Vodohospodárska výstavba po rokovaniach s európskymi prepravnými spoločnosťami upravila čiastočné obmedzenie plavby cez Vodné dielo Gabčíkovo

Dôvodom plavebnej výluky je bezpečnosť vodnej stavby a pracovníkov počas modernizácie komôr

Plavba cez plavebné komory Vodného diela Gabčíkovo je v súčasnej dobe cyklicky prerušovaná z dôvodu modernizačných prác realizovaných pod vodou. Od pondelka 19.10.2020 bude doprava cez ľavú plavebnú komoru Vodného diela Gabčíkovo upravená v zmysle záverov ostatných rokovaní s podunajskými prepravnými spoločnosťami (v pravej plavebnej komore sú realizované komplexné inovačné a modernizačné práce, preto sa plavba realizuje len v ľavej plavebnej komore). Výluka bude každodenne skrátená o hodinu. Znamená to, že v čase od 9:00 do 17:00 hod. bude plavba prerušená a toto čiastočné obmedzenie sa bude týkať aj víkendov. Denne od 17:00 do 9:00 hod. a celodenne v termíne od 19.12.2020 do 03.01.2021 bude doprava cez ľavú plavebnú komoru v bežnom režime.

Úpravy čiastočného obmedzenia plavby cez plavebné komory Vodného diela Gabčíkovo boli zrealizované na základe záverov rokovaní Ministerstva dopravy a výstavby SR, VODOHOSPODÁRSKEJ VÝSTAVBY, ŠTÁTNEHO PODNIKU (VV, š. p.), generálneho dodávatel’a modernizačných prác a zástupcov prepravných spoločností (European Barge Union, Main Shipping Corporation, Koninklijke BLN-Schuttevaer a Danu-Transport). Vzhľadom na rozšírenie stavebných prác aj na víkendové dni sa VV, š. p., a MDaV SR budú snažiť  o to, aby čiastočné obmedzenie plavby bolo ukončené v skoršom termíne. Informácie o napredovaní stavebných prác budú naďalej konzultované s partnermi a verejnosť bude o nich oboznámená v druhej polovici novembra.

Cyklické prerušovanie plavby je nevyhnutné z dôvodu bezpečnosti pracovníkov počas realizácie vysokošpecializovaných prác na sanácii podložia a priesakov na nápustnom objekte oboch plavebných komôr. Utesnenie dilatačných škár nápustného objektu je realizované potápačmi a je podmienkou úspešnosti európskeho projektu „Inovácia a modernizácia plavebných komôr pre zvýšenie bezpečnosti a intenzity vodnej dopravy na Vodnom diele Gabčíkovo“, trvalej udržateľnosti prínosov projektu a bezproblémovej plavby v ďalších rokoch. Ak by práce na podloží vodnej stavby neboli zrealizované včas a komplexne, mohlo by potenciálne dôjsť k zastaveniu plavby na čas presahujúci aktuálne trojmesačné obdobie obmedzení. Takéto riziko si podnik VV, š. p., nemôže dovoliť a európskym lodiarskym spoločnostiam ďakuje za trpezlivosť.

„Účinné a efektívne utesnenie dilatácií nápustného objektu je mimoriadne potrebné pre stabilizáciu podložia a významnou mierou ovplyvní ďalšiu bezporuchovú prevádzku riečneho stupňa Gabčíkovo. Je nevyhnutné túto časť projektu zrealizovať a urobiť ju hlavne bezpečne a s dôrazom na vysokú kvalitu prác,“ vysvetlil generálny riaditeľ VV, š. p., Vladimír Kollár.

 

Zo strany zhotoviteľa modernizačných prác bolo preukázané, že na to, aby bol splnený opis predmetu zákazky, je nevyhnutné zamedzenie prítoku vody z prívodného kanála. Prítok vody do podložia bol identifikovaný cez nápustný objekt plavebných komôr, ktorý je potrebné zasanovať ako prvý a až následne realizovať stabilizáciu podložia pod plavebnými komorami. Utesniť nápustný objekt, ktorý sa nachádza pod vodou je možné len pomocou potápačov. Zvolený technologický postup je zároveň potrebné realizovať v pokojnej vode, teda bez prúdenia, ktoré v tomto mieste vzniká pri plnení plavebných komôr (počas plnenia plavebnej komory preteká nápustným objektom v maxime viac ako 700 m3.s-1; len pre porovnanie – priemerný prietok našej najdlhšej rieky Váh je cca 200 m3.s-1). Keďže nápustný objekt slúži na napúšťanie ako pravej, tak aj ľavej plavebnej komory, je nevyhnutné, aby bola plavba počas ôsmich hodín zastavená.

Práce potápačov sú mimoriadne náročné, pretože sa realizujú v hĺbke cca 15 až 25 m pod hladinou dunajskej vody pri zníženej až minimálnej viditeľnosti. Pre bezpečnosť potápačov budú realizované všetky potrebné opatrenia a budú dodržané tie najprísnejšie štandardy, vrátane prerušenia prác pri nepriaznivých klimatických podmienkach.

Sanácia dilatačných škár však nespočíva len v ich utesnení, ale aj v očistení a celkovej príprave. V prípade, že by totiž škára po vyčistení nebola bezprostredne sanovaná, môže dôjsť k opätovnému poškodeniu jej povrchu. Napríklad prisatím mušlí resp. k zaneseniu naplaveninami pri napúšťaní ľavej plavebnej komory.

  • Gabčíkovské plavebné komory sú svojou výškou konštrukcie najvyššie a unikátne v celej Európe, pričom výška od základovej škáry dosahuje rekordných 39,3 m.
  • Od začiatku prevádzky v roku 1992 do dnešných dní boli plavebné komory napustené viac ako 110-tisíckrát, pričom v jednej napustenej komore sa nachádza približne 260 tis. m3 vody.
  • Každoročne sa plavebnými komorami preplaví v priemere 15 000 osobných a nákladných lodí. Počas súčasnej situácie spôsobenej pandémiou koronavírusu je však ich počet podstatne nižší. Napríklad pri porovnaní počtu preplavených plavidiel v mesiacoch jún až august 2020 ide oproti rovnakým mesiacom minulého roka o takmer 60-percentný pokles.

Špeciálne merania preukázali, že je potrebné zvoliť overenú technológiu sanácie nápustného objektu – škáry budú utesnené pomocou gumených pásov, ktoré budú účinné aj pri budúcich dilatačných deformáciách konštrukcií

Ako sa na základe špeciálnych geofyzikálnych meraní (realizovaných odborníkmi z Katedry geotechniky Slovenskej technickej univerzity v Bratislave v spolupráci s geofyzikmi VV, š. p.), podrobných prieskumov a pokusných injekčných polí zistilo, injekčná zmes, ktorá bola doposiaľ používaná a v projekte naplánovaná, nestačí, a preto je potrebné aj komplexné riešenie zdroja priesakov. V  lokalite nápustného objektu bude použitá forma sanácie dilatačných škár pomocou tesniacich gumených pásov. Prichytené budú na betónové konštrukcie nerezovými plechmi po celej dĺžke a šírke. Tento postup bol navrhnutý hlavným projektantom Inovácie a modernizácie plavebných komôr Vodného diela Gabčíkovo a VV, š. p., sa s ním stotožnila. V prípade, že by sa tejto novozistenej skutočnosti nevenovala náležitá pozornosť, aj naďalej by mohlo dochádzať k opätovnému vyplavovaniu piesčitej zložky zo štrkovitého podložia

v najcitlivejších miestach plavebných komôr a priesaky by znížili až znefunkčnili sanačný účinok injekčných prác. Sanácia podložia plavebných komôr by tak bola neúspešná a pretrvávajúce priesaky by ohrozili bezpečnosť nápustného objektu a plavebných komôr.

Letecký pohľad na plavebné komory Vodného diela Gabčíkovo a stavenisko v pravej plavebnej komore

Kľúčovými aktivitami v rámci projektu „Inovácia a modernizácia plavebných komôr pre zvýšenie bezpečnosti a intenzity vodnej dopravy na Vodnom diele Gabčíkovo“ je okrem stabilizácie podložia, aj modernizácia horných a dolných vrát, inovácia plniaceho a prázdniaceho systému a vytvorenie expertného kontrolného systému. Projekt je spolufinancovaný z Nástroja na prepájanie Európy CEF vo výške 85 % (takmer 123 miliónov eur bez DPH).

„Výhradnú zodpovednosť za informácie použité v článku nesie autor. Európska únia nenesie žiadnu zodpovednosť za akékoľvek použitie informácií, ktoré sa v ňom nachádzajú.“