Jarná umelá záplava ľavostrannej ramennej sústavy Dunaja – oznámenie

Na základe požiadavky Štátnej ochrany prírody Slovenskej republiky, Správy Chránenej krajinnej oblasti Dunajské luhy (ŠOP SR) sa uskutoční jarná umelá záplava ľavostrannej ramennej sústavy Dunaja (ĽRS) zvýšenými prietokmi s čiastočným zaplavením inundačného územia v súlade s Dodatkom č. 2 k Dočasnému manipulačnému poriadku pre SVD G-N na území SR, aktualizácia XI. (DMP, akt. XI).

Základné parametre záplavy:

  • termín začatia: 26.3.2023
  • dĺžka trvania: 34 dní (do 28.4.2023)
  • kulminačný prietok: 90 m3/s (3 dni)

Plánovaný priebeh záplavy:

Plánovaný časový harmonogram manipulácií na Odbernom objekte Dobrohošť: