Príprava Vodárenskej nádrže Tichý Potok pokračuje

VODOHOSPODÁRSKA VÝSTAVBA, ŠTÁTNY PODNIK (VV, š. p.), pokračuje v príprave projektu výstavby Vodárenskej nádrže Tichý potok (VN Tichý potok). Aktuálne spúšťa proces posudzovania jej vplyvu na životné prostredie (EIA).

Vodárenská nádrž Tichý Potok má slúžiť ako veľkokapacitný povrchový zdroj pitnej vody pre obyvateľov východného Slovenska. V minulosti bola realizovaná prvá fáza projektu, teda priamy odber vody z Torysy v profile nad obcou Tichý Potok, úpravňa vody v Brezovici a privádzač vody do Prešova a Košíc. Následne mala byť postavená nádrž na pitnú vodu. Do dnešného dňa sa tak z rôznych príčin nestalo.

Hlavným účelom VN Tichý potok je zásobovanie obyvateľov okresov Prešov a Košice pitnou vodou. Akumulácia povrchovej vody z celej časti povodia Torysy nad priehradným profilom zabezpečí stály odber cca 600 l.s-1. Zároveň bude zabezpečený minimálny prietok  90 l.s-1 v rieke Torysa pod priehradou aj v obdobiach sucha, čo je dôležité pre biotu v toku aj jej okolí. Pri opačnom extréme, teda dlhodobých dažďoch vyvolávajúcich povodne, nádrž umožní svojim retenčným priestorom zmiernenie povodňového prietoku.

V minulých rokoch boli zabezpečené rôzne podkladové štúdie, záverečné stanovisko EIA a dokumentácia pre územné rozhodnutie.

Vzhľadom na to, že platnosť Záverečného stanoviska číslo 32/2011-3.4/mv zo dňa 1.3.2012 vydaného k zámeru „VN Tichý Potok“, uplynula vo februári 2019, je nutné opätovné posúdenie tohto zámeru podľa zákona 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie. Pre tieto účely bol spracovaný zámer „VN Tichý Potok“, ktorý vychádza z Dokumentácie pre územné rozhodnutie vypracovanej v roku 2014 a ďalších podkladových dokumentácií, ktoré vychádzali najmä z opatrení stanovených v schválenom Záverečnom stanovisku k zámeru „VN Tichý Potok“, pričom všetky preukazujú potrebu vybudovania „VN Tichý potok“.