MVE Dobrohošť je realizovaná v priestore odberného objektu, ktorý zabezpečuje odber vody z prívodného kanála SVD G-N do ramennej sústavy nachádzajúcej sa ľavom brehu starého koryta Dunaja.

Hydrotechnický potenciál jestvujúceho odberného objektu bude využívaný v tejto MVE. Stavba využíva existujúci privádzač, ktorý bol vybudovaný spoločne s odberným objektom.

Spracovaná voda v elektrárni o maximálnom množstve 25 m3.s-1bude krátkym odpadovým kanálom vrátená späť do prívodného kanála. Vyrobená elektrická energia bude odvádzaná do štátnej elektrifikačnej sústavy cez 22 kV linku, ktorá prechádza staveniskom. Hlavným výrobným programom je výroba elektrickej energie.

Za týmto účelom bude osadená jedna kaplanova turbína, ktorá bude využívať prietoky maximálne do výšky 25 m3/s.

Výroba elektrickej energie bude prebiehať v synchrónnom generátore. Stavba  produkuje elektrickú energiu využívaním energetického potenciálu spádu vody a tým neprodukuje žiadny odpad a do ovzdušia nevypúšťa žiadne škodlivé látky.

Charakterom svojej produkcie ochráni každý rok naše životné prostredie o exhaláty a tuhý odpad zo spálenia cca 40 tisíc ton hnedého uhlia. Stavba je navrhnutá ako bez obslužná elektráreň s občasnou pochôdzkovou službou raz za 24 hodín.

Začiatok  realizíácie stavby 6/2010 a termín ukončenia 12/2011.