Certifikáty ISO a OHSAS

VODOHOSPODÁRSKA VÝSTAVBA, ŠTÁTNY PODNIK získal v júli 2013 certifikáty potvrdzujúce, že podnik vyhovel požiadavkám noriem:

ISO 9001:2008 – Systém manažérstva kvality
ISO 14001:2004 – Systém environmentálneho manažérstva
ISO/IEC 27001:2005 – Systém manažérstva informačnej bezpečnosti
OHSAS 18001:2007 – Systém manažérstva BOZP

Udelením certifikátov náš podnik objektívne a hodnoverne preukazuje zavedenie integrovaného systému
manažérstva a trvalý záväzok udržiavať jeho efektívnosť, neustále zlepšovanie v zmysle príslušných medzinárodných noriem.