Generálny riaditeľ štátneho podniku Vodohospodárska výstavba podpísal v Kazachstane Memorandum o spolupráci

Generálny riaditeľ podniku VODOHOSPODÁRSKA VÝSTAVBA, ŠTÁTNY PODNIK (VV, š. p.), Daniel Kvocera podpísal v kazašskom meste Almaty Memorandum o porozumení s Medzinárodným školiacim strediskom pre bezpečnosť hydrotechnických stavieb. Cieľom spolupráce bude výmena skúseností a informácií z oblasti bezpečnosti priehrad.

 

Podpisom memoranda Medzinárodné školiace stredisko pre bezpečnosť hydrotechnických stavieb a podnik VV, š. p., potvrdili, že majú záujem o vzájomne prospešnú spoluprácu a realizáciu spoločných projektov. Generálneho riaditeľa VV, š. p., Daniela Kvoceru teší, že v Strednej Ázii má podnik partnera, s ktorým môže spolupracovať pri nových výzvach v oblasti bezpečnosti priehrad, hatí, hrádzí, či vodných elektrární a odkalísk a zabezpečení technicko-bezpečnostného dohľadu nad nimi.

„Neskromne si dovolím povedať, že napriek tomu, že sme malá krajina, máme čo svetu ponúknuť. Súčasný pokrok, modernizácia vybavenia pre výkon technicko-bezpečnostného dohľadu a automatizácia meraní na vodných stavbách nám umožňujú rozvíjať nové metódy a zavádzať nové postupy do problematiky bezpečnosti vodných stavieb. Ďalšie zlepšenia prináša medzinárodná spolupráca a možnosť učiť sa od kolegov zo zahraničia, obzvlášť od kolegov z krajín, kde naďalej prebieha intenzívna výstavba priehrad a vodných elektrární,“ povedal generálny riaditeľ VV, š. p., Daniel Kvocera.

V krajinách Strednej Ázie boli v minulosti vybudované obrovské vodohospodárske sústavy s priehradami, ktoré patria k najväčším na svete. Slovensko spoluprácu s krajinami strednej Ázie zahájilo už v období rokov 2009 až 2012, keď na Slovensku sídlilo Medzinárodné centrum na hodnotenie vôd IWAC a slovenskí experti sa zúčastňovali na činnostiach týkajúcich sa bezpečnosti priehrad v oblasti Strednej Ázie. Na stretnutí so súčasným riaditeľom IWAC-u pánom Serikom Akhmetovom v decembri minulého roka, generálny riaditeľ VV, š. p., deklaroval, že podnik má záujem naďalej pokračovať v spolupráci. Začiatkom októbra tohto roka VV, š. p., zorganizovala, s podporou medzinárodných organizácií (Hospodárska komisia OSN pre Európu, Organizácia pre bezpečnosť a spoluprácu v Európe OBSE) a domácich ministerstiev (MŽP SR a MZVaEZ SR) na Slovensku seminár „Výmena skúseností o bezpečnosti priehrad a vodohospodárskych systémov“. Zúčastnilo sa na ňom 23 zástupcov krajín Strednej Ázie (z Kazachstanu, Kirgizska, Tadžikistanu a Uzbekistanu) a Ruskej federácie.