Inovácia a modernizácia plavebných komôr na Vodnom Diele Gabčíkovo

Projekt č. 2015-SK-TM-0151-W

 

“Inovácia a Modernizácia plavebných komôr Vodného diela Gabčíkovo”

 

Obsah

1. Zhrnutie

Aktivity projektu

2.1. Activita 1:Projektové riadenie a komunikácia

2.2 Activita 2: Realizačná koncepcia

2.3 Activita 3: Verejné obstarávanie

2.4 Activita 4: Stavebné práce

2.5 Activita 5: Testovanie, monitorovanie a odporúčania pre plnú prevádzku

2.6. Activita 6: Stavebný dozor

Projektoví partneri

Rozpočet

Časový harmonogram

 

1 Zhrnutie

 

Dunaj nie je len nosnou tepnou multimodálneho TEN-T koridoru Rýn – Dunaj. Ako vodná cesta medzinárodného významu E80 musí spĺňať záväzné plavebné parametre potrebné pre celoročné využitie vodnej dopravy v súlade s Európskym dohovorom o hlavných vnútrozemských vodných cestách medzinárodného významu (AGN), ako aj Belehradským dohovorom a odporúčaniami Dunajskej komisie. Vodná cesta Dunaj ako vodná cesta medzinárodného významu musí spĺňať požiadavky klasifikácie vnútrozemských vodných ciest, ktoré nie je možné za súčasných pomerov zabezpečiť  kvôli nedostatočným požadovaným parametrom plavebnej dráhy počas plavebnej sezóny.

Strategickým cieľom projektu je zvýšenie výkonnosti, spoľahlivosti a tým konkurencieschopnosti vodnej cesty Dunaj, ktorá je súčasťou transeurópskej dopravnej siete (TEN-T). Okrem iných cieľov je cieľom posilniť udržateľnosť vodnej dopravy medzi Slovenskom a ostatnými krajinami na Dunajskej vodnej ceste ako aj, v súlade s politikou Európskej únie, podporovať tento ekonomicky efektívny a environmentálne šetrný druh dopravy, ktorý má dostatok voľnej kapacity.

Aktuálny stav plavebných komôr  Gabčíkovo obmedzuje bezpečnosť, kapacitu a spoľahlivosť plavby  v dôsledku:

1. Jedna plavebná komora je uzavretá z  dôvodu poruchy , druhá plavebná komora je funkčná iba čiastočne. Závady spočívajú v hydraulickom plniacom systéme (v technologickej časti – klapky systému, v stavebnej časti – degradované betóny a v kanálovej časti – zlé tvarovanie trás, zlé riadenie hydraulického systému spôsobené zlým riadiacim systémom plavebných komôr) a v zlyhaniach veľkých horných a dolných vrát priamo v plavebných komorách.

2. Nedostatočný kontrolný systém plavebnej prevádzky spôsobuje nebezpečnú manipuláciu s vodným tokom  obmedzujúcu plavebnú hĺbku  na plytkých miestach, včítane nespoľahlivosti  toku a merania výšok hladín v dôležitých lokalitách  a profiloch (konzumpčné krivky v riadiacich profiloch, kapacitné krivky hatí).

3. Nedostatočne utesnené podložie a dilatačné škáry betónových konštrukcií plavebných komôr – tečúca voda v podloží ohrozuje celkovú stabilitu plavebných komôr,  vymýva  jemné častice, vytvára dutiny a spôsobuje – poklesy, posuny a deformácie. Poškodené oblasti v podloží plavebných komôr  majú byť stabilizované (vyžaduje sa identifikácia poškodených oblastí, ich rozsah a následné vyplnenie vhodným plnivom). Je potrebné utesniť priestor medzi nápustným objektom plavebných komôr a stenou spájajúcou elektráreň  a plavebnú komoru.

Príklad poškodenia horných vrát spôsobených nárazom lode Príklad poškodenia dolných vrát (únava materiálu) z 90tych rokov minulého storočia

 

Z dôvodu prerušovanej prevádzky plavebných komôr Gabčíkovo nebola zabezpečovaná a poskytovaná  spoľahlivá plavba na slovenskom úseku rieky Dunaj. Preto sú v Pracovnom pláne európskeho koordinátora pre koridor Rýn – Dunaj plavebné komory Gabčíkovo definované ako jedna z najkritickejších prekážok rozvoja predmetného koridoru a  ich správne fungovanie je nevyhnutnou podmienkou.

Projekt „Inovácia a Modernizácia plavebných komôr Vodného diela Gabčíkovo“ sa zaoberá najpálčivejším problémom na slovenskom úseku rieky Dunaj a bude v rámci neho vykonaná komplexná inovácia a modernizácia oboch plavebných komôr. Následne, po ukončení projektu, Vodné dielo Gabčíkovo  bude schopné poskytnúť nepretržité a stabilné plavebné podmienky a zabezpečiť bezpečný prejazd cez plavebné komory. V súčasnosti je čas potrebný na prepravu cez obe Gabčíkovské plavebné komory  v priemerne 45 minút. Po realizácii projektu tento čas  môže byť znížený prinajmenšom o polovicu (cca 20 minút), okrem toho, neočakávané výpadky prevádzky plavebných komôr často blokovali celý Dunaj dlhšie obdobia počas predošlých  rokov (16 dní v roku 2012, 14 dní v roku 2013 a 29 dní v roku 2014).

Zabezpečovanie dobrej splavnosti je jedným z hlavných cieľov globálneho projektu „Sieť vodných ciest v rámci multimodálneho koridoru Rýn – Dunaj základnej siete TEN-T„. Inovácia a modernizácia plavebných komôr Gabčíkovo podstatne prispieva k dosiahnutiu tohto cieľa. Rozsiahle výpadky z dôvodu opráv ako aj  prevádzky iba jednej komory naraz a opakované kompletné uzávery viedli k značným oneskoreniam vo vnútrozemskej vodnej doprave. Urobiť tento ekologický spôsob dopravy viac konkurencieschopným  a inovovať komory a riadiaci operačný systém sú už dlho požadované  lodnými  spoločnosťami.

Ekonomická životaschopnosť poskytovania služieb  nákladnej dopravy na Dunaji a jeho splavných prítokoch je  značne závislá na stabilných  a dostatočných  plavebných  podmienkach. Zlepšením plavebných podmienok a následným zlepšovaním konkurencieschopnosti Dunajskej vodnej cesty má inovácia Gabčíkovských plavebných komôr za cieľ  využiť plný potenciál Dunajskej vodnej cesty a chce podporiť rast priemyselnej činnosti a vytváranie pracovných miest v podunajskej oblasti.

Aktivity projektu

2.1. Aktivita 1: Projektové riadenie a komunikácia

 

Projektové riadenie sa zaoberá monitorovaním a  riadením technického pokroku a kvality výsledkov projektu. Štruktúra riadenia projektu bola vytvorená s cieľom zabezpečiť povedomie týkajúce sa úloh a povinností všetkých zúčastnených strán.

Koordinácia s výkonnou agentúrou INEA ako aj s príslušnými verejnými a súkromnými partnermi zvýši všeobecnú prijateľnosť a účinnosť plánovaných činností. Šírenie s projektom súvisiacich informácií tiež aktuálne oboznamuje partnerov , ktorí nie sú priamo zapojení do projektu.

2.2 Aktivita 2: Realizačná koncepcia

Táto aktivita nadväzuje na už vypracovanú predbežnú štúdiu uskutočniteľnosti a spočíva  vo vypracovaní podrobnej  štúdie uskutočniteľnosti Inovácie a Modernizácie plavebných komôr stupňa Gabčíkovo    ako aj vo vypracovaní realizačnej  koncepcie pre vyčkávacie miesta a ochrany pred vetrom. Hlavným cieľom tejto aktivity je podrobne popísať najvhodnejšie riešenie pre modernizáciu plavebných komôr. Štúdia bude  zameraná na technické riešenia jednotlivých častí Gabčíkovských plavebných komôr, ktoré boli odporučené na modernizáciu a poukáže tiež na nepriame zlepšenia splavnosti  v rámci navrhovaného riešenia. Po druhé, táto aktivita zabezpečí prieskumy potrebné na určenie potenciálne vhodných  vyčkávacích miest pre plavidlá preplavujúce sa cez vodné dielo, dodatočné opatrenia, vypracovanie realizačnej koncepcie týchto vyčkávacích miest vrátane získania  všetkých potrebných povolení na realizáciu.

2.3 Aktivita 3: Verejné obstarávanie

Technické špecifikácie, ktoré sú potrebné pre dodanie dokumentácie výberového konania, budú pripravené nezávislými odborníkmi.

Celé Verejné obstarávanie,  ako aj postupy vo  verejnom obstarávaní, budú vykonávané  v spolupráci s Úradom pre verejné obstarávanie a v spolupráci s právnymi expertmi a budú prebiehať za dodržiavania povinností a základných princípov stanovených v príslušnej legislatíve, najmä vzhľadom na nasledovné základné princípy: spravodlivá hospodárska súťaž, rovnosť príležitostí a rovnaké zaobchádzanie a primerané, efektívne a zodpovedné využitie finančných prostriedkov.

2.4 Aktivita 4: Stavebné práce

Vzhľadom na bezpečnosť, kapacitu a spoľahlivosť vodnej dopravy cez Gabčíkovské plavebné komory  možno identifikovať 6 oblastí na nápravu:

1     nahradenie horných a dolných vrát plavebných  komôr Gabčíkovo

2.    obnovenie plniaceho a  prázdniaceho systému plavebných komôr Gabčíkovo, vrátane technológií, na dosiahnutie čo najrýchlejšieho možného napĺňania a vyprázdňovania  komôr pri minimalizácii zaťaženia jednotlivých častí systému plnenia,

3.    nahradenie horných klapkových vrát,

4.    nahradenie dynamickej ochrany vrát,

5.    opatrenia na stabilizáciu  podložia a betónových konštrukcií plavebných komôr s cieľom zvýšiť spoľahlivosť a     konštrukčnú stabilitu plavebných komôr,

6.   návrh a realizácia kontrolného systému plavebnej prevádzky, ktorý zabráni akémukoľvek riziku pre lode, vyplývajúcemu  z obmedzených parametrov plavebnej dráhy alebo nesprávnej  manipulácie s prietokovými množstvami a hladinami.

Budú vykonané všetky potrebné inšpekčné práce.

2.5 Aktivita 5: Testovanie, monitorovanie a odporúčania pre plnú prevádzku

Aktivita pripraví plnú implementáciu kontrolného systému plavebnej prevádzky, ktorý zabezpečí bezpečnú plavbu lodí na úseku Dunaja, ovplyvnenú činnosťou Vodného diela Gabčíkovo (vrátane plavebných komôr Gabčíkovo).

2.6. Aktivita 6: Stavebný dozor

Cieľom tejto činnosti je zabezpečiť kontrolu správneho vykonávania všetkých prác  vyplý vajúcich zo  zmlúv  medzi implementačným subjektom príjemcu  zodpovedným za  vykonávanie aktivity  4 –stavebné práce a zhotoviteľom (zhotoviteľmi).

Projektoví partneri

Príjemcom grantu je Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky, ktoré nominovalo nasledovné organizácie zodpovedné za implementáciu:

–          ARVD – Agentúra rozvoja vodnej dopravy,

–          VV, š.p. – Vodohospodárska výstavba, štátny podnik –vlastník plavebných komôr Gabčíkovo.

Každá aktivita bude koordinovaná príslušným implementačným subjektom, tak ako sú menovaní nižšie. Každý líder  aktivity je zodpovedný za efektívne riadenie a koordináciu úloh príslušnej aktivity:

 

Aktivita 1 – Projektové riadenie a koordinácia –                Agentúra rozvoja vodnej dopravy,

Aktivita 2 – Realizačná koncepcia –                                   Agentúra rozvoja vodnej dopravy,

Aktivita 3 – Verejné obstarávanie –                                   Vodohospodárska výstavba, š.p.

Aktivita 4 – Stavebné práce –                                            Vodohospodárska výstavba, š.p.

Aktivita 5 – Testovanie, monitorovanie a odporúčania –    Vodohospodárska výstavba, š.p.

Aktivita 6 – Stavebný dozor –                                            Vodohospodárska výstavba, š.p.

Rozpočet

Rozpočet projektu: 144 665 000 €

NPE – spolufinancovanie: 122 965 000 €

Časový harmonogram

Začiatok projektu:      02/2016

Ukončenie projektu:   12/2020

 

 

 

Action No. 2015-SK-TM-0151-W

 

“Upgrade of Gabčíkovo locks”

 

 

Table of Contents

1. Summary

Project Activities

2.1. Activity 1: Project Management

2.2 Activity 2: Final design

2.3 Activity 3: Public procurement

2.4 Activity 4: Construction works and implementation

2.5 Activity 5: Testing, monitoring and recommendation for full operation

2.6. Activity 6: Supervision

Project Partners

Budget

Time schedule

 

1. Summary

The Danube is not only the backbone of the multimodal TEN-T Rhine-Danube Corridor. As a waterway of international importance E80 it has to comply with mandatory navigational parameters required for year-round use of the waterway in accordance with the European Convention on Main Inland Waterways of International Importance (AGN) as well as with the Belgrade Convention and the recommendations of the Danube Commission. The Danube waterway as a waterway of international importance shall provide for a specific service efficiency under international classification of inland waterways, which is not possible under the current ratios due to insufficient provision of required parameters of the fairway throughout the navigable season.

The strategic objective of the project is to increase the efficiency, reliability and thus the competitiveness of the Danube waterway, which is part of the Trans-European Transport Network (TEN-T). Among other objectives, it aims to strengthen the sustainability of waterway transport between Slovakia and other countries on the Danube waterway as well as, in accordance with the policy of the European Union, to support this economically efficient and environmental friendly transport mode, which has enough spare capacity.

The current status of the Gabčíkovo locks limits safety, capacity and reliability of shipping as a consequence of:

  1. 1. One lock is shut down due to a malfunction, the second lock is operational only partially Defects lies in the hydraulic filling system (technological part – caps systems, construction part – degraded concrete and channel part – bad route shaping, poor management of the hydraulic system resulting from a poor control system of the locks) and in the failures of large upper and lower gates directly at the lock chambers.
  2. 2. Poor expert control system resulting in an unsafe manipulation with the water flows in terms of navigation limiting the navigation depths at the shallow points. It also includes unreliable flow and level measurements at important sites and profiles (consumption curves in managing profiles, capacity curves of weirs).
  3. 3. Poorly sealed subsoil and expansion joints in the construction of the locks – flowing water in the subsoil endangers the stability of the entire locks by scouring fine particles, formation of cavities and causing – subsidence, shifts and deformations. Degraded areas in the locks subsoil should be remedied (required identification of the degraded area, extent and subsequent filling by a sealant). It is required to seal the space between the filling object of the locks and the wall connecting the power plant and lock chamber.

Example of the Damage to the Upper Gate Caused by a Ship Collision. Example of the Damage to the Lower Gate (Inappropriate Material Wear) from the Late 90s.

 

Due to the discontinuous operation of the Gabčíkovo locks, safe and reliable navigation was not provided on the Slovak stretch of river Danube. Hence the Work Plan of the European Coordinator for the Rhine-Danube Corridor defined the Gabčíkovo locks as one of the most critical bottleneck for the Corridor´s development, its proper functioning is an indispensable pre-condition.

Since the “Upgrade of Gabčíkovo locks” deals with the most pressing issue on the Slovak stretch of the river Danube, it is necessary to make complex upgrade of both locks of Gabčíkovo. Subsequently, at the end of the project, the Gabčíkovo water structure will be able to provide continuous and stable navigation conditions and ensure a safe passage through the locks. Today the time needed for shipping through both of the Gabčikovo locks is in average 45 minutes. By implementation of the action this time might be reduced at least by half (app. 20 minutes), in addition unexpected downtimes have blocked the entire Danube to a significant percentage during the last two years (16 days in 2012, 14 days in 2013 and 29 days in 2014).

Providing a good navigation status is one of the main objectives within the global project of the “waterway network within the multimodal Rhine – Danube TEN-T Core Network Corridor”. The “Upgrade of the Gabčíkovo locks” contributes substantially to the achievement of this goal. Extensive downtimes due to repair works and the operation of only one lock chamber at a time and repeated complete closures led to significant delays in inland waterway transport. In order make this environmentally friendly mode of transport more competitive an upgrade of the locks and a revised operational concept has long been requested by shipping companies.

Economically viable cargo services on the Danube river and its navigable tributaries are highly dependent on stable and sufficient fairway conditions. By improving fairway conditions and by subsequently improving competitiveness of Danube navigation, the upgrade of the Gabčíkovo locks aims to take advantage of the full potential of the Danube navigation to support the growth of industrial activity and the creation of jobs in the Danube Region.

 

2         Project Activities

2.1. Activity 1: Project Management

Project Management deals with monitoring and management of technical progress resources and quality of the project results. A project management structure was established in order to ensure the awareness related to the tasks and responsibilities of all involved parties.

The coordination with the INEA as well as with relevant public and private partners will raise the acceptance and effectiveness of the planned activities. The dissemination of project related information also keeps parties up-to-date, which are not directly involved in the project.

2.2 Activity 2: Final design

This activity builds on the available pre-feasibility study and consists of a detailed feasibility study on the Upgrade of Gabčíkovo locks and a realisation concept for mooring places and wind protection. Main objective of this Activity is to describe in detail the most sustainable solution for upgrading locks. The study will aim at technical solutions of parts of Gabčíkovo locks which were recommended to modernisation and will also pointed out on indirect improvement of navigation within the proposed solution. Secondly this activity will provide investigation of the need of potential mooring places, additional measures, elaboration of a realisation concept including receiving all of necessary permits.

2.3 Activity 3: Public procurement

Technical specification which is needed for delivery of tender documentation will be prepared by the independent experts.

All the public procurements and procurement procedures will be executed through the procurement authority and with the cooperation with legal experts and will be conducted in adherence to the obligation and basic principles stipulated in the relevant legislation, especially with respect to the following basic principles: fair competition, equal opportunities and equal treatment and the reasonable, efficient and responsible usage of funds.

2.4 Activity 4: Construction works and implementation

In terms of safety, capacity and reliability of the navigational traffic through the Gabčíkovo locks it is possible to identify 6 areas of remedies:

  1. 1. replace upper and lower gates on the Gabčíkovo lock chambers,
  2. 2. restore the filling and emptying system of the Gabčíkovo locks, including technologies in order to achieve the fastest possible filling and emptying of the locks while minimizing loads on parts of the filling system,
  3. 3. replacement of upper flap gates,
  4. 4. replacement of dynamic protection of the gates,
  5. 5. seal the subsoil and expansion joints of the Gabčíkovo locks in order to increase the reliability and structural safety of the lock chambers,
  6. 7. design and implement expert control system which will avoid any risk to ships resulting from a limited fairway parameters or incorrect manipulation with flow rates and levels.

All supervision works will be provided.

2.5 Activity 5: Testing, monitoring and recommendation for full operation

The action prepares for the full implementation of the Expert Control System which will provide for a safe passage of vessels on the section of the Danube, affected by the Water Structure Gabčíkovo (including Gabčíkovo locks) operation.

2.6. Activity 6: Supervision

The objective of this Activity is to ensure the correct execution of all tasks detailed in the works contracts signed between the beneficiary´s implementing body in charge of implementing Activity 4 – Construction works and the contractor(s).

3         Project Partners

The applicant of the action is the Ministry of Transport and Construction of the Slovak Republic which nominated following organisation in charge of implementing the action:

–          ARVD – Waterborne Transport Development Agency,

–          VV, š.p. – Vodohospodárska výstavba, štátny podnik – owner of Gabčíkovo locks.

Each Activity will be coordinated by an implementing body. Each activity leader is responsible for the efficient management and coordination of the Activity´ s tasks:

Activity 1 – Project management – Agentúra rozvoja vodnej dopravy,

Activity 2 – Final Design – Agentúra rozvoja vodnej dopravy,

Activity 3 – Public Procurement – Vodohospodárska výstavba, š.p.

Activity 4 – Construction works – Vodohospodárska výstavba, š.p.

Activity 5 – Testing, monitoring and recommendation – Vodohospodárska výstavba, š.p.

Activity 6 – Supervision – Vodohospodárska výstavba, š.p.

 

4         Budget

Project volume: 144 665 000 €

CEF-co-financing: 122 965 000 €

5         Time schedule

Project Start: 02/2016

Project Closure 12/2020