• Názov projektu Výstavba mosta pre peších a cyklistov Dobrohošť – Dunakiliti
  • Akronym projektu Bridge Dobrohošť - Dunakiliti
  • Operačný program Program spolupráce Interreg V-A Slovenská republika – Maďarsko
  • Kód výzvy SKHU/1601
  • Prioritná os Posilnenie cezhraničnej mobility
  • Špecifický cieľ 2.1 Zvýšenie hustoty dopravy hraničných priechodov pozdĺž maďarsko-slovenskej hranice
  • Kód projektu SKHU/1601/2.1/361
  • Hlavný partner projektu VODOHOSPODÁRSKA VÝSTAVBA, š.p.
  • Cezhraničný partner projektu Építési és Közlekedési Minisztérium
  • Príspevok z EFRR 2,811,484.14 EUR
  • Začiatok implementácie projektu január 2019

Ciele a výsledky projektu:

Primárnym cieľom projektu je zvýšenie hustoty hraničných priechodov pozdĺž slovensko-maďarskej hranice výstavbou cezhraničnej infraštruktúry pre eko-turistov medzi úsekmi cyklotrasy EuroVelo 6 na Slovensku a v Maďarsku a s napojením na TEN-T sieť.

Transeurópska sieť EuroVelo je najdôležitejšia sieť s nulovými emisiami a plne dopĺňa sieť TEN-T.

„EuroVelo zahŕňa existujúce a plánované národné a regionálne cyklotrasy do jednotnej európskej siete. V súčasnosti pozostáva z viac ako 45 000 km cyklistických trás a naplánovaná je výstavba ďalších tisícok kilometrov – po dokončení to bude vyše 70 000 km. Značenie EuroVelo v súčasnosti nájdeme v Rakúsku, Francúzsku, Nemecku, Maďarsku, Srbsku, Slovensku, Švajčiarsku a Veľkej Británii.“ (Zdroj: ECF)

Navrhovaná nová cyklistická trasa a most zaistia bezpečnejšie a kratšie priame spojenie medzi obcami Dobrohošť (SK) a Dunakiliti (HU) a uľahčia udržateľnú dostupnosť regiónov Szigetközu a Trnavského kraja. Zároveň sa tiež zvýši dostupnosť obce Dobrohošť zo siete TEN-T (Mosonmagyaróvár).

Navyše, prostredníctvom využitia ekologickej železničnej infraštruktúry GYSEV, plánovaná infraštruktúra zabezpečí rýchlejšie spojenie so železničnou stanicou Rajka cez Dunakiliti, nakoľko toto nové spojenie zlepší prístupnosť z Bratislavy (SK) a Győru (HU Hegyeshalom).

Nové cezhraničné spojenie zvýši potenciál „multimodality“ – podporí a uľahčí prechod z automobilov ako prevládajúceho spôsob dopravy na režimy s nulovými emisiami (vrátane cyklovania) v cezhraničnej doprave.

Plánované prepojenie ponúkne tiež multimodálnu dostupnosť M15 cez uzol Rajka. M15 je súčasťou základnej siete TEN-T. Aktuálna vzdialenosť medzi Dobrohošťom a jediným prístupným uzlom D2 (pokračovanie M15 na Slovensku) pre sieť TEN-T by sa vďaka novej multimodálnej možnosti medzi Dobrohošťou a M15 znížila o polovicu.

Hlavné stavebné objekty:

Zákulisie projektu:

Štúdia realizovateľnosti a projektová dokumentácia pre stavebné povolenie boli pripravené s podporou EÚ v rámci Programu cezhraničnej spolupráce Maďarská republika – Slovenská republika.

V rámci štúdie realizovateľnosti boli vypracované 3 varianty trasovania stavby a 2 alternatívne riešenia konštrukcie mosta. Z vybraných návrhov bola vypracovaná dokumentácia pre stavebné povolenie.

Podľa dokumentácie pre stavebné povolenie budú na slovenskej ako aj maďarskej strane príjazdové komunikácie k mostu napojené na existujúce účelové komunikácie.

V smere do Maďarska bude cyklocesta začínať pri MVE Dobrohošť na novom zemnom telese, ktorého časť bude riešená svahovaním a časť bude z územných dôvodov podchytená oporným múrom. Prechod ponad prívodný kanál do ramennej sústavy Dunaja zabezpečí nový oceľový most. Cyklocesta bude ďalej pokračovať po protipovodňovej hrádzi SVP a ďalej po novom násype až po začiatok mostného objektu na území SR. Inundačný  most na slovenskej strane bude napojený na spoločný objekt mosta nad starým korytom Dunaja a tento ďalej na inundačný most na maďarskej strane. V Maďarsku bude cyklocesta napojená na účelovú komunikáciu vedúcu cez hať Dunakiliti. Medzi haťou a mostným objektom bude vedená po trase existujúcej poľnej štrkovej cesty.

Aktuálny stav implementácie projektu

V súčasnosti prebieha implementácia investičných aktivít projektu, a teda realizácia prístupových ciest na maďarskej a slovenskej strane a hlavného mosta.

Predpokladaná výška celkových nákladov na stavebné práce realizované v rámci projektu je 12,5 mil. EUR.

Obsah tejto informácie nemusí odzrkadľovať oficiálne stanovisko Európskej únie.