Technicko-bezpečnostný dohľad

Zisťovanie technického stavu vodných stavieb

Odborný technicko-bezpečnostný dohľad (TBD) nad vodnými stavbami je špecializovaná činnosť zameraná na zisťovanie technického stavu vodných stavieb, ktorých poškodenie môže spôsobiť ohrozenie priľahlého územia, životov ľudí a majetku najmä uvoľnením vzdúvanej alebo zadržiavanej vody.

Sledovanie, meranie a riešenia

Vykonáva sa sledovaním bezpečnosti a stability vodných stavieb, predovšetkým pozorovaním a meraním ich deformácií, priesaku vôd a analýzou výsledkov s cieľom včas zistiť ohrozenie bezpečnosti a prevádzkyschopnosti vodnej stavby, upozorniť na takéto riziko a navrhnúť potrebné opatrenia na zabezpečenie nápravy.

Už od roku 1975

Odborný technicko-bezpečnostný dohľad patrí k významným činnostiam nášho podniku už od roku 1975, pričom prostredníctvom úseku TBD Vodohospodárska výstavba š.p. dodnes úspešne plní osobitné úlohy v príprave, výstavbe, overovacej a trvalej prevádzke vodných stavieb.

Vznik a história

 • 1953

  Integrálna súčasť podniku

  Integrálna súčasť podniku budujúceho priehrady, hate a hrádze (riaditeľstvo VRV) zameriavajúca sa na merania na vodných stavbách.

 • 1978

  Prechod na štátnu organizáciu

  Prechod na štátnu organizáciu poverenú výkonom odborného technicko-bezpečnostného dohľadu s autonómnosťou v rámci VV i.p. (zameranie TBD už aj na odkaliská, geodetické a geofyzikálne merania).

 • 1990

  Postupný útlm geofyzikálnych meraní

  Postupný útlm geofyzikálnych meraní, rozvoj monitoringu vplyvov výstavby a prevádzky SVDG-N, zavádzanie výpočtovej techniky a špecializovaných programov v rámci VV š. p., automatizácia meraní TBD na objektoch VD Gabčíkovo.

 • 2002

  Zavedenie odbornej spôsobilosti

  Zavedenie odbornej spôsobilosti osôb pre výkon technicko-bezpečnostného dohľadu.

 • 2006

  Rozvoj špecializovaných meraní

  Rozvoj špecializovaných meraní (vrátane povrchových geofyzikálnych meraní) a rozvoj dohľadu nad technologickými zariadeniami vrátane nedeštruktívnej defektoskopie, modernizácia a automatizácia meraní TBD, vedenie registrov pre ministerstvo.

 • 2014

  Zavádzanie automatizácie meraní

  Zavádzanie automatizácie meraní TBD na najvýznamnejších vodných stavbách v správe SVP š.p.

 • 2016

  Budovanie centrálneho dispečingu

  Budovanie centrálneho dispečingu TBD, ďalšia vlna rozvoja špecializovaných meraní (vrátane karotážnych geofyzikálnych meraní, geotechnického monitoringu a batymetrie).

 • 2021

  Databázové spracovanie

  Príprava na databázové spracovanie a automatizované vyhodnocovanie dát TBD.

 • 2022

  Rozvoj environmentálnych činností

  Rozvoj činností súvisiacich s environmentálnymi záťažami, nebezpečnými odpadmi a príprava prechodu na národnú autoritu pre bezpečnosť vodných stavieb na našom území.