Slovensko a Maďarsko finišujú s prípravou podkladov pre verejné obstarávanie výstavby mosta pre peších a cyklistov Dobrohošť – Dunakiliti

VODOHOSPODÁRSKA VÝSTAVBA, ŠTÁTNY PODNIK (VV, š. p.), ako hlavný partner projektu spolu s maďarským partnerom NIF Zrt. finalizujú podklady k verejnému obstarávaniu výstavby mosta pre peších a cyklistov Dobrohošť – Dunakiliti. Na tohtotýždňovom stretnutí v Bratislave okrem iného odsúhlasili aj harmonogram prác, podľa ktorého by medzinárodný tender mal byť vypísaný v priebehu marca 2020.

Vďaka projektu „Výstavba mosta pre peších a cyklistov Dobrohošť – Dunakiliti“ vznikne nová cyklocesta s dĺžkou 2,5 km. Samotný most spolu s inundačnými mostmi na slovenskom a maďarskom území bude mať dĺžku približne 500 m. Pre chodcov a cyklistov tak vznikne kratšia, environmentálne vhodnejšia a bezpečnejšia priama dopravná cesta. Prínosom projektu bude okrem prepojenia dvoch pohraničných oblastí a predĺženia cyklistickej cesty, aj vznik nového hraničného prechodu. Most ponad staré koryto Dunaja bude mať zároveň dosah na rozvoj cestovného ruchu a udržateľnú dostupnosť regiónov Szigetközu a Trnavského kraja.

„Verím, že most a nová cyklistická trasa medzi úsekmi cyklotrasy EuroVelo 6 na Slovensku a v Maďarsku, s napojením na TEN-T sieť významne prispeje k podpore dopravy s nulovými emisiami a zároveň bude znamenať rad prínosov pre regióny i pre obyvateľov a turistov,“ povedal generálny riaditeľ VV, š. p., Ing. Daniel Kvocera.

Stavebné práce sa budú týkať aj zabezpečenia prístupových komunikácií a výstavby inundačných mostov ako na maďarskej, tak aj na slovenskej strane. Kým most ponad Dunaj bude spoločným objektom, na ktorého vznik budú dohliadať obe strany, zhotovenie prístupovej cesty a mosta v indundácii si každá krajina zabezpečí sama. Verejné obstarávanie na zhotoviteľa slovenských objektov vyhlásila VV, š. p., tento týždeň.

Na projekte okrem VV, š. p., a NIF Zrt. participujú aj Ministerstvo životného prostredia SR, Ministerstvo dopravy a výstavby SR, Trnavský samosprávny kraj, pohraničné obce Dobrohošť, Dunakiliti, Győr-Moson-Sopron Megye Önkormányzat a regionálna rozvojová agentúra Ister.

Celkové predpokladané náklady na realizáciu projektu predstavujú sumu 10 429 093, 21 Eur. Projekt je spolufinancovaný z Európskeho fondu regionálneho rozvoja prostredníctvom programu Interreg V-A SK-HU vo výške 85 %. Rozpočet hlavného partnera projektu, VV, š. p., bude vo výške 5 % spolufinancovaný zo štátneho rozpočtu SR prostredníctvom rozpočtu Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR, zvyšných 10 % bude VV, š. p., hradiť z vlastných zdrojov. Spolufinancovanie rozpočtu  cezhraničného partnera projektu, NIF Zrt., bude v plnej výške, 15 %, hradené zo štátneho rozpočtu Maďarska.