Medzinárodný deň Dunaja sme v predstihu oslávili prácou v prospech čistejšej prírody v okolí Vodného diela Gabčíkovo

Vodné dielo Gabčíkovo

 

Zamestnanci VODOHOSPODÁRSKEJ VÝSTAVBY, ŠTÁTNEHO PODNIKU (ďalej aj VV, š. p.), pri príležitosti osláv Medzinárodného dňa Dunaja v piatok 26. júna 2020 vyčistili okolie Vodného diela Gabčíkovo od odpadkov. Rozdelení do skupín upratovali brehy Dunaja i trávnaté plochy. Environmentálnu aktivitu podporili svojou účasťou aj zamestnanci Slovenského vodohospodárskeho podniku, š. p., Závodu Vodné dielo Gabčíkovo.

 

„Čistejšia príroda znamená zdravší život pre nás všetkých, preto sme sa rozhodli pri príležitosti Medzinárodného dňa Dunaja priložiť ruku k dielu, vyčistiť okolie našej najznámejšej vodnej stavby od odpadu, ktorý je tu buď naplavený, prípadne sa objavuje v dôsledku nezodpovedného správania sa niektorých jednotlivcov. Nesmieme rezignovať na poriadok v prírode a som rád, že túto environmentálnu aktivitu podporili okrem kolegov z Vodohospodárskej výstavby, aj kolegovia zo Slovenského vodohospodárskeho podniku,“ povedal poverený generálny riaditeľ VV, š. p., David Hlubocký.

Vodohospodárska výstavba, š. p., organizovala pravidelne v minulých rokoch pri príležitosti Medzinárodného dňa Dunaja obľúbené environmentálne podujatie „Deň Dunaja – Danube Day“. Spravidla sobotný deň v areáli Vodnej elektrárne Gabčíkovo bol plný súťaží, poznávania prírody, environmentálnych aktivít, exkurzií vo vodnej elektrárni a zábavy. Hlavným cieľom bolo šíriť osvetu o potrebe ochrany nášho veľtoku a životného prostredia. Na podujatí pre širokú verejnosť participovali s vodohospodármi aj ďalšie rezortné organizácie Ministerstva životného prostredia SR. Z dôvodu pandemickej situácie a prijatých opatrení sa podujatie tento rok vo svojej tradičnej forme neuskutoční.

Vodné dielo Gabčíkovo sa teší veľkej obľúbenosti a početnej návštevnosti. Samotnú Vodnú elektráreň Gabčíkovo navštívi ročne v rámci exkurzií v priemere 5 000 – 6 000 návštevníkov (v prípade konania podujatia Danube Day je ročná návštevnosť na úrovni približne 10.000 ľudí). Počet turistov, ktorý sa zastavia na Vodnom diele Gabčíkovo (bez účasti na exkurzii) je však niekoľkonásobne vyšší, a to najmä cez víkendy.

 

Medzinárodný deň Dunaja oslavujeme už od roku 2004 a je odkazom na Dohovor o spolupráci pri ochrane a trvalom využívaní Dunaja, ktorý bol v bulharskej Sofii podpísaný 29. júna 1994. Pri príležitosti 10. výročia podpisu dohovoru, Medzinárodná komisia pre ochranu Dunaja (ICPDR) vyhlásila 29. jún za Medzinárodný deň Dunaja. Je oslavou v prospech čistej a bezpečnej rieky s cieľom upozorniť na význam jej ochrany. Pri tejto príležitosti podunajské krajiny organizujú rozličné podujatia pre širokú verejnosť a do osláv sa každoročne zapája aj Slovensko.