridge will provide a crossing over the feeder canal into the Danube branch system. The cycle path will continue along the SVP flood protection embankment and further along the new rampart up to the beginning of the bridge structure on the territory of the Slovak Republic. The inundation bridge on the Slovak side will be connected to the joint bridge structure over the old Danube riverbed and this bridge will be connected to the inundation bridge on the Hungarian side. In Hungary, the cycle path will be connected to the special purpose road leading through the Dunakiliti dam. Between the dam and the bridge structure it will follow the route of the existing gravel road.

The building permit on the Slovak side was issued in December 2015.

Current status of project implementation

Implementácia projektu prebieha od 01.01.2019. V súčasnosti prebiehajú posledné úkony v rámci implementácie aktivity č. 4, proces verejného obstarávania, ktorý bol zdĺhavý a náročný, tak ako z časového hľadiska, tak i z hľadiska administratívy a zvyklostí.

Aktivita č. 4 zahŕňa nasledujúce spoločné verejné obstarávania:

1. Medzinárodné obstarávanie na cezhraničný most

 • pôvodne uverejnené v Úradnom vestníku EÚ 13.07.2020
 • zrušené 14.10.2020 z dôvodu aktualizácie súťažných podkladov v súlade s rozhodnutím Úradu pre verejné obstarávanie
 • opätovne vyhlásené 13.11.2020 uverejnením v Úradnom vestníku EÚ (https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:542340-2020:TEXT:SK:HTML)
 • zrušené 24.6.2022 z dôvodu dlhotrvajúcich povinných kontrol v rámci procesu verejného obstarávania, počas ktorých došlo k mimoriadnemu nárastu cien v stavebníctve, čo spôsobilo, že žiaden z uchádzačov nemohol naďalej garantovať svoju ponukovú cenu
 • opätovne vyhlásené 6.07.2022 uverejnením v Úradnom vestníku EÚ ( https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:365924-2022:TEXT:EN:HTML&src=0)
 • otváranie ponúk sa uskutočnilo 15.08.2022
 • informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk bola zverejnená v profile obstarávateľa 07.10.2022 (https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-dokumentov/detail/3251979)
 • zmluva o  dielo bola podpísaná zo strany úspešného uchádzača dňa 24.11.2022, zo strany VV, š.p. ako objednávateľa 1 dňa 29.11.2022 a zo strany partnera projektu, NIF Zrt, ako objednávateľa 2 dňa 28.12.2022
 • zmluva nadobudla účinnosť dňa 26.1.2023, čím zároveň začala implementácia Aktivity č. 5, výstavba hlavnej časti premostenia

2. Medzinárodné obstarávanie na stavebný dozor na cezhraničnom moste

 • po dvoch neúspešných verejných obstarávaniach sa partneri projektu dohodli, že zabezpečia zloženie tímu stavebného dozoru prostredníctvom vlastných kapacít
 • obstarávanie na externý stavebný dozor už nebude opätovne vyhlásené

Každý partner zároveň samostatne zabezpečil obstaranie zhotoviteľa prístupových komunikácií k cezhraničnému mostu.

3. Obstarávanie na prístupové komunikácie na maďarskej strane realizované NIF Zrt.

 • uverejnené v Úradnom vestníku EÚ 03.01.2020 s lehotou na prekladanie ponúk stanovenou na 06.02.2020 (https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:1012-2020:TEXT:EN:HTML&tabId=0)
 • nadobudnutie účinnosti zmluvy bolo viazané na nadobudnutie účinnosti zmluvy ako výsledku verejného obstarávania podľa bodu 1, avšak zmluva stráca platnosť v prípade, ak k nadobudnutiu jej účinnosti nedôjde do 30.04.2022
 • opätovne vyhlásené 26.07.2022 uverejnením v Úradnom vestníku EÚ s lehotou na predkladanie ponúk stanovenou na 01.09.2022 (https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:405187-2022:TEXT:SK:HTML&src=0)
 • zmluva s úspešným uchádzačom bola podpísaná 04.11.2022 (oznámenie o výsledku verejného obstarávania: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:647996-2022:TEXT:SK:HTML&src=0)
 • zmluva nadobudla účinnosť dňa 26.1.2023, čím zároveň začala implementácia Aktivity č. 8, výstavba časti premostenia nad inundáciou v Maďarsku a prístupových komunikácií k nej

4. Obstarávanie na prístupové komunikácie na slovenskej strane realizované VV,š.p.

 • informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk bola zverejnená v profile obstarávateľa 13.05.2020 (https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-dokumentov/detail/3091451)
 • k nadobudnutiu účinnosti zmluvy mohlo dôjsť najskôr dňom nadobudnutia účinnosti zmluvy ako výsledku verejného obstarávania podľa bodu 1
 • zrušené 28.07.2022 z dôvodu prieťahov v procese verejného obstarávania podľa bodu 1, počas ktorých došlo k mimoriadnemu nárastu cien v stavebníctve, čo spôsobilo, že víťazný uchádzač, ani žiaden z ostatných uchádzačov nemohol naďalej garantovať svoju ponukovú cenu
 • opätovne vyhlásené 02.11.2022 uverejnením v Úradnom vestníku EÚ s lehotou na predkladanie ponúk stanovenou na 29.11.2022 a predĺženou do 06.12.2022 (https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:608891-2022:TEXT:SK:HTML&src=0)
 • zmluva s úspešným uchádzačom bola uzavretá 14.3.2023 (https://crz.gov.sk/zmluva/7624876/) nadobudnutím účinnosti zmluvy (po ukončení tretej, poslednej z administratívnych kontrol verejného obstarávania) začne implementácia Aktivity č. 6 výstavba časti premostenia nad inundáciou na Slovensku a Akttivity č. 7 výstavba prístupových komunikácií k časti premostenia nad inundáciou na Slovensku

Platnosť stavebného povolenia vydaného na slovenskej strane bola predĺžená do 01.12.2023. Platnosť stavebného povolenia vydaného na maďarskej strane bola predĺžená do 18.11.2023.

The contents of this information may not reflect the official position of the European Union.