• Názov projektu: OPATRENIA NA REHABILITÁCIU DUNAJA (DaReM – Danube Rehabilitation Measures)
 • Prijímateľ: VODOHOSPODÁRSKA VÝSTAVBA, ŠTÁTNY PODNIK P.O.BOX 45, Karloveská 2, 84204 Bratislava
 • Miesto realizácie projektu: Bratislavský kraj, Trnavský kraj
 • Výška poskytnutého NFP: 316 980 EUR
 • Operačný program: Operačný program integrovaná infraštruktúra
 • Prioritná os 4: Infraštruktúra vodnej dopravy (TEN-T CORE)
 • Konkrétny cieľ: Zlepšenie kvality služieb poskytovaných na dunajskej vodnej ceste
 • Doba realizácie projektu: 12/2018-7/2022
 • Opis projektu: Predmetom projektu je navrhnúť riešenia na rehabilitáciu Dunaja, ktorými sa dosiahne zlepšenie plavebných podmienok na Dunaji na úroveň podmienok, ktoré sú vyžadované v zmysle Európskej dohody o hlavných vnútrozemských vodných cestách medzinárodného významu (AGN). Riešenia, ktoré budú zabezpečovať zamedzenie zanášania zdrže Hrušov, budú vytvárať predpoklady pre odstránenie úzkych miest na infraštruktúre vodnej dopravy TEN-T a tým sa  zvýši efektívnosť, spoľahlivosť a  aj konkurencieschopnosť dunajskej vodnej cesty. Riešenia, ktoré prispejú k eliminácii zanášaniu plavebnej dráhy, čo v neposlednom rade prispeje k bezpečnej a spoľahlivej plavbe.

Realizáciou rehabilitačných opatrení projektu v danom území môžeme očakávať nasledovné pozitívne vplyvy:

 • Voda: podzemné vody – pozitívny vplyv na režim podzemných vôd, zvýšenie rýchlosti dopĺňania zvodnenej vrstvy vodou, zvýšenie infiltrácie cez dno koryta rieky, zlepšenie výdatnosti vodárenských zdrojov v príbrežnej zóne zdrže Hrušov.
 • Povrchové vody – zlepšenie prúdenia povrchových vôd, zabezpečenie prevedenia extrémnych povodňových prietokov cez stupeň Čunovo do starého koryta Dunaja.
 • Biota: vznik nových hniezdnych/potravných biotopov a úkrytových možností pre dotknuté druhy živočíchov, zvýšenie biodiverzity územia/druhovej rozmanitosti, vytvorenie nových interakčných prvkov v krajine s podporou funkcie kostry RÚSES.
 • Doprava – zabezpečenie požadovaných parametrov Dunajskej vodnej cesty – plynulosť a spoľahlivosť vodnej dopravy s nadregionálnym dosahom.
 • Cestovný ruch/priemysel/služby – nepriamy pozitívny vplyv na rozvoj cestovného ruchu (poznávací turizmus), rozvoj priemyslu a služieb (preprava/logistika tovarov), atď.
 • Klíma: významný pozitívny a prospešný vplyv na klimatické pomery, projekt je súčasťou adaptačných opatrení na nepriaznivé dôsledky zmeny klímy pre oblasť vodnej dopravy.

Informácie o Operačnom programe Integrovaná infraštruktúra 2014-2020 nájdete na www.opii.gov.sk