• Akronym: BeeSandFish
 • Trvanie projektu: 01.01.2014 – 31.6.2022
 • Prijímateľ projektu: Bratislavské regionálne ochranárske združenie (BROZ)
 • Partneri projektu: Vodohospodárska výstavba, š.p. (VVB),
  Výskumný ústav vodného hospodárstva (VÚVH),
  Univerzita Komenského v BA, Prírodovedecká fakulta
 • Celkový rozpočet projektu: 3 676 064 EUR bez DPH

Hlavný partner

Ďalší partneri

Cezhraniční partneri

Rozpočet projektu: 3 676 064 EUR bez DPH

Rozpočet VV, š.p.:   1 386 124 EUR bez DPH

V členení:

príspevok EK 69 062,- € 50 %
príspevok MŽP 587 928,- € 42,42 %
vlastný vklad VV, š.p. 105 134,- € 7,58 %

 

Hlavný cieľ projektu:

Hlavným cieľom projektu je zlepšenie ochranárskeho statusu a populačných charakteristík cieľových druhov prostredníctvom obnovy nimi využívaných biotopov. Projektové aktivity zahŕňajúce vhodné spôsoby obnovného manažmentu majú viesť k aktívnej ochrane prírody a prírodných hodnôt v regióne. 

Projektové územie:

Aktivity Vodohospodárskej výstavby, š.p.:

Aktivita C.1 – Obnova kolmých riečnych brehov a hniezdnych stien

Aktivita C.2 – Obnova ramenných systémov pre dlhodobé zabezpečenie hniezdnych možností kolmých riečnych brehov

Aktivita C.4 – Obnova potravných biotopov cieľových vtáčích druhov

Aktivita E.4 – Publikovanie informačných, vzdelávacích a propagačných materiálov

 

Pred samotnou realizáciou jednotlivých revitalizačných opatrení bolo potrebné zabezpečiť realizačné projektové dokumentácie, vydanie stavených povolení a obstaranie zhotoviteľov pre jednotlivé aktivity.

 

Aktivita C.1 – Obnova kolmých riečnych brehov a hniezdnych stien

V rámci tejto aktivity boli obnovované kolmé brehy na riekach Dunaj a Morava, čím boli vytvorené podmienky pre hniezdenie cieľových druhov vtákov – brehule hnedej, rybárika riečneho a včelárika zlatého. Celkovo bolo obnovených 1272 m kolmých brehov v nasledovných lokalitách:

Rieka Dunaj:

 • Bratislava – Ružinov – 281 m  (rok 2019)
 • Bratislava – Petržalka – 421 m (rok 2021)
 • Iža – 15 m (rok 2022)
 • Chľaba – 240 m (rok 2022)
 • Veľký Lél – 50 m (rok 2022)

Rieka Morava:

 • Gajary – 115 m (rok 2022)
 • Malé Leváre – 150 m (rok 2022)

Aktivita C.2 – Obnova ramenných systémov pre dlhodobé zabezpečenie hniezdnych možností kolmých riečnych brehov

Sprietočnenie Kľúčoveckej ramennej sústavy

Sprietočnenie spočívalo vo vybudovaní nového vtokového objektu do Kľúčoveckého ramena a v prehĺbení a prečistení ramena v dĺžke 1300 m. Týmito úpravami sme dosiahli sprietočnenie ramena dlhého cca 2400 m. Práce boli ukončené v 11/2019.

Rekonštrukcia prehrádzky C.2 na línii C ramennej sústavy Dunaja

Na prehrádzke C2 na línii C ramennej sústavy Dunaja bol namiesto pôvodných rúrových priepustov  vybudovaný priepust z rámových prefabrikátov a v jeho pokračovaní bol vybudovaný rybovod dĺžky cca 125 m. Práce boli ukončené v 10/2021.

Aktivita C.4 – Obnova potravných biotopov cieľových vtáčích druhov

V rámci tejto aktivity bolo vybudované nové prepojovacie rameno dĺžky cca 150 m, pre zabezpečenie prívodu vody do obnovovaných mokradí, boli vybudované dve prepojovacie ramená dĺžky cca 45 m pre zavodnenie blízkej mokrade a v mieste križovania jestvujúceho ramena s lesnou cestou bol vybudovaný priepust z rámových prefabrikátov.

Aktivita E.4 – Publikovanie informačných, vzdelávacích a propagačných materiálov

Na zvýšenie informovania širokej verejnosti o projekte a o cieľoch a prínosoch realizovaných opatrení boli publikované informačné letáky, brožúry ale i rôzne drobné propagačné materiály, ako napr. perá, ceruzky, kalendáre a pod.