1. 2. 2024 sa uskutočnil workshop pre zamestnancov Vodohospodárskej výstavby, š. p.
? Uvedomujeme si vážnosť klimatickej zmeny, ako aj potrebu o tejto téme hovoriť a hľadať inovatívne riešenia.
O tejto problematike diskutujeme aj so svojimi zamestnancami. Príkladom bol včerajší workshop na tému ,,Adaptácia na klimatickú zmenu z pohľadu vodného hospodárstva – aktivity na rok 2024 v oblasti obnoviteľných zdrojov energie ochrany životného prostredia.´´
Hodnotný workshop zamestnancov zorganizovala VODOHOSPODÁRSKA VÝSTAVBA, ŠTÁTNY PODNIK v spolupráci s občianskym združením Vodohospodári v priestoroch PONTON na Tyršovom nábreží v Bratislave. Dva diskusné bloky vytvorili bohatý priestor pre informácie, počas ktorých vystúpili jednotliví riaditelia úsekov štátneho podniku i odborní hostia.
?‍? V 1. Bloku workshopu zbilancovala dočasne poverená generálna riaditeľka štátneho podniku, p. Jana Ježíková dosiahnuté úspechy uplynulého roka 2023, nastavené ciele v roku 2024, ako aj vnútornú komunikáciu a kultúru štátneho podniku.
P. Vladimír Novák, generálny riaditeľ sekcie vôd Ministerstva životného prostredia SR prezentoval aktivity Sekcie vôd na rok 2024 v oblasti adaptácie vodného hospodárstva na klimatickú zmenu.
Ekonomické plány štátneho podniku, rozvoj obchodu s elektrinou, bezpečnosť priehrad v Slovenskej republike, obnoviteľné zdroje energie, či odstraňovanie sedimentov z Vodného diela Gabčíkovo boli nosnými bodmi prvého bloku programu.
?‍? Pracovné misie na Islande a Dubaji v roku 2023 nás v 2. bloku workshopu inšpirovali k zodpovednému pristupovaniu k zmenám klímy a k možnostiam efektívnej výroby energie z geometrálnych a obnoviteľných zdrojov.
O odstraňovaní envirozáťaží, ktoré výrazne ohrozujú ľudstvo a prírodu, sme diskutovali s riaditeľom odboru environmentálnej geológie Ministerstva životného prostredia SR, p. Mariánom Kostolányim. Následná diskusia a výmena skúseností zamestnancov a prednášajúcich bola posledným bodom celodenného workshopu zamestnancov.
Sme presvedčení, že odborné vzdelávanie zamestnancov na túto tému má zásadný vplyv na kvalitu pracovných výkonov a profesijný rozvoj. Spoločne strávený čas zamestnancov Vodohospodárskej výstavby, š, p. upevňuje vzťahy na pracovisku a je nosným pilierom k správnemu fungovaniu podniku. ??