Cieľom inovácie je obnova a modernizácia elektro a strojnotechnologickej časti VE Čunovo za účelom odstránenia technického a morálneho opotrebenia zariadení, zvýšenia účinnosti/efektivity výroby elektrickej energie ako aj zvýšenia prevádzkovej spoľahlivosti a bezpečnosti a predĺženie životnosti VE Čunovo do nasledujúcej generálnej opravy na minimálne 35 rokov.

Pri uvádzaní VE Čunovo do prevádzky v roku 1997 bola vybudovaná prehrádzka vo výtokovej časti VE Čunovo, ktorá spôsobila zvýšenie dolnej hladiny a tým zníženie dosiahnuteľného spádu pre sústrojenstvo turbína – generátor (TG). V súčasnej dobe je možné vďaka moderným postupom pri návrhu Kaplánových obežných kolies prostredníctvom matematického modelovania a overovania tvaru obežných kolies v hydrotechnických laboratóriách získať optimalizovaný tvar Kaplánovho obežného kolesa, ktorý garantuje kavitačnú bezpečnosť prevádzky turbín po odstránení zavzdutia (prehrádzky) dolnej hladiny.

Pri celkovej obnove technologického zariadenia bude požadované vykonať návrh nového Kaplánovho obežného kolesa, ktorý zaručí zvýšenie prevádzkového spádu a zároveň zvýši účinnosť turbíny v optimálnom, bežnom prevádzkovom prietoku 80 – 90 m3s-1 cez jeden TG. V súbehu s inováciou obežného kolesa bude potrebné realizovať obnovu a modernizáciu súvisiacich konštrukčných prvkom turbíny, ktorými sú ostatné strojné časti turbíny (komora, hriadeľ, ložiská, hriadeľová upchávka), planétová prevodovka, čerpací agregát spolu s hydraulickým regulátorom, mazací agregát, generátor, digitálny regulátor turbíny a budenia, systém elektrického napájania (rozvodňa 0,4 kV) a riadiace systémy VE Čunovo.

 

„Inovácia a modernizácia Vodnej elektrárne Gabčíkovo“

Cieľom inovácie je obnova a modernizácia elektro a strojnotechnologickej časti ôsmich sústrojenstiev turbína – generátor (TG) inštalovaných vo VE Gabčíkovo (VEGA) za účelom odstránenia technického a morálneho opotrebenia zariadení za súčasného dosiahnutia ďalších cieľov:

  1. Zvýšenie bezpečnosti prevádzky VEGA (odstránenie morálneho a technického opotrebenia, zvýšenie hltnosti turbín a tým navýšenie objemu prevádzaných prietokov počas povodní)
  2. Zníženie enviromentálnej záťaže pri prevádzkovaní VEGA (zníženie objemu olejových prevádzkových náplní v hydraulickej regulácií turbín, zníženie objemu skleníkového izolačného plynu SF6 v elektrotechnických zariadeniach)
  3. Zvýšenie efektivity výroby energie z obnoviteľného zdroja (zvýšenie účinnosti obežného kolesa kaplanovej turbíny, zvýšenie účinnosti blokových transformátorov)
  4. Predĺženie životnosti VEGA na ďalšie minimálne 30-ročné obdobie

 

Dosiahnutie uvedených cieľov je podmienené návrhom a výrobou nových Kaplánových obežných kolies, hydraulických agregátov a transformátorov.

„Vybudovanie nového energetického zdroja VE Čunovo II“

Cieľom vybudovania VE Čunovo II je energetické dovyužitie dotačných prietokov prepúšťaných cez stupeň Čunovo. Tento nový energetický zdroj bude priamo priestorovo a prevádzkovo nadväzovať na susednú existujúcu vodnú elektráreň Čunovo.

Nová vodná elektráreň Čunovo II, v ktorej budú inštalované dve Kaplanové turbíny horizontálneho usporiadania nebude vytvárať nové vzdutie a ani meniť dotačný prietok, ale dovyužije energetický potenciál prepúšťaný do starého koryta Dunaja.