Obyvatelia Žitného ostrova sú o krok bližšie k možnosti využívať cestu pod Dunajom. Podľa odborníkov je projekt realizovateľný

Bratislava, 20. novembra 2017

 

 

Všetky potrebné merania už boli ukončené. Ich výsledky dali zelenú zámeru prebudovať dva otvory priepustu na dopravný tunel.

 

Projekt cesty pod Dunajom pre automobily, cyklistov a peších dostal prvé potrebné súhlasy od odborníkov. Vďaka tomu zámer prebudovať otvory priepustu pod prívodným kanálom Vodného diela Gabčíkovo získava konkrétnejšie kontúry. Dnes o tom informovali minister životného prostredia László Sólymos a Daniel Kvocera, generálny riaditeľ Vodohospodárskej výstavby.

 

Obce v blízkosti Vodného diela Gabčíkovo by sa mohli dočkať cesty pod prívodným kanálom. Predpokladá to projekt prebudovania dvoch otvorov priepustu na dopravný tunel pre verejnosť. Riešenie by bolo nielen rýchlejšie, stabilnejšie a pohodlnejšie, no zároveň aj ekonomickejšie ako prevádzkovanie kompy.

 

„V máji sme informovali o tejto možnosti. Dnes sme opäť o pár krokov ďalej. Odborníci z Vodohospodárskej výstavby a Slovenskej technickej univerzity zanalyzovali aktuálny stav otvorov priepustu a doterajšie výsledky dokazujú, že takéto riešenie by bolo realizovateľné,“ uviedol minister Sólymos.

 

Ukončené boli všetky potrebné merania a ich závery dávajú dopravnému projektu zelenú. Môžeme tak pokračovať v ďalších prácach, vrátane dopravno-inžinierskeho posúdenia, vypracovania technickej štúdie a začali sme s prípravou podkladov pre dokumentáciu EIA,“ doplnil generálny riaditeľ Daniel Kvocera.

 

Podľa záverov meraní by konštrukcia cestných tunelov mala vydržať i vznetové explózie.  Betón a betonárska výstuž otvorov sú vo veľmi dobrom stave a podložie priepustu je stabilné. Zmena na cestu pre verejnosť by si však vyžiadala zabezpečenie zariadení na monitorovanie priesakov, otrasov a teplotných zmien ako i nanesenie ochranných náterov a protipožiarnej vrstvy. Potom by mal tunel vyhovovať počas nasledujúcich 59 rokov. No pri dôslednom monitoringu a údržbe navyše bude možné životnosť konštrukcie ešte viac predĺžiť.

 

„Projekt by znamenal trvalé riešenie prepravy a mňa nesmierne teší, že zámer ako výrazne pomôcť obyvateľom dotknutých obcí je technicky zrealizovateľný. Preto prosím aj všetky dotknuté orgány, inštitúcie či obce, ktoré sa budú v ďalšom stupni projektovania vyjadrovať, aby posúvali projekt vpred s čo možno najkratšími lehotami na vyjadrenie,“ hovorí Kvocera.

 

Podľa jeho slov sa v súčasnosti realizuje diagnostika existujúcich vozoviek a dopravno-inžinierske posúdenie. Po ich skončení príde na rad rozpracovanie technického riešenia, ktoré presnejšie určí odhadované náklady na realizáciu projektu. Dokumentácia by mala byť hotová na jar budúceho roku.

 

 

Priepust je situovaný v km 4,0 prívodného kanála. Slúži na odvádzanie priesakových vôd do ramennej sústavy Dunaja. Počas povodňových stavov voda zo sústavy ramien spätne vzdúva hladinu vo výtokovom koryte priepustu a v ľavostrannom priesakovom kanáli. Priepust pod prívodovým kanálom má päť otvorov, pričom už pri projektovaní vodného diela sa predpokladalo, že na odvádzanie priesakových vôd postačia tri. Tento predpoklad potvrdili aj údaje namerané od roku 1994 do 2016.