Modernizácia plavebných komôr: Na Vodné dielo Gabčíkovo priviezli najťažší diel ľavého krídla vrát

Na Vodné dielo Gabčíkovo z Čiech postupne privážajú oceľové diely nových vrát pravej plavebnej komory. Dnes doviezli najťažší komponent ľavého krídla. Váži bezmála 110 ton. Postup prác na európskom  projekte  Inovácia  a modernizácia  plavebných  komôr  pre  zvýšenie  bezpečnosti     a intenzity vodnej dopravy na Vodnom diele Gabčíkovo bol dnes skontrolovať aj minister životného prostredia SR Ján Budaj.

Ako prvá je v rámci projektu modernizovaná pravá plavebná komora. Po takmer 28 rokoch od uvedenia Vodného diela Gabčíkovo do prevádzky dostane nové vráta. Otvárajú sa ako dvojkrídlové dvere a do finálnej podoby ich budú konštruktéri za pomoci žeriavov zvárať priamo na dne plavebnej komory. Celkovo sa dolné vráta budú skladať zo šestnástich dielcov. Päť z ôsmich komponentov ľavého krídla je už v komore. Dnes priviezli z Českej republiky najťažší – takmer 110 ton vážiaci oceľový diel ľavého krídla. Postupne budú dovážané aj ostatné komponenty oceľových konštrukcií, ktoré sa po zváraní budú osádzať na svoje miesto.

Na postup prác na projekte sa dnes prišiel pozrieť aj minister životného prostredia SR Ján Budaj.

„Riečna vodná doprava patrí k ekologicky šetrným a bezpečným spôsobom prepravy obyvateľov   a tovarov. Považujem za mimoriadne dôležité, aby všetky práce v rámci tohto európskeho projektu, ktorý má zvýšiť bezpečnosť, plynulosť a kvalitu plavby cez Vodné dielo Gabčíkovo boli realizované  s maximálnou odbornosťou a v stanovenom termíne,“ zdôraznil minister životného prostredia SR Ján Budaj.

Podľa povereného generálneho riaditeľa VODOHOSPODÁRSKEJ VÝSTAVBY, ŠTÁTNEHO PODNIKU, Davida  Hlubockého, v súčasnosti podnik VV, š. p., vyhodnocuje, aký bude mať situácia ohľadom pandémie COVID-19 celkový vplyv na projekt a jeho míľniky. Dramatické meškanie stavby  podnik neočakáva. Modernizácia oboch komôr musí byť ukončená v zmysle harmonogramu.

„Modernizácia horných a dolných vrát je jednou z najvýznamnejších aktivít v rámci projektu a všetkých nás teší, že aj napriek súčasnej situácii vidíme, že práce na projekte postupujú. Je to veľmi dôležité, nielen pre náš podnik a Slovensko, ale aj z hľadiska zabezpečovania medzinárodnej lodnej dopravy,“ vysvetlil poverený generálny riaditeľ podniku VV, š. p., David Hlubocký s tým, že začiatkom roka 2020 Európska komisia schválila predĺženie oprávnenosti výdavkov do decembra 2022.

V pravej plavebnej komore sa súčasne pracuje aj na jednotlivých informačno-riadiacich systémoch a modernizujú sa plávajuce bitvy, ktoré slúžia na vyviazanie plavidla pri vplávaní do komory. Pokračujú aj búracie práce na hornom zhlaví a práce týkajúce sa stabilizácie podložia.

Projekt Inovácia a modernizácia plavebných komôr Vodného diela Gabčíkovo je spolufinancovaný z fondov Európskej únie. Grant z Nástroja na prepájanie Európy CEF schválený v roku 2016 predstavuje krytie vo výške 122 965 250 eur.

Prijímateľ dotácie a implementačný subjekt: