Vodohospodári z dôvodu opráv poškodenej hrádze znížia hladinu Dunaja

Začiatok mimoriadnej manipulácie je naplánovaný v noci z nedele (26.9.2021) na pondelok 27.9.2021 od 0:00 hod. Zníženie hladiny Dunaja je nevyhnutné z dôvodu poškodení asfaltobetónového tesnenia svahu prívodného kanála na dvoch lokalitách, ktoré sa nachádzajú pod minimálnou prevádzkovou hladinou (130,10 m n. m.), teda cca na úrovni 128,20 m. n. m. Z dôvodu možného porušenia stability hrádze je  nevyhnutné vykonať opravu v čo najkratšom čase. K poškodeniam došlo nárazom nezistených plavidiel.

 

Havarijné poškodenia plášťa prívodného kanála boli zamestnancami Slovenského vodohospodárskeho podniku, š. p. (SVP), a VODOHOSPODÁRSKEJ VÝSTAVBY, ŠTÁTNEHO PODNKU (VV), odhalené počas nedávneho zníženia hladiny. Od zistenia stavu vykonávajú zamestnanci SVP dennú kontrolu okolia poškodených lokalít, hladín podzemných vôd v podzemných sondách, svahu hrádze. Zároveň zamestnanci VV kontinuálne automatizovanými snímačmi s online prenosom monitorujú priesakový režim v telese poškodených hrádzí a zrealizovali aj špecializované geofyzikálne a geotechnické merania. Aktuálnu opravu je nevyhnutné zrealizovať v čo najkratšom čase. Rekonštrukcia v neskoršom termíne by mohla ohroziť bezpečnosť hrádzí a ovplyvniť kvalitu opravy, prípadne opravu znemožniť aj s ohľadom na klimatické podmienky v období realizácie.

 

„Okamžitú opravu je nevyhnutné vykonať, aby nenastala deštrukcia svahu prívodného kanála v miestach jeho porušenia s možnými následkami na funkčnosť vodného diela, plavebnú prevádzku, ohrozenie obyvateľstva či majetku“ zdôraznil JUDr. Ing. Jozef Krška, poverený výkonom funkcie generálneho riaditeľa SVP.

 

Samotné opravy majú v prípade hladkého priebehu trvať dva dni (30.9. – 1.10.2021). Plavba na vodnej ceste Dunaj bude v tejto súvislosti od utorka 28.9.2021 od 12:00 hod. zastavená v úseku od r.km 1865,400 po km 8,300 prívodného kanála Vodného diela Gabčíkovo. O prevádzke kompy Vojka-Kyselica bude rozhodovať prevádzkovateľ s prihliadnutím na bezpečnosť plavby. Zvyšovanie hladiny je naplánované na piatok 1.10.2021 od 18:00 hod. Bežná prevádzková hladina sa má dosiahnuť v závislosti od hydrologickej situácie na Dunaji v priebehu ďalších troch až siedmich dní.

 

Manipulácia s hladinou bude koordinovaná aj za účasti zástupcov Štátnej ochrany prírody a Slovenského rybárskeho zväzu.

 

„Bolo nevyhnutné okamžite reagovať a začať s prípravou opráv, ktoré zastrešuje SVP. Mimoriadnu manipuláciu sme riešili aj s ochranármi a rybármi, aby sme zabezpečili bezproblémový priebeh znižovania hladiny aj s ohľadom na ochranu ekosystémov,“ vysvetlil Ing. Vladimír Kollár, generálny riaditeľ VV. Zároveň dodal, že pred začiatkom znižovania hladiny, bola od 20.9.2021 do 21.9.2021 realizovaná aj manipulácia v ľavostrannej ramennej sústave Dunaja (zahradenie línií G, C, B), aby sa zabezpečilo zadržanie čo najväčšieho objemu vody v lokalite.

 

Zníženú hladinu z dôvodu opravy poškodenej hrádze využijú pracovníci prevádzky a technicko-bezpečnostného dohľadu aj na kontrolu a údržbu objektov Vodného diela Gabčíkovo, ktorú je potrebné realizovať v zmysle Dočasného manipulačného poriadku pre SVD G-N. Skutočnosť, že z týchto prevádzkových dôvodov nebude nutné ďalšie znižovanie hladiny vítajú aj zástupcovia ochranárov, rybárov a užívatelia vodnej cesty.

 

Mimoriadna manipulácia s vodnou hladinou – zníženie hladiny vody v prívodnom kanáli Vodného diela Gabčíkovo na kótu 128,20 m n. m. – je realizovaná na základe požiadavky SVP v súlade s Dočasným manipulačným poriadkom pre Sústavu vodných diel Gabčíkovo-Nagymaros, aktualizácia XI.