• Názov projektu: Inovácia a modernizácia plavebných komôr pre zvýšenie bezpečnosti a intenzity vodnej dopravy na Vodnom diele Gabčíkovo
 • Akronym: Upgrade of Gabčíkovo locks
 • Číslo projektu: 2015-SK-TM-0151-W
 • Program: CEF – Nástroj na prepájanie Európy
 • Prijímateľ: Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky
 • Implementačný subjekt: VODOHOSPODÁRSKA VÝSTVBA, ŠTÁTNY PODNIK
 • Trvanie projektu: 02/2016 – 12/2023
 • Miesto realizácie: Trnavský samosprávny kraj, Gabčíkovo

 

Celkové oprávnené výdavky projektu sú 144 665 000 EUR. Spolufinancovanie projektu z prostriedkov Európskej únie  je vo výške 85 %, čo predstavuje 122 965 250 EUR. Vlastné zdroje sú vo výške 15 % – 21 699 750 EUR.

 

Kľúčové fakty

Podanie prihlášky o grant 2/2016
Grant Agreement – INEA  EK

www.crz.gov.sk/2712523/

08. 11. 2016

 

Implementačná zmluva

www.crz.gov.sk/2699125/

22. 11. 2016

 

Zmluva o dielo

www.crz.gov.sk/3908512/

31. 01. 2019

 

 

Cieľ projektu:

Vzhľadom na nepretržitú prevádzku plavebných komôr Gabčíkovo nebola zabezpečená bezpečná a spoľahlivá plavba na slovenskom úseku rieky Dunaj. Preto sa v pracovnom pláne európskeho koordinátora pre koridor Rýn – Dunaj vymedzili plavebné komory Gabčíkova ako jedno z najdôležitejších prekážok pre rozvoj koridoru, jeho riadne fungovanie je nevyhnutnou podmienkou.

Dunaj nie je len nosnou tepnou multimodálneho TEN-T koridoru Rýn – Dunaj. Ako vodná cesta medzinárodného významu E80 musí spĺňať záväzné plavebné parametre potrebné pre celoročné využitie vodnej dopravy v súlade s Európskym dohovorom o hlavných vnútrozemských vodných cestách medzinárodného významu (AGN), ako aj Belehradským dohovorom a odporúčaniami Dunajskej komisie. Vodná cesta Dunaj ako vodná cesta medzinárodného významu musí spĺňať požiadavky klasifikácie vnútrozemských vodných ciest, ktoré nie je možné za súčasných pomerov zabezpečiť kvôli nedostatočným požadovaným parametrom plavebnej dráhy počas plavebnej sezóny.

Strategickým cieľom projektu je preto zvýšenie výkonnosti, spoľahlivosti a tým konkurencieschopnosti vodnej cesty Dunaj, ktorá je súčasťou transeurópskej dopravnej siete (TEN-T). Okrem iných cieľov je cieľom posilniť udržateľnosť vodnej dopravy medzi Slovenskom a ostatnými krajinami na Dunajskej vodnej ceste ako aj, v súlade s politikou Európskej únie, podporovať tento ekonomicky efektívny a environmentálne šetrný druh dopravy, ktorý má dostatok voľnej kapacity.

 

Hlavné aktivity projektu

 • Modernizácia horných a dolných vrát
 • Inovácia plniaceho a prázdniaceho systému
 • Stabilizácia podlož
 • Drážky a bitvy
 • Dynamické ochrany
 • Vytvorenie EKS – Expertného kontrolného systému

 

Horné vráta sú súčasťou hydrotechnického zariadenia plavebných komôr Gabčíkovo. Umiestnené sú v hornej časti plavebných komôr. Účelom Horných vrát je v prvom rade hradiť plavebnú komoru na hornom zhlaví a udržať hladinu vody na úrovni v zdrži. Horné vráta slúžia ako vstupná resp. výstupná brána pre plavbu lodí cez stupeň Gabčíkovo.

 

Dolné vráta – sú súčasťou hydrotechnického zariadenia plavebných komôr Gabčíkovo. Umiestnené sú v dolnej časti plavebných komôr pod konštrukciu betónového mosta, o ktorý sa opierajú a prenášajú doň časť záťaže. Účelom Dolných vrát je hradiť plavebnú komoru na dolnom zhlaví, umožniť prekonanie výškového rozdielu (max. 24,1m) medzi hornou a dolnou hladinou počas plavebnej prevádzky. Konštrukčne majú spĺňať aj podmienku hradenia do prúdu, v prípade havárie horných vrát. Dolné vráta (DV) plavebných komôr pozostávajú z dvoch vratní s ovládacími ramenami (listovými pákami), ktoré sa otvárajú v smere proti prúdu.

 

 

Plniaci a prázdniaci systém – Vzhľadom k rozmerom plavebných komôr a pre splnenie náročných požiadaviek parametrov plnenia (prázdnenia) bol navrhnutý a realizovaný zložitý trojpodlažný hydraulický systém pozostávajúci z plniacich a prázdniacich pozdĺžnych a priečnych kanálov a dnových štrbín rozmiestnených pod celou plochou oboch plavebných komôr. Tento systém zaisťuje rýchly a rovnomerne po ploche plavebných komôr rozdelený prítok do a odtok z plavebných komôr.

 

 

Zariadenie Dynamických ochrán slúži na zastavenie plavidiel v prípade akéhokoľvek možného poškodenia horných alebo dolných vrát a mohlo by tým ohroziť prevádzku týchto zariadení. K tomuto sú v plavebnej komore zabudované Dynamické ochrany.

 

 

Drážky a bitvy – modernizácia kotviaceho systému lodí a plavidiel v plavebných komorách za účelom spoľahlivej funkčnosti počas celého roku. Bitvy sú vyväzovacie prvky umiestnené v stenách plavebných komôr, slúžia na stabilizáciu polohy plavidiel v plavebných komorách pri preplavovaní cez stupeň Gabčíkovo.

 

 

Pravá plavebná komora bola ukončená a do plnej prevádzky   spustená  7. 11. 2021

Prvou loďou, ktorá zmodernizovanú plavebnú komoru vyskúšala bola bulharská loď Korsika.

V roku 2023 nás čaká ukončenie modernizácie aj ľavej plavebnej komory a spustenie do plnej prevádzky.

Web:              www.gabcikovolocks.eu