Daniel Kvocera: Verejnú súťaž na generálnu opravu a rekonštrukciu Vodnej elektrárne Gabčíkovo vyhlásime v priebehu niekoľkých týždňov

Bratislava (1. august 2017)

Zvýšenie bezpečnosti a spoľahlivosti prevádzkovania ôsmich turbogenerátorov Vodnej elektrárne Gabčíkovo je hlavným cieľom tendra, ktorý štátny podnik Vodohospodárska výstavba (VV, š. p.) vyhlási koncom augusta. Podnik už má podľa generálneho riaditeľa Daniela Kvoceru zadefinovaný opis predmetu zákazky, technické špecifikácie a kompletizuje ostatné dokumenty potrebné k vyhláseniu verejného obstarávania na predmet zákazky „Sústava vodných diel Gabčíkovo-Nagymaros, stupeň Gabčíkovo – generálna oprava a rekonštrukcia Vodnej elektrárne Gabčíkovo“.

Technologické zariadenia sú už po takmer 25-ročnej prevádzke technicky a morálne opotrebované a ich modernizácia je nevyhnutná. Generálna oprava a rekonštrukcia vodnej elektrárne prinavráti technologickým celkom ich 100 % stav a verím, že predĺži ich životnosť,“ povedal generálny riaditeľ Kvocera a dodal, že plánovaný termín vyhlásenia verejnej súťaže sa presunul na august 2017 z dôvodu hľadania možností externých zdrojov financovania. Taktiež uviedol, že v tejto súvislosti VV, š. p., preskúmal všetky možnosti pre získanie nenávratných finančných prostriedkov z operačných programov, avšak takáto možnosť nie je v súčasnosti možná.

Generálna oprava a rekonštrukcia Vodnej elektrárne Gabčíkovo sa bude týkať najmä portálových žeriavov, turbín, čerpacích agregátov turbín, elektrohydraulických regulátorov, rozvodní, regulátorov budenia, ochrany generátorov a transformátorov, riadiaceho a informačného systému i dozorne Vodnej elektrárne Gabčíkovo. „Podrobné informácie o predmete zákazky i o výške predpokladanej hodnoty budú zverejnené v Úradnom vestníku Európskej únie a vo Vestníku verejného obstarávania koncom augusta,“ uzavrel Daniel Kvocera.

Generálny riaditeľ Daniel Kvocera si počas obhliadky VEG prešiel so zamestnancami technologické celky, ktoré majú byť zrekonštruované.

Vodná elektráreň Gabčíkovo, ktorá zabezpečuje výrobu ekologicky čistej elektrickej energie, sa nachádza na Dunaji na konci prívodného kanála pri obci Gabčíkovo. Vo vodnej elektrárni je inštalovaných 8 turbogenerátorov v štyroch dvojblokoch. Každá vertikálna kaplánova turbína s priemerom obežného kolesa 9300 mm dosiahne maximálny výkon 90 MW. Turbogenerátory boli uvedené do prevádzky postupne v rokoch 1992 až 1995. Celkový inštalovaný výkon je 720 MW a prevádzka vodnej elektrárne je plne automatizovaná.