Posúdenie možnosti prebudovania časti priepustu v km 4,0 pod prívodným kanálom Vodného diela Gabčíkovo pre cestnú dopravu

Východisko a zadanie

V rámci hlavného objektu „Prívodný kanál“ Vodného diela Gabčíkovo bol v km 4,0 vybudovaný priepust pre odvádzanie priesakových vôd z ľavostranného priesakového kanála zdrže a z ľavostranného priesakového kanála prívodného kanála do sústavy ramien Dunaja. Za povodne voda z koryta Dunaja spätne vzdúva hladinu vo výtokovom koryte priepustu a v ľavostrannom priesakovom kanáli.

Obr. 1 Existujúci priepust v km 4,0 pod prívodným kanálom

[Zdroj mapového podkladu: www.cdb.sk a ismcs.cdb.sk prevádzkované SSC]

Priepust bol navrhnutý na maximálny prietok 60 m3.s-1, prevedenie daného množstva vody je riešené piatimi obdĺžnikovými otvormi s rozmermi 4,5 m x 2,2 m (obr. 2).

 

Základné údaje o priepuste

– počet otvorov:  5

– vnútorný rozmer:  4,50 x 2,50 m

– komunikačná štôlňa : 1

– rozmery komunikačnej štôlne: 2,0 x 2,20 m

– dĺžka priepustu: 499,74 m

Obr. 2 Priečny rez priepustu v km 4,0 pod prívodným kanálom

 

Už pri projektovaní Vodného diela Gabčíkovo sa predpokladalo, že na základe klesajúcich priesakov vplyvom zakolmatovania zdrže po určitom čase budú postačujúce tri otvory priepustu na prevedenia daného množstva vody. Údaje o nameraných prietokoch počas prevádzky priesakových kanálov a priepustu v km 4,0 pod prívodným kanálom Vodného diela Gabčíkovo v období od 1994 do 2016 potvrdzujú predpoklad možnosti uvoľnenia dvoch otvorov na iný účel ako prevádzanie priesakových vôd.

Na základe vyššie uvedených faktov vznikli v nedávnom období u správcu a prevádzkovateľa, resp. u objednávateľa, úvahy o alternatívnom využití časti priepustu na cestnú dopravu v rámci prepojenia ciest II/506 a III/1421 ako trvalé prepojenie obcí rozdelených výstavbou prívodného kanála Vodného diela Gabčíkovo (Vojka nad Dunajom, Kyselica, Horný Bar, Rohovce, Dobrohošť, Bodíky). Reálnosť uvedeného zámeru bola overená v štúdii uskutočniteľnosti (Basler & Hofmann Slovakia, 02/2017).

 

Na vybudovanie cestného pripojenia uvažoval spracovateľ s týmito súčasťami:

– križovatka v mieste odbočenia z cesty II/506;

– cestné teleso od križovatky po rampu vo vtokovej časti priepustu;

– cestná rampa a tunelový portál vo vtokovej časti priepustu;

– tunelové rúry (upravené 2 otvory priepustu);

– tunelový portál a cestná rampa vo výtokovej časti priepustu;

– križovatka v mieste odbočenie z cesty III/1421;

– technologické vybavenie tunela;

– technologické centrály na portáloch.

Obr. 3  Situácia – úprava komunikácií pri vtokovej časti

[Zdroj mapového podkladu: www.cdb.sk a ismcs.cdb.sk prevádzkované SSC]

Obr. 4  Situácia – úprava komunikácií pri výtokovej časti

[Zdroj mapového podkladu: www.cdb.sk a ismcs.cdb.sk prevádzkované SSC]

 

Spracovateľ štúdie odporučil pre ďalšie rozpracovanie alternatívu s oddelenou dopravou pre automobilovú dopravu a pre peších a cyklistov, a to z hľadiska bezpečnosti a plynulosti premávky. V tomto prípade by bola automobilová doprava vedená v jednom priepuste s riadenou premávkou striedavo v každom smere. Úroveň nastavenia cestnej dopravnej signalizácie by bola prispôsobená na základe dopravnoinžinierskych podkladov. Táto alternatíva bola preferovaná aj organizáciami na pracovných rokovaniach.

Obr. 5 Vzorové priečne rezy – tunel „a lternatíva 2b“

Uvažovaný tunel vo všetkých variantoch riešenia predstavuje cestný tunel, čo z hľadiska obvyklých požiadaviek na technologické vybavenie tunelov v zmysle platnej legislatívy a technických predpisov znamená, že by musel mať komplexné technologické vybavenie v rozsahu:

 

Tab. 1 Technologické vybavenie

Systémy Hlavné komponenty
Zásobovanie elektrickou energiou – dva nezávislé zdroje elektrickej energie

– rozvody

Centrálny riadiaci systém – zariadenia a systémy riadiacej a procesnej   úrovne

– zariadenia a systémy vizualizačnej úrovne

Komunikačné systémy – tunelový rozhlas

– rádiové spojenie

– zariadenia núdzového volania

Osvetlenie – prejazdné osvetlenie

– adaptačné osvetlenie

– núdzové osvetlenie

Vetranie – vetranie počas normálnej prevádzky

– vetranie počas núdzovej prevádzky

Monitorovacie systémy – meranie fyzikálnych veličín

– detekcia vozidiel

– videodohľad

– elektrická požiarna signalizácia

– meteorologické zariadenia

Dopravný systém – svetelná signalizácia

– dopravné značenie

– dopravné zariadenia

 

Požiadavky na možnosť trvalého riešenia prepravy obyvateľov rozdelených výstavbou Vodného diela Gabčíkovo budú so zvyšujúcim sa počtom obyvateľov stále ďalej narastať

Od roku 1992 prepravu obyvateľov z obcí rozdelených výstavbou Vodného diela Gabčíkovo zabezpečuje Vodohospodárska výstavba, štátny podnik, formou kompy ako dočasnú formu prepojenia. Kompa je situovaná v km 0,75 prívodného kanála Vodného diela Gabčíkovo medzi obcami Vojka nad Dunajom a Kyselica. V dotknutom území sú potreby obyvateľov a návštevníkov rozdelené na pracovnú, životnú a rekreačnú zložku. Pracovná zložka prepravnej práce je uskutočňovaná z väčšej časti po ceste III/1421 s cieľom v Bratislave. Životné potreby obyvateľov obcí na pravej strane prívodného kanála sú viazané do Dunajskej Stredy, a táto preprava je vedená prostredníctvom bezplatnej kompy, resp. po ceste III/1421 v smere na stupeň Gabčíkovo. V období jar – jeseň je dunajská hrádza využívaná vo veľkej miere ako rekreačná forma dopravy, či už ako cyklodoprava, resp. pešia (korčuliarska). Vzhľadom na rozrastajúce sa možnosti rekreácie a potenciál rozvoja územia na rekreačné účely, táto forma prepravy bude postupne narastať.

Štátny podnik Vodohospodárska výstavba zabezpečuje pre rezidentov a návštevníkov bezplatnú prepravu kompou v úseku Vojka nad Dunajom – Kyselica. V roku 2016 bolo cez kompu prepravených takmer 194 tisíc vozidiel. Je potrebné však uviesť, že štatistiky prepravených vozidiel v roku 2016 nezodpovedajú reálnej dopravnej potrebe, keďže jej obmedzená kapacita, obmedzená možnosť prepravy v zhoršených klimatických podmienkach a presne stanovený grafikon má za následok, že v mnohých prípadoch sa vodič rozhodne pre alternatívnu trasu po obchádzkovej trase.

 

 

 

Bezpečnosť prepravy obyvateľov cez navrhovaný tunel

Tunel na cestnej komunikácií musí byť podľa odporúčaní zhotoviteľa štúdie navrhnutý, zrealizovaný a užívaný tak, aby bola zabezpečená dostatočná úroveň bezpečnosti pre všetkých užívateľov tunela. Bezpečnostná koncepcia cestného tunela musí byť založená na štvorúrovňovom znížení rizika ohrozenia užívateľov tunela.

Prvú úroveň predstavujú preventívne opatrenia vlastníka/ správcu/ prevádzkovateľa (nové, resp. obnovené konštrukcie, pravidelné prehliadky a údržba tunela, organizácia dopravy).

Druhú úroveň predstavujú opatrenia prevádzkovateľa tunela na minimalizáciu ohrození v dôsledku mimoriadnej udalosti (nehoda, požiar).

Tretiu úroveň predstavujú opatrenia umožňujúce sebazáchranu užívateľov tunela z miesta ohrozenia v tunelovej rúre do bezpečnej oblasti.

Štvrtú úroveň predstavujú opatrenia na umožnenie evakuácie a záchrany užívateľov tunela z miesta ohrozenia v tunelovej rúre do bezpečnej oblasti, vykonávanej záchrannými zložkami.

Pri návrhu trasy rámp pre cestnú dopravu spracovateľ štúdie uvažoval s výrazne zníženou  návrhovou rýchlosťou 30 km/h.

 

Doba projektovej a investorskej prípravy

Presný predpokladaný časový horizont je v súčasnosti vzhľadom na náročnosť zámeru obtiažne odhadovať. Či už ide o náročnosť technickú, finančnú, ale aj legislatívnu, kde do procesu prípravy bude vstupovať veľké množstvo strán, a to priamo ako účastník konania, resp. ako dotknutý orgán, ale aj nepriamo ako dotknutá verejnosť a mimovládne i ochranárske združenia v procese posudzovania vplyvov na životné prostredie.