Vodohospodárska výstavba na Enviro dni Ministerstva životného prostredia SR v Bratislave

VODOHOSPODÁRSKA VÝSTAVBA, ŠTÁTNY PODNIK (VV, š. p.), sa v sobotu 11. mája 2019 zúčastnila v Bratislave na podujatí Enviro deň, ktoré zorganizovalo Ministerstvo životného prostredia SR. Hlavným cieľom podujatia bola environmentálna osveta, v rámci ktorej sa deti naučili napríklad to, ako správne separovať odpad, spoznávali zvieratá žijúce v našich lesoch alebo sa mohli naučiť, ako si postaviť vtáčiu búdku či využiť kompost. Súčasťou podujatia bol aj Deň otvorených dverí na Ministerstve životného prostredia SR.

„Environmentálne aktivity, či získavanie informácií, ako sa správať ekologicky, aby sme ochránili naše životné prostredie považujem za kľúčové pri výchove a vzdelávaní mládeže a detí. V našom štátnom podniku sa stále snažím o to, aby si potrebu ochrany životného prostredia uvedomovali aj kolegovia pri svojej každodennej práci, aby vždy všetko robili s vedomím, že bude prostredie napriek nevyhnutným zásahom ochránené. Z hľadiska zachovania zdravého prostredia aj pre budúce generácie, považujem zároveň za nevyhnutné podieľať sa aj aktívne na pomoci a ochrane životného prostredia a som rád, že náš podnik mohol byť dnes súčasťou tohto milého environmentálneho podujatia plného cenných rád o ochrane prírody, vody, či rastlín a živočíchov,“ povedal generálny riaditeľ VV, š. p., Ing. Daniel Kvocera.

V rámci programu podujatia nechýbalo ani predstavenie organizácií patriacich pod envirorezort. Zamestnanci VV, š. p., prostredníctvom 3D videa priblížili návštevníkom fungovanie vodnej elektrárne vyrábajúcej ekologicky čistú elektrinu, vodohospodárske i environmentálne činnosti podniku a aj aktuálne európske projekty – „Inovácia a modernizácia plavebných komôr Vodného diela Gabčíkovo“ a „DaReM – Rehabilitačné opatrenia na vodnom toku Dunaj“.

Výhradnú zodpovednosť za túto publikáciu nesie autor. Európska únia nenesie žiadnu zodpovednosť za akékoľvek použitie informácií, ktoré sa v nej nachádzajú.