Plavba cez Vodné dielo Gabčíkovo bude do polovice januára v obmedzenom režime

Z dôvodu modernizačných prác na projekte „Inovácia a modernizácia plavebných komôr Vodného diela Gabčíkovo“ bude plavba cez stupeň Gabčíkovo v termíne od 28. 09. 2020 do 17. 01. 2021 cyklicky zastavovaná na deväť hodín denne. Obmedzenie sa týka pracovných dní v čase od 8:00 do 17:00 hod. Výnimku tvoria dva týždne počas vianočných sviatkov (od 19. 12. 2020 do 03. 01. 2021). Mimo spomínanej výluky bude ľavá plavebná komora v prevádzke. Pravá plavebná komora je aktuálne vypustená, keďže je v rámci projektu modernizovaná ako prvá v poradí.

Jednou z kľúčových častí európskeho projektu Inovácia a modernizácia plavebných komôr Vodného diela Gabčíkovo je aj sanácia podložia a sanácia priesakov na Vtokovom objekte oboch plavebných komôr. Ako uviedol generálny riaditeľ VODOHOSPODÁRSKEJ VÝSTAVBY, ŠTÁTNEHO PODNIKU (VV, š. p.), Vladimír Kollár výluka v plavbe je nevyhnutná z dôvodu bezpečnosti prác pod vodnou hladinou a z dôvodu dodržania technologického postupu prác:

„Zvolený technologický postup vyžaduje, aby sa práce vykonávali potápačmi v takzvanej pokojnej vode, teda bez prúdenia, ktoré v tomto mieste vzniká pri plnení plavebných komôr. Keďže tento vtokový objekt slúži aj na napúšťanie ľavej plavebnej komory, bolo nevyhnutné nájsť spôsob ako zabezpečiť vhodné podmienky. Za obmedzenia v plavebnej prevádzke sa chceme vopred ospravedlniť, veríme však, že vyšší komfort plavby po modernizácii oboch komôr pocítia aj kapitáni a posádky lodí,“ dodal generálny riaditeľ Vladimír Kollár.

Koncom októbra 2020 bude takto nastavený plavebný režim prehodnotený a v prípade potreby budú dĺžky denných výluk upravené. O prípadných zmenách bude podnik VV, š. p., v predstihu informovať.