• Názov projektu: Zmena rýchlosti prúdenia v dolnej časti zdrže Hrušov
  • Prijímateľ: VODOHOSPODÁRSKA VÝSTAVBA, ŠTÁTNY PODNIK P.O.BOX 45, Karloveská 2, 84204 Bratislava
  • Miesto realizácie projektu: Trnavský kraj
  • Výška poskytnutého NFP: 166 500,- Eur
  • Operačný program: Operačný program Integrovaná infraštruktúra
  • Prioritná os: Infraštruktúra vodnej dopravy (TEN-T CORE)
  • Konkrétny cieľ: Zlepšenie kvality služieb poskytovaných na dunajskej vodnej ceste
  • Doba realizácie projektu: 12/2019 – 06/2021

Predmetom projektu je návrh technického riešenia zabezpečujúceho zvýšenie rýchlosti prúdenia v dolnej časti zdrže Hrušov s cieľom zamedziť jej zanášaniu a zvýšiť tak bezpečnosť vodnej dopravy a vytvárať predpoklady pre odstránenie úzkych miest na infraštruktúre vodnej dopravy TEN-T. Vytvoriť predpoklady pre zatraktívnenie tohto spôsobu prepravy pre prepravcov a operátorov v oblasti vodnej dopravy. Technické riešenie bude vypracované v 3 variantoch, na ktoré bude vypracovaná Cost-benefit analýza (CBA). Na základe výsledkov štúdie uskutočniteľnosti a CBA sa vyberie najvhodnejší variant. Pre tento variant bude vypracovaná dokumentácia stavebného zámeru, ktorá bude podkladom pre posúdenie vplyvov na životné prostredie podľa zákona 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie. Bude vykonaná štátna expertíza a vypracovaná dokumentácia pre územné rozhodnutie zmysle zákona č. 50/1976 Z. z. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku . Táto dokumentácia bude predmetom posúdenia podľa §16, §16a zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách (podľa článku 4.7 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2000/60/ES). Projekt bude ukončený dokumentáciou pre územné rozhodnutie a zapracovaním pripomienok z posúdení.

Informácie o Operačnom programe Integrovaná infraštruktúra 2014 – 2020 nájdete na www.opii.gov.sk.