• Akronym: Dunajské luhy
  • Trvanie projektu: 1.8.2015 – 31.1.2024
  • Prijímateľ projektu: Bratislavské regionálne ochranárske združenie (BROZ)
  • Partneri projektu: Vodohospodárska Výstavba, š.p. (VVB),,Výskumný ústav vodného hospodárstva (VUVH),Národné lesnícke centrum (NLC), Riaditeľstvo Národného parku Dunaj-Ipeľ (DINPD) - Maďarsko,

Hlavný partner

Ďalší partneri

Cezhraniční partneri

Celkový rozpočet projektu: 5 355 446 EUR bez DPH

Rozpočet Vodohospodárskej výstavby, š.p.: 577 800 EUR bez DPH

Z toho:

príspevok EK 346 680,- € 60,0 %
príspevok MŽP 202 230,- € 35,0 %
vlastný vklad VV, š.p. 28 890,- € 5,0 %

 

Odkaz na zmluvu spolufinancovaní zo ŠR:

www.crz.gov.sk/4123204

 

 Hlavný cieľ projektu:

Hlavným cieľom projektu je obnova kľúčových prirodzených biotopov lužných lesov a zavedenie trvalo udržateľného manažmentu týchto oblastí. Obnova biotopov bude dosiahnutá zlepšením vodného režimu v rozsiahlom systéme Dunajských riečnych ramien a priamymi zásahmi, ktoré zabezpečia priaznivý stav ochrany cieľových biotopov. Realizácia revitalizačných opatrení, ako je obnova zanesených riečnych ramien a mokradí, prebudovanie existujúcich prehrádzok (bariér) na ramenách, ktoré majú za cieľ oživiť prúdiace úseky a priviesť vodu tam, kde sa časom stratila.

Projektové územie:

Projektové lokality (SK):

SKUEV0090 Dunajské luhy

SKUEV0293 Kľúčovské rameno

SKUEV1293 Kľúčovské rameno

SKUEV0182 Číčovské luhy

SKUEV1182 Číčovské luhy

SKUEV1227 Čilížské močiare

SKUEV0075 Klátovské rameno

SKUEV0183 Veľkolélsky ostrov

SKUEV0092 Dolnovážske luhy

SKUEV0393 Dunaj

 

Projektové lokality (HU):

HUDI20034 Háros-sziget

 

Aktivity Vodohospodárskej výstavby, š.p.:

Aktivita A.3 – Technická dokumentácia

Aktivita C.1 – Obnova prietočnosti a longitudálnej spojitosti systému dunajských ramien – časť aktivity

Aktivita C.2 – Obnova laterálnej konektivity ramien a vodného režimu mokradí

 

Aktivita A.3 – Technická dokumentácia

Táto aktivita je prípravná a predmetom aktivity je spracovanie technických dokumentácií a zabezpečenie stavebných povolení na realizáciu aktivít C.1 a C.2.

V rámci tejto aktivity sme už zabezpečili, alebo práve zabezpečujeme nasledovné technické dokumentácie:

– technická dokumentácia na rekonštrukciu prehrádzok na línii A ramennej sústavy Dunaja

– technická dokumentácia na rekonštrukciu prehrádzky D2a na línii D ramennej sústavy Dunaja

– technická dokumentácia na rekonštrukciu prehrádzky E3 na línii E ramennej sústavy Dunaja

– technická dokumentácia na odstránenie časti starej prehrádzky Bst

– technická dokumentácia na otvorenie vtoku L4 do Veľkolélskeho ramena

– technická dokumentácia na úpravu výpustného objektu z materiálovej jamy „B“

– technická dokumentácia na výrobu oceľových hradidiel pre líniu B ramennej sústavy Dunaja

 

Aktivita C.1 – Obnova prietočnosti a longitudálnej spojitosti systému dunajských ramien

Hlavným cieľom aktivity je vybudovanie alebo rekonštrukcia technických objektov na vybraných lokalitách tam, kde bude dosiahnutý maximálny ekologický vplyv na najväčšie úseky ramennej sústavy. Realizáciou navrhnutých technických opatrení dosiahneme zlepšenie vodného režimu na ploche minimálne 1850 ha.

 

V rámci tejto aktivity bude Vodohospodárska výstavba zabezpečovať uvedené práce:

– odstránenie časti starej prehrádzky Bst

– výroba oceľových hradidiel pre líniu B ramennej sústavy Dunaja

– úprava výpustného objektu z materiálovej jamy „B“

 

Aktivita C.2 – Obnova laterálnej konektivity ramien a vodného režimu mokradí

Hlavným cieľom aktivity je revitalizácia tokov a mokradí a prepájanie reliktov dunajských ramien za účelom zlepšenia vodného režimu vybraných lokalít. Očakáva sa, že minimálne 4500 m riečnych ramien bude znovupripojených k vodnému toku a budú odstránené migračné bariéry pre ryby a iné vodné organizmy.

V rámci tejto aktivity bude Vodohospodárska výstavba zabezpečovať práce na rekonštrukcii prehrádzky D2a  na línii D ramennej sústavy Dunaja.