Technicko-bezpečnostný dohľad

Untitled document

Odborný technicko-bezpečnostný dohľad (TBD) nad vodnými stavbami je špecializovaná činnosť zameraná na zisťovanie technického stavu vodných stavieb, ktorých poškodenie môže spôsobiť ohrozenie priľahlého územia, životov ľudí a majetku najmä uvoľnením vzdúvanej alebo zadržiavanej vody.

Vykonáva sa sledovaním bezpečnosti a stability vodných stavieb, predovšetkým pozorovaním a meraním ich deformácií, priesaku vôd a analýzou výsledkov s cieľom včas zistiť ohrozenie bezpečnosti a prevádzkyschopnosti vodnej stavby, upozorniť na takéto riziko a navrhnúť potrebné opatrenia na zabezpečenie nápravy.

Odborný technicko-bezpečnostný dohľad patrí k významným činnostiam nášho podniku už od roku 1975, pričom prostredníctvom úseku TBD Vodohospodárska výstavba š.p. dodnes úspešne plní osobitné úlohy v príprave, výstavbe, skúšobnej a trvalej prevádzke realizovaných vodných diel.

V súčasnosti upravujú výkon odborného technicko-bezpečnostného dohľadu tieto právne normy:

- zákon č. 364/2004 Z.z. (o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon) v znení neskorších predpisov

a

- vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 119/2016 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o výkone odborného technicko-bezpečnostného dohľadu nad vodnými stavbami a o výkone technicko-bezpečnostného dozoru.

 

V súlade s nimi a § 4 zákona č. 111/1990 Zb. o štátnom podniku v znení neskorších predpisov rozhodol minister životného prostredia Slovenskej republiky o poverení štátneho podniku VODOHOSPODÁRSKA VÝSTAVBA výkonom odborného technicko-bezpečnostného dohľadu nad vodnými stavbami.

 

 

Rozhodnutie o poverení na výkon TBD

Predchádzajúca stránka: VN Tichý Potok  Nasledujúca stránka: TBD úvod