Zvýšené prietoky do starého koryta Dunaja, na ichtyofaunu dohliadajú kompetentné organizácie

VODOHOSPODÁRSKA VÝSTAVBA, ŠTÁTNY PODNIK (VV), v súlade s Dočasným manipulačným poriadkom pre SVD G-N musela v pondelok 09.08.2021 prepúšťať zvýšené prietoky cez haťové polia do starého koryta Dunaja. VV bezodkladne o tejto skutočnosti informovala aj dotknuté subjekty ako Štátnu ochranu prírody SR a Slovenský rybársky zväz, s ktorými bol v záujme ochrany ichtyofauny následne dohodnutý ďalší postup opätovného znižovania prietokov.

Zvýšenie prietokov súviselo s poruchou na 400 kV zapúzdrenej rozvodni, ku ktorej došlo v pondelok 09.08.2021 v ranných hodinách a ktorú sa podarilo zamestnancom VV ešte v ten deň predpoludním lokalizovať. Rozvodňa a turbíny, ktoré sú zapojené do 400 kV nadradenej sústavy elektrizačného systému SR, boli vďaka premanipulovaniu zapojenia rozvodne postupne v pondelok uvedené do prevádzky.

 

V súvislosti s  návratom na pôvodný prietokový režim sa v stredu 11.08.2021 o 9.00 hod. bude zatvárať hať v inundácii na stupni Čunovo za prítomnosti poverenej organizácie – Slovenského rybárskeho zväzu, ktorý je kompetentný situáciu s ichtyofaunou riešiť a v prípade potreby či nechceného uviaznutia vodných živočíchov, zabezpečí ich návrat do toku.

Udalosť neohrozila životy, zdravie či majetky obyvateľov, ani bezpečnosť objektov vodnej stavby. Všetky manipulácie s vodou boli realizované v súlade s Dočasným manipulačným poriadkom pre SVD G-N.