REGISTER VODNÝCH STAVIEB

Verejný register vodných stavieb a odkalísk

Vodohospodárska výstavba š.p. Bratislava je Ministerstvom životného prostredia Slovenskej republiky poverená vedením zoznamu kategorizovaných vodných stavieb. V publikovanom zozname sú údaje, ktoré sú pravidelne aktualizované. Pre verejnosť je prístupná časť zoznamu so základnými informáciami, celý zoznam je prístupný len orgánom štátnej vodnej správy. V zozname sa nachádzajú vodné stavby, ktoré boli zaradené do jednej zo štyroch kategórií z hľadiska technicko-bezpečnostného dohľadu.

Register kategorizovaných vodných stavieb a odkalísk

Register kategorizovaných vodných stavieb GIS

Zoznam vodných stavieb I. a II. kategórie, ktoré majú stanovenú hodnotu faktora rizika (FOB) väčšiu ako 270 bodov

Našli ste nezrovnalosti v dátach ?

Prosíme všetkých návštevníkov tejto stránky, ak zistia v zozname chybné alebo neaktuálne údaje, aby nás o tom informovali. Taktiež môžu v zozname chýbať vodné stavby, ktoré podliehajú kategorizácii (vzdúvajú a zadržiavajú vodu, alebo môžu vzdúvať a zadržiavať vodu), no ich vlastníci alebo stavebníci nezabezpečili ich zaradenie do príslušnej kategórie (zaradenie do kategórie vykonáva MŽP SR na základe posudku štátnej organizácie poverenej výkonom dohľadu).