Podaril sa husársky kúsok: Medzinárodná lodná doprava cez Vodné dielo Gabčíkovo je od dnešného dňa od 17:00 hod. opäť v bežnom režime. Práce pod vodou stihli potápači o mesiac skôr

Práce na utesnení priesakov na nápustnom objekte oboch plavebných komôr Vodného diela Gabčíkovo stihli potápači zrealizovať ešte pred začiatkom vianočných sviatkov. Od dnešného dňa (18.12.2020) od 17:00 hod. tak bude medzinárodná lodná doprava cez Vodné dielo Gabčíkovo opäť bez obmedzení.

Plavba cez stupeň Gabčíkovo bola cyklicky prerušovaná z dôvodu modernizačných prác na európskom projekte „Inovácia a modernizácia plavebných komôr pre zvýšenie bezpečnosti a intenzity vodnej dopravy na Vodnom diele Gabčíkovo“ od 28.9.2020. Každodenná dopravná výluka trvala od 9:00 do 17:00 hod., pričom sa predpokladalo, že práce budú ukončené najneskôr 17.1.2021.

Zástupcovia Európskej komisie ocenili rýchlosť prác i transparentnosť komunikácie, ktorú označili za príkladnú aj pre ďalšie krajiny EÚ. Zároveň  zdôraznili, že práve takéto dobré správy otvárajú Slovensko podpore ďalších európskych projektov, ktoré bude naša krajina predkladať.

Podľa generálneho riaditeľa VODOHOSPODÁRSKEJ VÝSTAVBY, ŠTÁTNEHO PODNIKU (VV, š. p.), Vladimíra Kollára sa naplnilo želanie Európskej komisie, zástupcov najvýznamnejších európskych plavebných spoločností, Ministerstva dopravy a výstavby SR a samotnej VV, š. p.:

„Mám veľkú radosť z toho, že dotesnenie dilatačných škár na nápustnom objekte stihli potápači dokončiť ešte pred blížiacimi sa Vianocami a doprava cez stupeň Gabčíkovo môže byť vďaka ich pracovnému nasadeniu opäť bez dopravnej výluky v ľavej plavebnej komore. Práce pod vodou v hĺbke cca 15 – 25 metrov boli mimoriadne náročné aj vzhľadom na jesenno-zimné obdobie, počas ktorého boli realizované a aj vzhľadom na súčasnú pandémiu. Išlo o nevyhnutnú a kľúčovú akciu v rámci nášho modernizačného projektu,“ povedal Vladimír Kollár, ktorý sa zároveň poďakoval zástupcom Ministerstva dopravy a výstavby SR za ich profesionálnu spoluprácu v oblasti včasného informovania dotknutých plavebných spoločností a medzinárodnú komunikáciu na vysokej úrovni.

 

Sanácia podložia a utesňovanie dilatačných škár gumenými pásmi

Zhotoviteľ modernizačných prác v procese prípravy sanácie podložia preukázal, že na to, aby bol splnený opis predmetu zákazky, je nevyhnutné zamedziť prítoku vody z prívodného kanála. Voda do podložia pritekala cez nápustný objekt oboch plavebných komôr a bolo nevyhnutné ho sanovať a až následne pokračovať so stabilizáciou podložia.

Na základe špeciálnych geofyzikálnych meraní (realizovaných odborníkmi z Katedry geotechniky Slovenskej technickej univerzity v Bratislave v spolupráci s geofyzikmi VV, š. p.), podrobných prieskumov a pokusných injekčných polí sa zároveň zistilo, že dovtedy používaná injekčná zmes na utesnenie škár nestačí a je potrebné komplexné riešenie zdroja priesakov. V  lokalite nápustného objektu boli teda použité tesniace gumené pásy, ktoré potápači prichytili na betónové konštrukcie nerezovými plechmi po celej dĺžke a šírke.

 

Kľúčovými aktivitami v rámci projektu „Inovácia a modernizácia plavebných komôr pre zvýšenie bezpečnosti a intenzity vodnej dopravy na Vodnom diele Gabčíkovo“ je modernizácia horných a dolných vrát, inovácia plniaceho a prázdniaceho systému, stabilizácia podložia a vytvorenie expertného kontrolného systému. Projekt je spolufinancovaný z Nástroja na prepájanie Európy CEF vo výške 85 % (takmer 123 miliónov eur bez DPH).

„Výhradnú zodpovednosť za informácie použité v článku nesie autor. Európska únia nenesie žiadnu zodpovednosť za akékoľvek použitie informácií, ktoré sa v ňom nachádzajú.“