VYSOKOKVALITNÉ RIEŠENIA

Úspešný prevádzkovateľ Sústavy vodných diel

Už vyše šesťdesiat rokov sa so štátnym podnikom Vodohospodárska výstavba spája viac ako 350 vodohospodárskych, hydroenergetických a inžinierskych stavieb na celom území Slovenska.

Meno podniku je však späté najmä s jedným z najväčších vodohospodárskych projektov v Európe – Vodným dielom Gabčíkovo. Nemalý význam má aj Vodné dielo Žilina.

Tieto hydroenergetické diela má podnik vo svojej správe, zabezpečuje ich efektívnu a bezpečnú prevádzku ako aj výrobu a predaj elektrickej energie. Dlhoročná tradícia v oblasti výstavby vodných diel s hydroenergetickým využitím je pevným základom pre ďalší rozvoj podniku.

Vodohospodárska výstavba, š. p. zabezpečuje na svojich vodných elektrárňach a malých vodných elektrárňach výrobu čistej zelenej elektriny len z obnoviteľných zdrojov. Priemerná ročná výroby elektriny za obdobie rokov 1992 – 2022 je 2236 GWh. Objem vyrobenej elektriny kolíše v závislosti od objemu pritečenej vody v danom roku. V rovnakom období, t. j. v rokoch 1992 -2022, predstavuje priemerná ročná výroby elektriny v Slovenskej republike 27996 GWh, z toho vyplýva, že podiel VV, š. p. je cca 8 % z celkovej ročnej výroby elektriny na Slovensku.

Poslanie

Vodohospodárska výstavba, štátny podnik, je viac ako polstoročie jedným z najdôležitejších garantov a investorov výstavby vodných stavieb na Slovensku. Prevádzkuje Vodné dielo Gabčíkovo, ktoré umožňuje medzinárodnú plavbu po Dunaji, zabezpečuje protipovodňovú ochranu a výrobu ekologicky čistej energie, ako aj Vodné dielo Žilina na rieke Váh. Vďaka tomu patrí k najvýznamnejším vodohospodárskym subjektom v Strednej Európe.

Vízia

Vodohospodárska výstavba, štátny podnik, je rezortnou organizáciou Ministerstva životného prostredia SR, ktorej cieľom je odborne, zodpovedne a transparentne riadiť činnosti vo vodnom hospodárstve, rešpektujúc pri tom zásady ochrany životného prostredia a princípy trvalej udržateľnosti pre budúce generácie, ako aj pre prosperitu spoločnosti. Skvalitňovaním, inováciou a pokrokovým smerovaním sa podnik chce zaradiť medzi najefektívnejšie európske spoločnosti vo svojom odvetví.

Hodnoty

Ich rešpektovanie vedie k trvalej udržateľnosti a spoločenskej zodpovednosti podniku. Patria k nim:

 • Profesionalita a zodpovednosť
 • Efektívnosť a spoľahlivosť
 • Dôveryhodnosť a udržateľnosť
 • Otvorenosť (transparentnosť)
 • Rešpekt a serióznosť
 • Ľudskosť a etika

HISTÓRIA

História nášho podniku

 • 1953

  Založenie Vodohospodárskeho a rozvojového strediska za účelom prípravy a výstavby nosných investícii rozvoja vodného hospodárstva v SR

 • 1954 – 1955

  Ukončenie výstavby vodného diela Orava, ukončenie výstavby vodárenskej nádrže Hriňová

 • 1956 – 1976

  Výstavba hydrocentrál a nádrži Vážskej kaskády

 • 1978

  Začiatok výstavby Sústavy vodných diel Gabčíkovo – Nagymaros na slovenskom území

 • 1988

  Transformácia podniku na štátny podnik

 • 1992

  Spustenie Vodného diela Gabčíkovo do prevádzky

 • 1998

  Spustenie hydroelektrárne vodného diela Žilina do prevádzky

 • 2008

  55. výročie existencie podniku

 • 2010-2011

  Výstavba MVE Dobrohošť

 • 2014

  Oznámenie o ukončení Zmluvy o prevádzke VEG so Slovenskými elektrárňami, a. s., zo strany VODOHOSPODÁRSKEJ VÝSTAVBY, ŠTÁTNEHO PODNIKU

 • 2015

  Odstúpenie VODOHOSPODÁRSKEJ VÝSTAVBY, ŠTÁTNEHO PODNIKU, od Zmluvy o prevádzke VEG. Prevzatie prevádzky a výroby elektriny vo vodných elektrárňach VD Gabčíkovo od 10. 3. 2015

 • 2016

  Schválenie grantu Európskej komisie (z Nástroja na prepájanie Európy CEF) na projekt „Inovácia a modernizácia plavebných komôr pre zvýšenie bezpečnosti a intenzity vodnej dopravy na Vodnom diele Gabčíkovo“

 • 2018

  Uvedenie Malej vodnej elektrárne Mošoň II do prevádzky

 • 2019

  Začiatok realizačných prác na projekte Inovácia a modernizácia plavebných komôr pre zvýšenie bezpečnosti a intenzity vodnej dopravy na Vodnom diele Gabčíkovo; sprietočnenie Kľúčoveckého ramena

 • 2020

  Inštalácia hlavných technologických častí v rámci modernizácie pravej plavebnej komory; pandémia COVID-19, ktorá mala dosah na realizáciu projektových zámerov; novovzniknutá potreba práce z domu formou „home office“ a zabezpečenie izolácie pracovníkov z dôvodov zabezpečenia karanténnych a preventívnych opatrení.

 • 2021

  Odovzdanie zmodernizovanej pravej plavebnej komory Vodného diela Gabčíkovo do ostrej prevádzky; rozvoj činností súvisiacich s environmentálnymi záťažami na základe rozšírenia zriad'ovacei listiny.

Dokumenty

Spoločenská zodpovednosť

Dokumenty

Aktivity v rámci spoločenskej zodpovednosti