Podávanie žiadosti

Postup pri podávaní žiadosti o exkurzie na vodných dielach v správe štátneho podniku Vodohospodárska výstavba, š.p.

Na Vodnom diele Gabčíkovo a Vodnom diele Žilina, ktoré sú spravované štátnym podnikom Vodohospodárska výstavba, platia nasledovné pokyny pri organizovaní exkurzií:

 • Vystavenie žiadosti

  Žiadosť o exkurziu treba poslať poštou na adresu podniku alebo vyplnením elektronického formuláru na tejto stránke.

 • 30 dní dopredu

  Žiadosť o exkurziu musí byť zaslaná minimálne 30 dní pred navrhovaným dátumom exkurzie.

 • Žiadosť vyhodnotíme do 15 pracovných dní

  Každú žiadosť o exkurziu podnik vyhodnotí a žiadateľ bude oficiálne informovaný o súhlasnom, resp. nesúhlasnom stanovisku do 15 pracovných dní.

 • Minimálne 10 osôb, maximálne 60 osôb

  Počet účastníkov exkurzie je minimálne 10 osôb, maximálne 60 osôb v jednej skupine.

 • Exkurzia trvá 1 hodinu

  Exkurzia trvá cca 1 hodinu, odborný výklad je v slovenskom jazyku, na VE Gabčíkovo na požiadanie aj v maďarskom jazyku. Tlmočenie do iných jazykov si musí žiadateľ zabezpečiť na vlastné náklady.

 • Exkurzie vykonávame od pondelka do piatka

  Exkurzie sa vykonávajú len v pracovných dňoch t.j. v pondelok až štvrtok od 8:00 do 14:00 hod, v piatok od 8:00 do 12:00.

 • V žiadosti musí žiadateľ uviesť nasledovné základné údaje:

  • Meno a priezvisko žiadateľa;
  • Ak je súkromná osoba, miesto bydliska, PSČ, štát, číslo telefónu, e-mail;
  • Ak ide o organizáciu, názov organizácie, presnú adresu organizácie, PSČ, číslo telefónu, e-mail;
  • Dátum, čas a miesto ( VE Gabčíkovo, VE Žilina ) žiadanej exkurzie;

  K žiadosti musí byť priložený presný menný zoznam účastníkov exkurzie, ktorý obsahuje meno, priezvisko, trvalý pobyt a štátnu príslušnosť každého účastníka exkurzie. Tento zoznam je záväzný a nie je možné ho po schválení exkurzie upravovať.