Exkurzie na vodných dielach

Postup pri podávaní žiadostí o exkurzie na vodných dielach v správe štátneho podniku Vodohospodárska Výstavba

 

Na Vodnom diele Gabčíkovo a Vodnom diele Žilina, ktoré sú spravované štátnym podnikom Vodohospodárska výstavba, podnik zaviedol nové pokyny pri organizovaní exkurzií:

  1. 1. Žiadosti o exkurzie je nutné posielať oficiálnou formou poštou na adresu podniku prípadne mailom na adresu podatelna@vvb.sk
  2. 2. K žiadosť musí byť priložený presný menný zoznam účastníkov exkurzie (menný zoznam je záväzný a nemenný)
  3. 3. Žiadosti o exkurzie musia byť zaslané minimálne v 30-dňovom predstihu
  4. 4. Každá žiadosť o exkurziu bude podnikom vyhodnotená a žiadateľ bude oficiálne informovaný
  5. o súhlasnom, resp. nesúhlasnom stanovisku podniku do 15 pracovných dní.
  6. 5. Počet účastníkov exkurzie je maximálne 15 osôb v jednej skupine
  7. 6. Exkurzie sa vykonávajú len v pracovných dňoch t.j. v pondelok až v piatok od 8:00 do 16:00 hod.
  8. 7. V prípade záujmu o iný termín je potrebné sa na podnik obrátiť so 60- dňovým predstihom.