Štátny podnik Vodohospodárska výstavba uspel v silnej konkurencii veľkých organizácií a stal sa víťazom Národnej ceny SR za spoločenskú zodpovednosť

Bratislava, 21. november 2017

 

Odborníci z Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky (UNMS SR) vysoko ohodnotili dosiahnuté úspechy štátneho podniku Vodohospodárska výstavba (VV, š. p.), ktorému udelili v rámci 4. ročníka súťaže ocenenie „víťaz“ v kategórii veľkých organizácií. Generálny riaditeľ štátneho podniku Daniel Kvocera ocenenie prevzal včera počas slávnostného udeľovania cien.

Za kľúčové silné stránky štátneho podniku v oblasti spoločenskej zodpovednosti označila komisia hodnotiteľov z UNMS SR výrazný proaktívny prístup Vodohospodárskej výstavby k inováciám, podnikom spracovanú a uplatňovanú protikorupčnú smernicu, jasné deklarovanie poslania, vízie a hodnôt organizácie, priaznivé ekonomické ukazovatele, nastúpený trend zavádzania princípov spoločenskej zodpovednosti do strategického riadenia podniku, či zaangažovnosť generálneho riaditeľa a kľúčových zamestnancov pri presadzovaní a uplatňovaní princípov spoločenskej zodpovednosti v podnikových aktivitách.

„Nie každý deň sa stáva, že niekto ocení Vašu prácu. Keď som pred chvíľou preberal Národnú cenu za spoločenskú zodpovednosť, pocítil som veľkú hrdosť na náš podnik i pokoru, neboli sme totiž len pochválení, ale vyhrali sme, a to v silnej konkurencii veľkých súkromných organizácií. Zmyslom tejto súťaže je okrem silných stránok podniku, nájsť aj priestor pre zlepšenie. Ďakujem preto hodnotiteľskej komisii nielen za ich vysoké ocenenie, ale aj za odporúčania, ako môžeme ďalej podnik zlepšovať, aby sme takpovediac, nezaspali na vavrínoch,“ povedal generálny riaditeľ štátneho podniku Vodohospodárska výstavba Daniel Kvocera po slávnostnom oceňovaní.

Priebeh národnej súťaže pozostával zo spracovania tzv. samohodnotiacej správy, ktorú vypracovali zamestnanci VV, š. p., a bola posúdená externými hodnotiteľmi. V auguste tohto roka následne hodnotitelia poverení UNMS SR posudzovali štátny podnik priamo v rámci jeho pracovísk.

V celkovom hodnotení organizácie, odborníci z UNMS SR vysoko ohodnotili vo Vodohospodárskej výstavbe aj stabilný tím skúsených, kompetentných a vysokošpecializovaných zamestnancov, snahu vedenia podniku o pravidelnú informovanosť zamestnancov či uplatňovanie certifikovaného systému kvality, environmentu, bezpečnosti a uplatňovanie etického kódexu, vrátane sledovania jeho napĺňania.

„Pred realizáciou akejkoľvek stavebnej, vodohospodárskej alebo podnikovej aktivity, považujem za dôležité pýtať sa, čo to ľuďom prinesie. Ak je odpoveďou vyšší komfort, zlepšenie kvality života, spravodlivejší prístup, vyššia ochrana života a majetku ľudí pred povodňami, lepšia a bezpečnejšia lodná doprava alebo bezpečnosť na cestách, ako to bolo v prípade nedávno vybodovanej lávky v žilinskom okrese, aktivitu možno vo všeobecnosti považovať za veľmi prospešnú. Nesmierne ma však teraz teší, že smerovanie a princípy, ktoré sme v podniku nastavili a my považujeme za dôležité, ocenili aj odborníci z externého prostredia,“ uzavrel generálny riaditeľ Kvocera.

Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR (UNMS SR) ako koordinátor štátnej politiky kvality vyhlásil v poradí 4. ročník súťaže Národná cena SR za spoločenskú zodpovednosť koncom roka 2016. Poslaním súťaže je zapojenie čo najširšieho okruhu organizácií z podnikateľskej a verejnej sféry do presadzovania a zviditeľnenia princípov spoločenskej zodpovednosti a verejné ocenenie tých organizácií, ktoré sa hlásia k plneniu princípov spoločensky zodpovedného konania. Súťaž sa svojou metodikou zameriava na preverenie ekonomickej efektívnosti, environmentálnej zodpovednosti a sociálnej angažovanosti v organizácii. Práve tieto tri oblasti tvoria základné piliere komplexného a systematického uplatňovania spoločenskej zodpovednosti.