Ramenná sústava – Dobrohošť

UPOZORNENIE!

Na návrh Štátnej ochrany prírody SR, Správy chránenej krajinnej oblasti Dunajské Luhy a na pokyn Okresného úradu Bratislava, Odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie štátnej vodnej správy a vybraných zložiek životného prostredia kraja (OU-BA-OSZP2-2019/053891GGL) z dôvodu dosiahnutia priaznivého stavu viacerých biotopov európskeho významu sa uskutoční simulovaná záplava ľavostrannej ramennej sústavy Dunaja zvýšenými prietokmi bez vybreženia v súlade s Dočasným manipulačným poriadkom pre SVD G-N na území SR, aktualizácia XI, kap. C.1.7.11.1.

Hlavné parametre:

  • začiatok záplavy: 15.5.2019
  • dĺžka trvania: 28 dní (do 12.6.2019)
  • max. prietok: 70 m3/s (min. 4 dni)
  • rýchlosť zvýšenia/zníženia prietoku: max. 2 x denne po 5 m3/s

Nasledujúca tabuľka a graf obsahuje plánované manipulácie cez odberný objekt Dobrohošť:

V prípade doplňujúcich otázok prosím kontaktujte dispečerské pracovisko na tel. č. 0918 937 797 alebo na e-mailovej adrese drpp@vvb.sk.