Danube Day 2017 si v areáli Vodnej elektrárne Gabčíkovo užili tisíce ľudí

Prehliadka Vodnej elektrárne Gabčíkovo, spoznávanie nášho najväčšieho vodného diela na Dunaji i rozmanitý kultúrno-spoločenský program. Aj toto prinieslo tradičné podujatie Danube Day 2017 v sobotu 17. júna na Vodnom diele Gabčíkovo. Pri príležitosti Medzinárodného dňa Dunaja ho pripravili štátne podniky Vodohospodárska výstavba a Slovenský vodohospodársky podnik spolu s ďalšími rezortnými organizáciami Ministerstva životného prostredia SR a partnermi podujatia. Jeho cieľom bolo upriamiť pozornosť na ochranu rieky Dunaj ako symbol integrácie podunajských krajín, ako aj význam zelenej energie, ktorú toto vodné diela vyrába.

 

Celodenné podujatie Danube Day 2017 v areáli Vodnej elektrárne Gabčíkovo slávnostne zahájil hudobno-tanečný happening „4 Živly – voda, zem, vzduch, oheň“, ktorý s dôrazom na vodný živel, návštevníkom podujatia sprostredkoval silu i krásu rieky Dunaj. Vďaka nej na Slovensku vyrábame ekologicky čistú energiu vo vodnej elektrárni. Druhú najdlhšiu rieku v Európe spoznali návštevníci aj prostredníctvom plavieb. Priamo na lodi získali informácie o jednom z najväčších riečnych dopravných projektov v Európskej únii  o projekte „Inovácia a modernizácia plavebných komôr Vodného diela Gabčíkovo“, ktorý je spolufinancovaný z fondov Európskej únie.

Vďaka Bratislavskému regionálnemu ochranárskemu združeniu (BROZ) si deti užili atmosféru dunajskej scenérie z konského sedla. Atraktívne spoznávanie Dunaja priniesla aj záchranná akcia s člnmi a vrtuľníkom, ktorú zabezpečila Komplexná centrálna záchranná služba. V programe vystúpil, napríklad, detský folklórny súbor Dúbravček, deťmi obľúbená dvojica Smejko a Tanculienka, Tanečné divadlo Ifjú Szivek, či hudobná skupina Komajota.

V rámci podujatia vyhodnotila VODOHOSPODÁRSKA VÝSTAVBA, ŠTÁTNY PODNIK (VV, š. p.), výtvarné súťaže „Vodné dielo Gabčíkovo mojimi očami“, ktoré boli zamerané na vzdelávanie mládeže v environmentálnej oblasti a zvyšovanie povedomia o význame vodných stavieb VV, š. p., ich pod záštitou Ministra životného prostredia SR Lászlóa Sólymosa vyhlásila pri príležitosti pripomienky 25. výročia uvedenia Vodného diela Gabčíkovo (Výsledky súťaží sú zverejnené aj na internetovej stránke www.vvb.sk a od 20. 6. do 31. 7. 2017 sú víťazné výtvarné práce vystavené vo vestibule budovy štátneho podniku Vodohospodárska výstavba na Karloveskej ulici č. 2 v Bratislave).

„Štátny podnik Vodohospodárska výstavba chce tento rok upriamiť zvýšenú pozornosť ľudí na význam Vodného diela Gabčíkovo na Dunaji. Už bezmála štvrťstoročie chráni obyvateľov a ich majetky pred povodňami, zabezpečuje medzinárodnú plavbu a vyrába ekologickú energiu. Práve našimi environmentálnymi súťažami a počas Danube Day sme chceli so širokou verejnosťou osláviť toto významné výročie. S odborníkmi si ho pripomenieme na jeseň odbornou konferenciou,“ povedal generálny riaditeľ VV, š. p., Daniel Kvocera.

Program Danube Day 2017 spestrili aj rôznorodé sprievodné podujatia. Deti si mohli dať na tvár nakresliť motívy zvierat i živočíchov z okolia Dunaja, zabavili sa počas penovej šou, v rámci animačného programu a tiež s rozprávkovými maskotmi. Návštevníci súťažili aj o hodnotné ceny od partnerov podujatia.

 

Programovo pestré podujatie Danube Day 2017 podporil partner projektu – spoločnosť Coca Cola.

„Výhradnú zodpovednosť za túto publikáciu nesie autor. Európska únia nenesie žiadnu zodpovednosť za akékoľvek použitie informácií, ktoré sa v nej nachádzajú.“

 

Danube Day 2017 enjoyed thousands of people in area of the hydropower plant Gabčíkovo

Excursion of the hydropower plant Gabčíkovo, getting to know our largest water structure on the river Danube and a diverse cultural program. All of that occurred during the traditional event Danube Day 2017 on Saturday, June 17, at the water structure Gabčíkovo. On the occasion of the International Danube Day, it was prepared by the state-owned companies Vodohospodárska výstavba and Slovenský vodohospodársky podnik along with other sectoral organizations of the Ministry of the Environment of the Slovak Republic and partners of the event. Its aim was to draw attention to protecting the river Danube as a symbol of the integration of the Danube countries, as well as the importance of the green energy produced by this water structure.

Danube Day 2017, which took place at the water structure Gabčíkovo has started with the musical-dancing happening „4 Elements – Water, Earth, Air, Fire“ with the emphasis on the water element, has attracted visitors by the strength and beauty of the river Danube. Thanks to it, in Slovakia we produce environmentally clean energy in a hydropower plant. The second longest river in Europe was shown to visitors through boat cruises. Directly on the boat, they got information about one of the largest river transport projects in the European Union, about the project „Upgrade of Gabčíkovo locks”, which is co-financed by the European Union’s Connecting Europe Facility.

Thanks to Regional Association for Nature Conservation and Sustainable Development (BROZ) children enjoyed the atmosphere of the Danube scenery from the horse seat. Attractive knowledge of the river Danube also brought rescue action with boats and helicopter provided by the Central Rescue Service. The part of a program was for example, children’s folk group Dúbravček, children’s favorite couple Smejko a Tanculienka, Dance Theater Ifjú Szivek, or the musical group Komajota.

Within the event VODOHOSPODÁRSKA VÝSTAVBA, STATE ENTERPRISE (VV, s. e.), evaluated art contests „Water structure Gabčíkovo by my own eyes“, which were aimed at educating young people in the environmental field and raising awareness of the importance of water structure VV, s. e., under the auspices of the Minister of the Environment of the Slovak Republic László Sólymos, on the occasion of the commemoration of the 25th anniversary of the Gabčíkovo water structure (the results of the competition are also published on the website www.vvb.sk and from 20 June to 31 July 2017 the winning artworks are exhibited in the lobby of the building of the state-owned company Vodohospodárska výstavba at Karloveská ulica No. 2 in Bratislava).

„The state-owned company Vodohospodárska výstavba wants this year to pay more attention to the importance of the water structure Gabčíkovo on the river Danube. Almost quarter-century has protected the people and their property from floods, it secures international navigation and produces ecological energy. It was through our environmental competitions and during the Danube Day that we wanted to celebrate this important anniversary with the general public. During the autumn conference we will discuss it with professionals, „said General director of VV,s. e., Daniel Kvocera.

Danube Day 2017 was also enriched by a variety of accompanying events. Children could have drawn on the face pictures of animals from the surrounding of Danube, they could enjoy foam show, as part of an animation program, and also with fairy-tale mascots. Visitors also competed for valuable prizes from the event’s partners.

 

Rich program of Danube Day 2017 was supported by the partner of project – company Coca Cola.

„The sole responsibility of this publication lies with the author. The European Union is not responsible for any use that may be made of the information contained therein.“