• Názov projektu Výstavba mosta pre peších a cyklistov Dobrohošť – Dunakiliti
 • Akronym projektu Bridge Dobrohošť - Dunakiliti
 • Operačný program Program spolupráce Interreg V-A Slovenská republika – Maďarsko
 • Kód výzvy SKHU/1601
 • Prioritná os Posilnenie cezhraničnej mobility
 • Špecifický cieľ 2.1 Zvýšenie hustoty dopravy hraničných priechodov pozdĺž maďarsko-slovenskej hranice
 • Kód projektu SKHU/1601/2.1/361
 • Hlavný partner projektu VODOHOSPODÁRSKA VÝSTAVBA, š.p.
 • Cezhraničný partner projektu Építési és Közlekedési Minisztérium
 • Celkový rozpočet projektu 10,429,093.22 EUR
 • Príspevok z EFRR 8,864,729.23 EUR
 • Trvanie projektu 60 mesiacov (január 2019 – december 2023)

Ciele a výsledky projektu:

Primárnym cieľom projektu je zvýšenie hustoty hraničných priechodov pozdĺž slovensko-maďarskej hranice výstavbou cezhraničnej infraštruktúry pre eko-turistov medzi úsekmi cyklotrasy EuroVelo 6 na Slovensku a v Maďarsku a s napojením na TEN-T sieť.

Transeurópska sieť EuroVelo je najdôležitejšia sieť s nulovými emisiami a plne dopĺňa sieť TEN-T.

„EuroVelo zahŕňa existujúce a plánované národné a regionálne cyklotrasy do jednotnej európskej siete. V súčasnosti pozostáva z viac ako 45 000 km cyklistických trás a naplánovaná je výstavba ďalších tisícok kilometrov – po dokončení to bude vyše 70 000 km. Značenie EuroVelo v súčasnosti nájdeme v Rakúsku, Francúzsku, Nemecku, Maďarsku, Srbsku, Slovensku, Švajčiarsku a Veľkej Británii.“ (Zdroj: ECF)

Navrhovaná nová cyklistická trasa a most zaistia bezpečnejšie a kratšie priame spojenie medzi obcami Dobrohošť (SK) a Dunakiliti (HU) a uľahčia udržateľnú dostupnosť regiónov Szigetközu a Trnavského kraja. Zároveň sa tiež zvýši dostupnosť obce Dobrohošť zo siete TEN-T (Mosonmagyaróvár).

Navyše, prostredníctvom využitia ekologickej železničnej infraštruktúry GYSEV, plánovaná infraštruktúra zabezpečí rýchlejšie spojenie so železničnou stanicou Rajka cez Dunakiliti, nakoľko toto nové spojenie zlepší prístupnosť z Bratislavy (SK) a Győru (HU Hegyeshalom).

Nové cezhraničné spojenie zvýši potenciál „multimodality“ – podporí a uľahčí prechod z automobilov ako prevládajúceho spôsob dopravy na režimy s nulovými emisiami (vrátane cyklovania) v cezhraničnej doprave.

Navyše plánované prepojenie ponúkne multimodálnu dostupnosť M15 cez uzol Rajka. M15 je súčasťou základnej siete TEN-T. Aktuálna vzdialenosť medzi Dobrohošťom a jediným prístupným uzlom D2 (pokračovanie M15 na Slovensku) pre sieť TEN-T by sa vďaka novej multimodálnej možnosti medzi Dobrohošťou a M15 znížila o polovicu.

Hlavné stavebné objekty:

Zákulisie projektu:

Štúdia realizovateľnosti a projektová dokumentácia pre stavebné povolenie boli pripravené s podporou EÚ v rámci Programu cezhraničnej spolupráce Maďarská republika – Slovenská republika.

V rámci štúdie realizovateľnosti boli vypracované 3 varianty trasovania stavby a 2 alternatívne riešenia konštrukcie mosta. Z vybraných návrhov bola vypracovaná dokumentácia pre stavebné povolenie.

Podľa dokumentácie pre stavebné povolenie budú na slovenskej ako aj maďarskej strane príjazdové komunikácie k mostu napojené na existujúce účelové komunikácie.

V smere do Maďarska bude cyklocesta začínať pri MVE Dobrohošť na novom zemnom telese, ktorého časť bude riešená svahovaním a časť bude z územných dôvodov podchytená oporným múrom. Prechod ponad prívodný kanál do ramennej sústavy Dunaja zabezpečí nový oceľový most. Cyklocesta bude ďalej pokračovať po protipovodňovej hrádzi SVP a ďalej po novom násype až po začiatok mostného objektu na území SR. Inundačný  most na slovenskej strane bude napojený na spoločný objekt mosta nad starým korytom Dunaja a tento ďalej na inundačný most na maďarskej strane. V Maďarsku bude cyklocesta napojená na účelovú komunikáciu vedúcu cez hať Dunakiliti. Medzi haťou a mostným objektom bude vedená po trase existujúcej poľnej štrkovej cesty.

Stavebné povolenie na slovenskej strane bolo vydané v decembri roku 2015..

Aktuálny stav implementácie projektu

Implementácia projektu prebieha od 01.01.2019. V súčasnosti prebiehajú posledné úkony v rámci implementácie aktivity č. 4, proces verejného obstarávania, ktorý bol zdĺhavý a náročný, tak ako z časového hľadiska, tak i z hľadiska administratívy a zvyklostí.

Aktivita č. 4 zahŕňa nasledujúce spoločné verejné obstarávania:

1. Medzinárodné obstarávanie na cezhraničný most

 • pôvodne uverejnené v Úradnom vestníku EÚ 13.07.2020
 • zrušené 14.10.2020 z dôvodu aktualizácie súťažných podkladov v súlade s rozhodnutím Úradu pre verejné obstarávanie
 • opätovne vyhlásené 13.11.2020 uverejnením v Úradnom vestníku EÚ (https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:542340-2020:TEXT:SK:HTML)
 • zrušené 24.6.2022 z dôvodu dlhotrvajúcich povinných kontrol v rámci procesu verejného obstarávania, počas ktorých došlo k mimoriadnemu nárastu cien v stavebníctve, čo spôsobilo, že žiaden z uchádzačov nemohol naďalej garantovať svoju ponukovú cenu
 • opätovne vyhlásené 6.07.2022 uverejnením v Úradnom vestníku EÚ ( https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:365924-2022:TEXT:EN:HTML&src=0)
 • otváranie ponúk sa uskutočnilo 15.08.2022
 • informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk bola zverejnená v profile obstarávateľa 07.10.2022 (https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-dokumentov/detail/3251979)
 • zmluva o  dielo bola podpísaná zo strany úspešného uchádzača dňa 24.11.2022, zo strany VV, š.p. ako objednávateľa 1 dňa 29.11.2022 a zo strany partnera projektu, NIF Zrt, ako objednávateľa 2 dňa 28.12.2022
 • zmluva nadobudla účinnosť dňa 26.1.2023, čím zároveň začala implementácia Aktivity č. 5, výstavba hlavnej časti premostenia

2. Medzinárodné obstarávanie na stavebný dozor na cezhraničnom moste

 • po dvoch neúspešných verejných obstarávaniach sa partneri projektu dohodli, že zabezpečia zloženie tímu stavebného dozoru prostredníctvom vlastných kapacít
 • obstarávanie na externý stavebný dozor už nebude opätovne vyhlásené

Každý partner zároveň samostatne zabezpečil obstaranie zhotoviteľa prístupových komunikácií k cezhraničnému mostu.

3. Obstarávanie na prístupové komunikácie na maďarskej strane realizované NIF Zrt.

 • uverejnené v Úradnom vestníku EÚ 03.01.2020 s lehotou na prekladanie ponúk stanovenou na 06.02.2020 (https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:1012-2020:TEXT:EN:HTML&tabId=0)
 • nadobudnutie účinnosti zmluvy bolo viazané na nadobudnutie účinnosti zmluvy ako výsledku verejného obstarávania podľa bodu 1, avšak zmluva stráca platnosť v prípade, ak k nadobudnutiu jej účinnosti nedôjde do 30.04.2022
 • opätovne vyhlásené 26.07.2022 uverejnením v Úradnom vestníku EÚ s lehotou na predkladanie ponúk stanovenou na 01.09.2022 (https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:405187-2022:TEXT:SK:HTML&src=0)
 • zmluva s úspešným uchádzačom bola podpísaná 04.11.2022 (oznámenie o výsledku verejného obstarávania: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:647996-2022:TEXT:SK:HTML&src=0)
 • zmluva nadobudla účinnosť dňa 26.1.2023, čím zároveň začala implementácia Aktivity č. 8, výstavba časti premostenia nad inundáciou v Maďarsku a prístupových komunikácií k nej

4. Obstarávanie na prístupové komunikácie na slovenskej strane realizované VV,š.p.

 • informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk bola zverejnená v profile obstarávateľa 13.05.2020 (https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-dokumentov/detail/3091451)
 • k nadobudnutiu účinnosti zmluvy mohlo dôjsť najskôr dňom nadobudnutia účinnosti zmluvy ako výsledku verejného obstarávania podľa bodu 1
 • zrušené 28.07.2022 z dôvodu prieťahov v procese verejného obstarávania podľa bodu 1, počas ktorých došlo k mimoriadnemu nárastu cien v stavebníctve, čo spôsobilo, že víťazný uchádzač, ani žiaden z ostatných uchádzačov nemohol naďalej garantovať svoju ponukovú cenu
 • opätovne vyhlásené 02.11.2022 uverejnením v Úradnom vestníku EÚ s lehotou na predkladanie ponúk stanovenou na 29.11.2022 a predĺženou do 06.12.2022 (https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:608891-2022:TEXT:SK:HTML&src=0)
 • zmluva s úspešným uchádzačom bola uzavretá 14.3.2023 (https://crz.gov.sk/zmluva/7624876/) nadobudnutím účinnosti zmluvy (po ukončení tretej, poslednej z administratívnych kontrol verejného obstarávania) začne implementácia Aktivity č. 6 výstavba časti premostenia nad inundáciou na Slovensku a Akttivity č. 7 výstavba prístupových komunikácií k časti premostenia nad inundáciou na Slovensku

Platnosť stavebného povolenia vydaného na slovenskej strane bola predĺžená do 01.12.2023. Platnosť stavebného povolenia vydaného na maďarskej strane bola predĺžená do 18.11.2023.

Obsah tejto informácie nemusí odzrkadľovať oficiálne stanovisko Európskej únie.