Zmodernizovaná pravá plavebná komora Vodného diela Gabčíkovo je uvádzaná do riadnej prevádzky

Pravá plavebná komora Vodného diela Gabčíkovo, ktorá bola od roku 2019 inovovaná a modernizovaná, je od nedeľného poludnia v ostrej prevádzke. VODOHOSPODÁRSKA VÝSTAVBA, ŠTÁTNY PODNIK (VV, š. p.), spolu so zhotoviteľom úspešne ukončili skúšobnú prevádzku. Po bezmála tridsiatich rokoch od uvedenia Vodného diela Gabčíkovo do prevádzky ide o doposiaľ najkomplexnejšiu modernizáciu plavebných komôr. Práce sú realizované v rámci európskeho projektu „Inovácia a modernizácia plavebných komôr pre zvýšenie bezpečnosti a intenzity vodnej dopravy na Vodnom diele Gabčíkovo“. V nasledujúcich týždňoch sa inovačné práce majú v zmysle harmonogramu začať v ľavej plavebnej komore.

„Uvedenie modernizovanej plavebnej komory do prevádzky je pre nás dôležitým míľnikom. Sme radi, že sa nám ho podarilo splniť a veríme, že komplexná modernizácia prinesie citeľne bezpečnejšiu a rýchlejšiu preplavbu cez plavebné komory Vodného diela Gabčíkovo,“ povedal generálny riaditeľ VV, š. p., Vladimír Kollár.

Nižšie sa dozviete aj to:

  • aké technologické celky boli v rámci modernizácie pravej plavebnej komory realizované,
  • kedy sa začnú práce na ľavej plavebnej komore,
  • ako dlho budú práce trvať.

Modernizácia prevádzky komôr, zvýšenie bezpečnosti, spoľahlivosti a intenzity plavby patria ku kľúčovým zámerom projektu. Najviditeľnejšou premenou v rámci modernizácie pravej plavebnej komory prešli horné a dolné vráta plavebných komôr Vodného diela Gabčíkovo. Ich funkciou je oddelenie priestoru plavebných komôr od hladiny takzvanej hornej vody v prívodnom kanáli  a dolnej vody v odpadovom kanáli. Vráta musia vydržať obrovský tlak vody, keďže rozdiel hladín medzi hornou a dolnou vodou v odpadovom kanáli je približne 22 metrov. V prípade dolných vrát ide o oceľovú konštrukciu s dvoma krídlami, ktorej jedno krídlo váži približne 550 ton. V rámci modernizácie boli okrem dolných vrát vymenené aj horné vráta. Majú parabolický tvar, pri otváraní a zatváraní využívajú vztlakovú silu a ich mimoriadny bezpečnostný prvok predstavujú takzvané náhradné klapkové horné vráta. Ďalšou veľkou premenou prešli aj dynamické ochrany plavebných komôr, ktoré zabezpečujú ochranu horných vrát a mostovky pred účinkami nárazov plavidiel. Inovovaným celkom v pravej plavebnej komore je hydraulický systém plnenia a prázdnenia komory. Tento zložitý systém bol upravený predovšetkým výmenou regulačných uzáverov v kanáloch cez ktoré sa plnenie a prázdnenie komory realizuje ako aj zmenou rýchlosti prúdenia vody v systéme vo väzbe na časový priebeh pohybu regulačných uzáverov na vtokovej i výtokovej časti plavebnej komory. V rámci projektu boli na pravej plavebnej komore zrealizované aj opatrenia na stabilizáciu podložia. V záujme dosiahnutia efektívnej prevádzky a zvýšenia bezpečnosti plavby bol vytvorený nový expertný kontrolný systém riadenia prevádzky.

Uvedeniu pravej plavebnej komory predchádzali individuálne skúšky, skúšky funkčností jednotlivých ucelených častí, komplexné skúšky všetkých zariadení a skúšobná prevádzka. Testovanie pravej plavebnej komory sa začalo v marci tohto roka. Skúšobná prevádzka bola ukončená minulý týždeň a pravá plavebná komora bola následne zhotoviteľom odovzdaná do užívania vodohospodárom.

Práce na projekte boli negatívne ovplyvnené najmä situáciou týkajúcou sa pandémie COVID-19 a nepredvídateľnými podmienkami počas skúšania a uvádzania do prevádzky, ktoré zasiahli do termínového plnenia dokončenia modernizácie komory.

Práce na projekte budú pokračovať v ľavej plavebnej komore, pričom doprava má byť ešte v priebehu mesiaca november presmerovaná len do pravej plavebnej komory. Po zariadení staveniska v ľavej plavebnej komore, jej zahradení a vytvorení takzvaného suchého doku, bude stavebný ruch pokračovať. Viaceré komponenty ľavej plavebnej komory sú už vo výrobe. Zamestnanci VV, š. p., kontrolujú priamo vo výrobných halách samotný proces výroby, ako aj zhotovované diely. Modernizácia ľavej plavebnej komory je plánovaná s dobou realizácie 415 dní.