Hlavná činnosť Infocentra

Hlavnou činnosťou Infocentra je šírenie osvety významu rieky Dunaj a celej sústavy Vodných diel Gabčíkovo- Nagymaros a poskytovanie aktuálnych informácií o využití rieky Dunaj v danom úseku a vplyve na dotknuté územie. Infocentrum poskytuje informácie o príprave, realizácií, súčasnom prevádzkovaní a význame Vodného diela. Súčasťou poskytovaných služieb je aj distribúcia propagačných materiálov a zabezpečovanie prezentácií v priestoroch Infocentra. Prostredníctvom Infocentra sú zabezpečované exkurzie na VE Gabčíkovo a VE Žilina.

 • Prevádzkové hodiny Infocentra v letnej sezóne od 1.7. do 31.10.

  Pondelok: zatvorené.

  Utorok     9.00 – 18.00 hod.

  Streda     9.00 – 18.00 hod.

  Štvrtok    9.00 – 18.00 hod.

  Piatok      9.00 – 18.00 hod.

  Sobota     9.00 – 18.00 hod.

  Nedeľa:   9.00 – 18.00 hod.

  Štátne sviatky: zatvorené.

 • Návštevníci Infocentra môžu využívať interaktívne panely v priestoroch Infocentra a auditórium. Vopred nahlásené skupiny návštevníkov môžu po predchádzajúcom schválení prevádzkovateľom, absolvovať nasledovné okruhy exkurzií:

  • Malý okruh exkurzie
  • Veľký okruh exkurzie

  Maximálny počet návštevníkov je 50 osôb na jednu exkurziu.

 • Malý okruh exkurzie

  • je realizovaný len v priestoroch Infocentra. V prípade VD Žilina je malý okruh realizovaný v priestore zasadačky, hlavnej haly strojovne a vonkajších priestoroch (vtoky a výtoky).
  • je určený predovšetkým pre žiakov prvého stupňa ZŠ, prípadne staršie osoby, ktoré sa rozhodli neabsolvovať veľký okruh. Trvanie cca 30 minút.
  • Interaktívne panely v priestoroch Infocentra a filmy v auditóriu sú uvedené v štyroch jazykových mutáciách – Slovenský, Maďarský, Nemecký a Anglický jazyk. Odborné výklady sú zabezpečené v jazykoch : Slovenský a Maďarský. Ak žiadateľ potrebuje odborný výklad v inom  jazyku musí si zabezpečiť tlmočenie na vlastné náklady.
 • Veľký okruh exkurzie

  • Môže byť realizovaný v priestoroch VE Gabčíkovo a VE Žilina
  • Je určený predovšetkým pre žiakov druhého stupňa ZŠ, študentov SŠ a VŠ  a dospelú verejnosť. Trvanie cca 60 – 80 minút spolu s malým okruhom.
  • Odborné výklady sú zabezpečené v jazykoch : Slovenský aj Maďarský na VE Gabčíkovo a Slovenský na VE Žilina
  • Exkurzie je možné absolvovať len v pracovných dňoch
 • Vybavenie žiadosti

  Žiadosti o exkurzie na VE prevádzkovateľa, sa zasielajú e-mailom na adresu: infocentrum@vvb.skmin. 10 kalendárnych dní pred požadovaným termínom exkurzie, pričom záujemca uvedie:

  • Miesto exkurzie, požadovaný dátum a čas konania exkurzie,
  • mená a priezviská osôb zúčastňujúcich sa exkurzie (dokument na vylnenie nájdete pod videom na tejto stránke)
  • ak sa jedná o PO tak aj obchodné meno a adresu PO,
  • ak sa jedná o žiakov ZŠ, tak aj informáciu, či sa jedná o žiakov 1. stupňa ZŠ, alebo o žiakov 2. stupňa ZŠ,
  • počet návštevníkov exkurzie,
  • adresu trvalého bydliska každého návštevníka exkurzie,
  • vek návštevníka exkurzie (uvádza sa len u žiakov ZŠ a SŠ).

  Zamestnanec IC  zašle žiadateľovi o exkurziu všetky potrebné dokumenty a inštrukcie súvisiace s účasťou na exkurzií.

Súvisiace dokumenty