Technicko-bezpečnostný dohľad

Činnosti

Činnosti súvisiace s plnením úloh vyplývajúcich z poverenia na výkon dohľadu zabezpečuje Vodohospodárska výstavba š.p. ako jediná organizácia na Slovensku najmä prostredníctvom špecializovaných odborov úseku TBD. Jej zamestnanci disponujú osobitnými oprávneniami:

Úsek Technicko-bezpečnostného dohľadu

Odbor bezpečnosti vodných stavieb

 • Odborný technicko-bezpečnostný dohľad nad vodnými stavbami I. a II. kategórie

 • Odborné posudky pre stanovenie kategórie

 • Návrhy na stanovenie kategórie vodných stavieb

 • Odborný technicko-bezpečnostný dohľad i nad vodnými stavbami III. a IV. kategórie

 • Vyjadrenia o rozsahu dohľadu

 • Programy technicko-bezpečnostného dohľadu

 • Projekty meraní a pozorovaní

 • Manipulačné a prevádzkové poriadky

 • Stabilitné a statické posúdenia konštrukcií vodných stavieb

 • Medzné a kritické hodnoty sledovaných javov

 • Odborné poradenstvo a vyjadrenia zamerané na bezpečnosť, prevádzkyschopnosť, rekonštrukcie a sanácie stavieb

Monitorovacia činnosť

Monitorujeme bezpečnosť, stabilitu a možné príčiny porúch

 • Komisionálne prehliadky bezpečnosti a funkčnosti

  Zúčastňujeme sa pravidelných komisionálnych prehliadok bezpečnosti a funkčnosti vodných stavieb za účasti orgánov štátnej vodnej správy

 • Protipovodňové prehliadky vodných stavieb

  Zúčastňujeme sa pravidelných protipovodňových prehliadok vodných stavieb

 • Povodňová aktivita

  Počas povodňovej aktivity zabezpečujeme výkon dohľadu vo zvýšenom rozsahu, informujeme a spolupracujeme s protipovodňovými komisiami

 • Mimoriadne situácie

  Počas mimoriadnych situácií, pri prekročení kritických hodnôt a pri havarijných stavoch zabezpečujeme dohľad vo zvýšenom rozsah

 • Informatívne správy

  Predkladáme pravidelné polročné informatívne správy ústrednému orgánu štátnej vodnej správy (Ministerstvo životného prostredia SR) o bezpečnosti a stave vodných stavieb na Slovensku a výkone TBD poverenej organizácie

 • Operatívny celoslovenský dispečing

  Prevádzkujeme operatívny celoslovenský dispečing technicko-bezpečnostného dohľadu z automatizovaných meraní na vodných stavbách v správe Vodohospodárskej výstavby š.p., Slovenského vodohospodárskeho podniku š.p. a Slovenských elektrární a.s.

 • Databázy meraní

  Archivujeme a distribuujeme databázy meraní, výkresovej a fotografickej dokumentácie technicko-bezpečnostného dohľadu.

Odbor špecializovaných meraní

 • Geodetické merania

  Komplexne zabezpečujeme a zhodnocujeme pre vlastníkov stavieb geodetické deformačné merania, vrátane sledovania konštrukcií 3D laserovými skenermi, batymetrami a družicovou radarovou interferometriou

 • Geofyzikálne karotážne aj povrchové merania

  Zabezpečujeme a zhodnocujeme pre vlastníkov stavieb geofyzikálne karotážne aj povrchové merania

 • Nedeštruktívna defektoskopia

  Komplexne zabezpečujeme a zhodnocujeme pre vlastníkov stavieb stav technologických zariadení a oceľových konštrukcií vrátane výkonu nedeštruktívnej defektoskopie

 • Geologické práce a činnosti súvisiace s environmentálnymi činnosťami