Aktuálne počasie

SHMU

Broz.sk

Bratislavské Regionálne Ochranárske Združenie (BROZ)

Enviroportal

Informačný portál o životnom prostredí

Hydrologické predpovede a výstrahy

Hydrologické spravodajstvo SHMU

Minzp.sk

Ministerstvo životného prostredia SR

Sazp.sk

Slovenská Agentúra Životného Prostredia

Svp.sk

Slovenský Vodohospodársky Podnik š.p.

Vodné stavy

Stavy a prietoky

Vuvh.sk

Výskumný Ústav Vodného Hospodárstva

Okte.sk

Organizátor krátkodobého trhu s elektrinou

Sepsas.sk

Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s.

Urso.gov.sk

Úrad pre reguláciu sieťových odvetví

Dunajskemokrade.sk

Zlepšenie stavu vybraných mokradí v ľavostrannej ramennej sústave rieky Dunaj

Gabcikovolocks.eu

Inovácia a modernizácia plavebných komôr pre zvýšenie bezpečnosti a intenzity vodnej dopravy na Vodnom diele Gabčíkovo