• Názov projektu: Modernizácia ľavej plavebnej komory- Upgrade of Gabčíkovo lock
 • Prijímateľ: VODOHOSPODÁRSKA VÝSTAVBA, ŠTÁTNY PODNIK P.O.BOX 45, Karloveská 2, 84204 Bratislava
 • Miesto realizácie projektu: Bratislavský kraj, Trnavský kraj
 • Výška zazmluvneného NFP: 23 824 350 EUR
 • Operačný program: Operačný program integrovaná infraštruktúra
 • Prioritná os 4: Infraštruktúra vodnej dopravy (TEN-T CORE)
 • Konkrétny cieľ: Zlepšenie kvality služieb poskytovaných na dunajskej vodnej ceste
 • Doba realizácie projektu: 12/2021-12/2023
 • Opis projektu: Strategickým cieľom projektu je zvýšenie efektivity, spoľahlivosti a teda i konkurencieschopnosti vodnej dopravy v rámci Dunajskej vodnej cesty, ktorá je súčasťou transeurópskej dopravnej siete TEN-T. Cieľom je, okrem iného, posilniť udržateľnosť vodnej dopravy medzi SR a ostatnými štátmi na Dunajskej vodnej ceste a v súlade s politikou Európskej únie podporiť tento ekonomicky a environmentálne šetrný dopravný mód, ktorý ako jediný disponuje dostatočne voľnou kapacitou. Prostredníctvom realizácie projektu bude zároveň  podporená požiadavka dokončiť výstavbu základnej siete TEN-T do roku 2030 plynúca z Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1315/2013 z 11. decembra 2013 o usmerneniach Únie pre rozvoj transeurópskej dopravnej siete a o zrušení rozhodnutia č. 661/2010/EÚ.

Cieľ projektu je:

 • maximalizovať plavebnú bezpečnosť plavidiel pri preplavovaní cez stupeň  Gabčíkovo
 • maximalizovať dopravnú kapacitu plavebných komôr s dostatočným výhľadom do budúcnosti
 • maximalizovať spoľahlivosť a minimalizovať poruchovosť plavebných komôr stupňa Gabčíkovo
 • optimalizovať prevádzku hydraulického systému plnenia a prázdnenia plavebných komôr
 • zaistiť udržateľnosť inovácie a modernizácie na čo najdlhšie obdobie

Informácie o Operačnom programe Integrovaná infraštruktúra 2014-2020 nájdete na
www.opii.gov.sk