Vodohospodárska výstavba, štátny podnik, dnes školila odborne spôsobilé osoby pre výkon technicko-bezpečnostného dohľadu

VODOHOSPODÁRSKA VÝSTAVBA, ŠTÁTNY PODNIK, ako odborný garant už viac ako desať rokov pravidelne organizuje prostredníctvom úseku technicko-bezpečnostného dohľadu na základe poverenia MŽP SR školenia pre odborne spôsobilé osoby. Dôležitou úlohou odbornej platformy je informovanie o legislatívnych zmenách, využití najnovších technológií, prístrojov a postupov, ale i o výsledkoch TBD na Slovensku. Školenie je zároveň príležitosťou pre získanie nových odborných znalostí a výmenu praktických skúseností z výkonu dohľadu nad vodnými stavbami.

Okrem aktuálnych tém technicko-bezpečnostného dohľadu a dozoru a skúseností z výkonu dohľadu nad kategorizovanými stavbami a ich evidencie boli v tomto roku hlavné témy školenia sústredené na:

  • Posúdenie bezpečnosti vodných stavieb pri povodňovom zaťažení v zmysle Metodického pokynu MŽP SR z r. 2020
  • Monitoring geotechnických vlastností geomateriálov odkalísk a jeho využitie v stabilitných analýzach
  • Prípravu Smernice pre technickú rekultiváciu odkalísk
  • Dohľad nad technologickými zariadeniami na vodných stavbách a meranie vibrácií, ochrana a vibrodiagnostika vo vodných elektrárňach
  • Využitie dronov a skeneru LiDAR v praxi TBD.

V Slovenskej republike je aktuálne 46 odborne spôsobilých osôb pre výkon technicko-bezpečnostného dohľadu, z toho 25 pracuje vo VODOHOSPODÁRSKEJ VÝSTAVBE, ŠTÁTNOM PODNIKU.