Ďalší projekt na Dunaji podporila Európska komisia

Sedimenty zo zdrže Hrušov a jej okolia pomôže odstraňovať nový projekt „DaReM – Rehabilitačné opatrenia na rieke Dunaj“, ktorý bude spolufinancovaný z európskych peňazí. Prispeje k zabezpečeniu bezproblémovej medzinárodnej plavby po Dunaji. Dnes sa v Bratislave uskutočnilo úvodné a koordinačné stretnutie k projektu.

 

Cieľom projektu je rehabilitácia plavebnej dráhy medzinárodnej vodnej cesty, ktorá bola zanesená sedimentmi v dôsledku mimoriadnych povodňových udalostí. Náklady sú predpokladané vo výške 9 750 000 EUR. Až 85 % z nich pokryjú nenávratné finančné prostriedky z fondov Európskej únie(maximálna suma grantu z Nástroja na prepájanie Európy – CEF – Transport pritom predstavuje 8 287 500 EUR) a spolufinancovanie je na úrovni 15 %. Na projekte budú spolupracovať štátne podniky VODOHOSPODÁRSKA VÝSTAVBA, SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK z rezortu Ministerstva životného prostredia a rozpočtová organizácia Agentúra rozvoja vodnej dopravy, pričom prijímateľom dotácie je Ministerstvo dopravy a výstavby SR.

 

Podporujeme všetky módy dopravy a som rád, že okrem ciest a železníc sa veci hýbu aj vo vodnej doprave. Na tento projekt sa nám podarilo získať európske zdroje. Ukázali sme, že aj v oblasti vodnej dopravy vieme zabojovať o granty kvalitnými projektami,“ povedal minister dopravy a výstavby SR Arpád Érsek.

 

Dunaj je našou najväčšou a najvýznamnejšou riekou a opatrenia, ktoré na ňom realizujeme majú najvyššiu prioritu. Vodná doprava patrí medzi najekologickejšie spôsoby prepravy a chceme byť nápomocní pri jej rozvoji. Tento projekt k jej rozvoju nepochybne pomôže,“ dodal minister životného prostredia László Sólymos.

 

„Strategickým cieľom projektu DaRem je zvýšenie efektivity, spoľahlivosti a teda i konkurencieschopnosti vodnej dopravy v oblasti zdrže Hrušov v rámci Dunajskej vodnej cesty, ktorá je súčasťou transeurópskej dopravnej siete TEN-T. Cieľom je, okrem iného, posilniť i udržateľnosť vodnej dopravy medzi SR a ostatnými štátmi na Dunajskej vodnej ceste a v súlade s politikou Európskej únie podporiť tento ekonomicky a environmentálne šetrný dopravný mód, ktorý ako jediný disponuje dostatočne voľnou kapacitou,“ povedal riaditeľ ARVD Ing. Martin Boroš.

Ekonomicky i ekologicky výhodná vodná doprava na Dunaji závisí predovšetkým od stabilných podmienok plavebnej dráhy. V  blízkosti zdrže Hrušov od riečneho km (rkm) 1830 po rkm 1868 je však regulovaný úsek charakteristický premenlivými hydrodynamickými podmienkami, povodňovými stavmi a častými zmenami plavebnej dráhy. K zvýšeniu sedimentácie v mieste Zdrže Hrušov (rkm 1845) došlo najmä po záplavách v rokoch 2003, 2009 a 2013.

 

„Hrušovská zdrž je zanesená už niekoľko rokov. Na jednej strane je to dôsledok prirodzeného javu, keď sa z okolitých krajín, k nám dostanú naplaveniny, na druhej strane sa zdrž zanáša najmä pri povodniach, vtedy hovoríme o nárazovom jave. Ročne sa mimo povodní usadí v zdrži cca 400 000 metrov kubických  sedimentov, pri povodniach je to až 1,5 milióna. Napríklad po povodni v roku 2009 boli zaznamenané aj výrazné zmeny v morfológii dna zdrže. Keďže bežné odstraňovanie už nestačí, spolu s ďalšími partnermi sme pripravili tento pre nás dôležitý projekt. Teší ma, že jeho veľký význam potvrdilo jeho schválenie,“ povedal generálny riaditeľ štátneho podniku Vodohospodárska výstavba Daniel Kvocera.

 

S cieľom zachovať dobrý ekologický stav v úseku Dunaja, kde sa bude akcia vykonávať, bude dodržiavaný integrovaný plánovací prístup k hlavným zásadám Medzinárodnej komisie pre ochranu Dunaja (ICPDR) a realizované bude aj nevyhnutné environmentálne hodnotenie. V rámci projektu bude zabezpečená spolupráca s ochranárskymi združeniami i organizáciami a s Ministerstvom životného prostredia SR.

 

Pravidelné odstraňovanie sedimentov z plavebnej dráhy zdrže Hrušov zabezpečuje štátny podnik Slovenský vodohospodársky podnik, š. p.

 

„Slovenský vodohospodársky podnik, odštepný závod Bratislava, zabezpečuje okrem iných vodohospodárskych a verejnoprospešných činností aj prevádzku a údržbu plavebnej dráhy na medzinárodnom vodnom toku Dunaj, a samozrejme aj na vodnom diele Gabčíkovo a jeho súčastiach, t.j. zdrži Hrušov, prívodnom a odpadovom kanáli. Pre zabezpečenie plynulej plavby náš podnik zabezpečuje v prvom rade zameranie stavu dna koryta Dunaja a jednotlivých častí vodného diela, následne úpravu a údržbu plavebnej dráhy úpravným bagrovaním a samotné vytyčovanie plavebnej dráhy. Vďaka projektu DaReM bude náš podnik schopný rýchlejšie a efektívnejšie plniť svoje úlohy v tejto oblasti, čo napomôže zlepšeniu plynulej a bezproblémovej plavby na Dunaj,“ povedal generálny riaditeľ SVP, š.p.

 

V rámci projektu budú vytypované kritické miesta ukladania sedimentov, odporučený bude spôsob ich odstraňovania, uskladnenia i ďalšieho využitia. Projekt zahŕňa aj obstaranie či úpravu potrebnej techniky. Neskôr prídu na rad samotné rekultivačné bagrovacie práce. Pre potvrdenie výsledkov štúdie sa uskutoční pilotná prevádzka, ktorá potrvá do záveru roka 2020. Po jej skončení bude odstraňovanie sedimentov pokračovať aj v ďalších rokoch.