• Názov projektu: Inovácia a modernizácia Vodnej elektrárne Čunovo
  • Vykonávateľ: Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
  • Prijímateľ: VODOHOSPODÁRSKA VÝSTAVBA, ŠTÁTNY PODNIK
  • Miesto a realizácia projektu: Bratislavský kraj, katastrálne územie Čunovo
  • Výška zazmluvneného NFP: 3 641 400 EUR bez DPH
  • Finančný nástroj: Plán obnovy a odolnosti
  • Kód projektu: 01I0226V03_9
  • Názov investície: 2. Investície do modernizácie existujúcich zdrojov elektriny z OZE („repowering“) – vodné elektrárne
  • Názov komponentu: 1. Obnoviteľné zdroje energie a energetická infraštruktúra
  • Doba realizácie projektu: 8/2023-3/2026
  • Cieľ projektu: Zvýšenie bezpečnosti a spoľahlivosti prevádzky VE Čunovo (odstránenie morálneho a technického opotrebenia); Zvýšenie efektivity výroby energie z obnoviteľného zdroja zvýšením prevádzkového spádu a účinnosti prostredníctvom optimalizovaného obežného kolesa kaplanovej turbíny; Zvýšenie účinnosti transformátorov; Zníženie environmentálnej záťaže pri prevádzkovaní VE Čunovo (zníženie objemu olejových prevádzkových náplní v hydraulickej regulácií turbín; Zníženie objemu skleníkového izolačného plynu SF6 v elektrotechnických zariadeniach); Predĺženie životnosti VE Čunovo na ďalšie minimálne 30-ročné obdobie

Hlavný partner

Ďalší partneri

 

Cieľom projektu je inovácia a modernizácia elektro a strojnotechnologickej časti VE Čunovo za účelom odstránenia technického a morálneho opotrebenia zariadení, zvýšenia účinnosti/efektivity výroby elektrickej energie ako aj zvýšenia prevádzkovej spoľahlivosti a bezpečnosti a predĺženie životnosti VE Čunovo do nasledujúcej generálnej opravy na minimálne 35 rokov. Základnou podmienkou bezpečnej a spoľahlivej dodávky elektriny z jednotlivých zdrojov, je mať prevádzkované zariadenia vo výbornom prevádzkovom stave a poskytovať tak bezpodmienečnú pripravenosť zdrojov a flexibilitu pri ich riadení. Súčasný stav zariadení vo VE Čunovo sa vzhľadom na ich rok uvedenia do prevádzky (1997) blíži na hranicu svojej technickej životnosti a aj pri maximálnej snahe prevádzkovateľa zabezpečiť prostredníctvom výkonu údržby ich prevádzkyschopnosť, bezpečnosť a spoľahlivosť bude v blízkej budúcnosti potrebná ich inovácia a modernizácia.

Hlavné potreby, ktoré bude projekt inovácie a modernizácie riešiť, sú zamerané na odstránenie technického a morálneho opotrebenia zariadení a na celkové zlepšenie kondície VE Čunovo, umožňujúce bezpečnú a spoľahlivú výrobu elektriny počas obdobia najbližších minimálne 35 rokov. Najväčší dopad na zvýšenie efektivity výroby elektrickej energie bude mať odstránenie zavzdutia dolnej hladiny, ktoré bolo vybudované z dôvodu eliminovania kavitačného opotrebenia turbíny. To všetko by nebolo možné bez inovácie a modernizácie jestvujúcich strojnotechnologických a elektrických zariadení VE podporených informačnými technológiami nastavenými na efektívne riadenie majetku zameraných na životný cyklus zariadení VE.

 

Informácie o Pláne obnovy a odolnosti nájdete na stránke Domov | Plán obnovy (planobnovy.sk)

Zmluva o poskytnutí prostriedkov mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti:

192/2023-2060-4236-9 | Centrálny register zmlúv (gov.sk)