Rozbiehame nový  investičný projekt vybudovania  Nového energetického zdroja – Vodná elektráreň Čunovo II“.

Cieľom projektu je energetické dovyužitie dotačných prietokov prepúšťaných cez stupeň Čunovo na výrobu elektrickej energie z obnoviteľného zdroja. Tento nový energetický zdroj bude priamo priestorovo a prevádzkovo nadväzovať na susednú existujúcu vodnú elektráreň Čunovo.

Nová vodná elektráreň Čunovo II, v ktorej budú inštalované dve Kaplanové turbíny horizontálneho usporiadania nebude vytvárať nové vzdutie a ani meniť dotačný prietok, ale dovyužije energetický potenciál prepúšťaný do starého koryta Dunaja.

Predprojektová príprava bola zahájená, aktuálne máme  spracovanú štúdiu realizovateľnosti,  dokončujeme vypracovanie Analýzy nákladov a prínosov – CBA.  Zároveň prebieha konanie vplyvu realizácie projektu na životné prostredie – EIA.

Začiatok realizácie projektu je plánový na roku 2028.